فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی با تاکید بر عوامل درونی

علی صنایعی؛ حمیده سلیمیان

دوره 7، شماره 3 ، تیر 1392، صفحه 149-158

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.151

چکیده
  اینترنت به طرز چشمگیری بر استقرار آموزش مجازی تاثیر گذاشته است. آموزش مجازی اصطلاحی است که آموزش آنلاین را با استفاده از یادگیری الکترونیکی در بر می گیرد. این پژوهش به تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی؛ با تاکید بر عوامل درونی می پردازد و جامعه آماری آن دانشجویان دانشکده مجازی دانشگاه اصفهان می باشند که پرسشنامه ها را از دو طریق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
مقایسه میزان خودکارآمدی مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم در به کارگیری فناوری اینترنت و عوامل موثر برآن

ناهید بی بی عشرت زمانی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ امین محمدی؛ حسن ببری

دوره 7، شماره 3 ، تیر 1392، صفحه 159-173

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.152

چکیده
  این پژوهش ابتدا به بررسی میزان خودکارآمدی دانشجویان و مدرسان مراکز تربیت معلم شهر اصفهان در استفاده از اینترنت و سپس به مقایسه آنها و عوامل موثر بر آن می پردازد. روش پژوهش توصیفی -پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان و مدرسان مراکز تربیت معلم شهر اصفهان بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته و جهت سنجش روایی ابزار، از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
بررسی مطلوبیت فضاهای باز محیط های دانشگاهی از نظر دانشجویان

اسماعیل ضرغامی؛ سعید عظمتی

دوره 7، شماره 3 ، تیر 1392، صفحه 175-183

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.153

چکیده
  با ارزیابی به عمل آمده از دانشگاه ها ملاحظه می گردد که بخش اعظم آن را دانشکده ها و کلاس های درس و سایر فضاهای بسته تشکیل می دهند و تمام توجهات برنامه ریزان و طراحان معطوف به فضاهای درونی است. در این میان، منظر و فضاهای بازشامل محوطه وباغچه ها از توجه شایسته مغفول مانده اند. دردانشگاه های ایران مطالعات و تحقیقات کاربردی با هدف ارتقاء ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی فناوری آموزش
اثربخشی آموزش شناختی– رفتاری بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر متوسطه

جمشید جراره؛ آذر محمدی کرکانی

دوره 7، شماره 3 ، تیر 1392، صفحه 195-201

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.155

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی - رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره متوسطه انجام شده است. مطالعه حاضر، یک طرح شبه آزمایشی است. تعداد70 نفردانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای در دو گروه آزمایش وکنترل(در هر گروه 35 نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش مهندسی
شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استادان با تأکید بر آموزش مهندسی

موسی محمودی صاحبی؛ صادق نصری؛ حمید قلی نیا قلزم

دوره 7، شماره 3 ، تیر 1392، صفحه 203-212

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.156

چکیده
  ارزشیابی مستمر از کیفیت تدریس استادان، تاثیر به سزایی بر ارتقای کیفیت آن ها دارد. نحوه اجرای ارزشیابی و معیارهایی که برای ارزیابی استفاده می شود به نوبه ی خود بسیار مهم است. در این تحقیق ضمن بررسی روش های رایج برای ارزیابی کیفیت تدریس، معیارهای جدیدی پیشنهاد می گردد. تحقیق حاضر سعی بر آن دارد تا با انتخاب افراد مورد مطالعه در رشته های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
تاثیر برنامه ی درسی مبتنی بر وبلاگ بر خلاقیت دانش آموزان متوسطه

سمیه گلکاری؛ محسن آیتی؛ میترا راستگومقدم

دوره 7، شماره 3 ، تیر 1392، صفحه 213-221

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.157

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر برنامه ی درسی مبتنی بر وبلاگ؛ برخلاقیت دانش آموزان متوسطه انجام شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون– پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه ی دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان شهر بیرجند بودند. گروه نمونه 50 نفر (25 نفر گروه کنترل و 25 نفر گروه آزمایش) به شیوه ی نمونه گیری در ...  بیشتر