فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیکی و آموزش مرسوم بر یادگیری و انگیزش آموزش مداوم جامعه پزشکی

هاشم فردانش؛ عیسی ابراهیم زاده؛ محمدرضا سرمدی؛ صغرا عمرانی

دوره 7، شماره 4 ، مهر 1392، صفحه 223-232

https://doi.org/10.22061/tej.2013.112

چکیده
  آموزش یکی از ارکان اساسی توسعه توانمندی‌ها، مهارت‌ها و شایستگی‌ها در بخش‌های مختلف جامعه است. نتایج حاصل از مطالعات آموزش الکترونیکی در مقایسه با روش‌های آموزش مرسوم به اساتید و دست‌اندرکاران آموزش در رابطه با تدوین، تولید و اجرای دوره‌های آموزشی مناسب برای یادگیرندگان یاری می‌رساند. هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر دو روش آموزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
تأثیر روش طرحواره رایانهای روی یادگیری واژگان و استقلال فراگیران زبان

ایمان علیزاده

دوره 7، شماره 4 ، مهر 1392، صفحه 233-241

https://doi.org/10.22061/tej.2013.113

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش روش طرحواره رایانه ای روی یادگیری واژگان و استقلال فراگیران زبان است. برای نیل به این هدف، مفاهیم مختلف به همراه لغات مرتبط به هر مفهوم انتخاب شدند. سپس یک آزمون زبان انگلیسی عمومی به عنوان پیشآزمون مطالعه میان گروهی از زبان آموزان مورد مطالعه بهعمل آمد. 28 نفر زبانآموز که انحراف معیار نمره آنها بین 1± ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
تأثیر بهره گیری از آموزش با استفاده از نقشه های مفهومی رایانه ای در میزان یادگیری

حسین مهدی زاده؛ مریم اسلام پناه؛ دلشاد پیاب

دوره 7، شماره 4 ، مهر 1392، صفحه 243-252

https://doi.org/10.22061/tej.2013.114

چکیده
  این پژوهش، با هدف تعیین میزان تأثیر کاربرد ترسیم نقشه های مفهومی رایانه ای در مقایسه با روش رایج ترسیم نقشه های مفهومی( قلم - کاغذی)، در افزایش سطح یادگیری و یادداری دانش آموزان در درس زمین شناسی دوره دبیرستان انجام گرفته است. پژوهش به شیوه شبه آزمایشی بود که در آن دانش آموزان دو کلاس در دو گروه جای گرفتند (گروه اول: نقشه های مفهومی رایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
ارائه مدلی جهت ارزیابی راهبردهای یادگیری الکترونیکی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

فرهاد شفیع پور مطلق؛ حسین نظری

دوره 7، شماره 4 ، مهر 1392، صفحه 253-259

https://doi.org/10.22061/tej.2013.115

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی راهبردهای یادگیری الکترونیکی مؤثر بر پیشرفتت حصیلی دانشجویان مجازی بوده است. روش این پژوهش، 1390 تشکیل دادند. بر اساس - توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاههای مجازی ایران در سال 91 جدول مورگان، نهایتا تعداد 363 نفر برای پژوهش انتخاب شدند. ابزار تحقیق بر سه نوع است: 1- پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
لزوم آموزش سواد محیطی در رشته معماری

سعید میرریاحی؛ فاطمه قارونی

دوره 7، شماره 4 ، مهر 1392، صفحه 261-271

https://doi.org/10.22061/tej.2013.116

چکیده
  سواد محیطی 1 حوزه اصلی فعالیتهایی است که دانستن آن، برای افراد بهعنوان مصرف کننده، تولیدکننده و ناظر ضروری به نظر میرسد. هدف از آموزش محیطی بالا بردن و ارتقاء سواد کاربردی افراد است. مفهوم سواد محیطی شامل دانش (حقایق، مفاهیم و مهارت) و عمل (نگرش و آگاهی) میشود که با هم رفتار فردی را شکل میدهند. در این معنا و مفهوم آگاهی دارای دو مفهوم مبتنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
بررسی رابطه نگرش نسبت به یادگیری به کمک رایانه و خودتنظیمی آموزشی و انگیزش در یادگیری زبان خارجه

مریم مشکوه؛ سمیه فروزش نیا

دوره 7، شماره 4 ، مهر 1392، صفحه 273-280

https://doi.org/10.22061/tej.2013.117

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نگرش دانش آموزان دوره راهنمایی نسبت به یادگیری به کمک رایانه آموزشی و انگیزش در یادگیری زبان خارجه است. جامعه آماری تحقیق شامل 213 دانش آموز دوره راهنمایی است که در مدارس دخترانه و پسرانه مشغول تحصیل بودند. پرسشنامه نگرش یادگیری به کمک رایانه و پرسشنامه های سنجش خودتنظیمی آموزشی و نگرش و انگیزه فراگیران در میان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی فناوری آموزش
مقایسه تأثیر روشهای تدریس فعال و غیر فعال بر هوش هیجانی دانش آموزان

رامین نوظهوری پهرآباد؛ کامبیز پوشنه؛ علیرضا عصاره؛ سمیه رسولی

دوره 7، شماره 4 ، مهر 1392، صفحه 281-287

https://doi.org/10.22061/tej.2013.118

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه ی تأثیر روش های تدریس فعال و غیرفعال بر هوش هیجانی دانش آموزان دختر و پسر پایه پنجم ابتدایی است. روش پژوهش در این مطالعه از نوع علی– مقایسه ای است، بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحل های، نمونهای به تعداد 320 نفر شامل 160 دختر و 160 پسر از بین مدارس شهر مراغه در سال 1389 انتخاب شد. سپس تدریس فعال و ...  بیشتر