فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

2 دانشکده معماری، دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

سواد محیطی 1 حوزه اصلی فعالیتهایی است که دانستن آن، برای افراد بهعنوان مصرف کننده، تولیدکننده و ناظر ضروری به نظر میرسد.
هدف از آموزش محیطی بالا بردن و ارتقاء سواد کاربردی افراد است. مفهوم سواد محیطی شامل دانش (حقایق، مفاهیم و مهارت) و عمل (نگرش و
آگاهی) میشود که با هم رفتار فردی را شکل میدهند. در این معنا و مفهوم آگاهی دارای دو مفهوم مبتنی بر دانش (شناخت) و درک مبتنی بر
احساس می باشد. بهطور کلی آموزش علمی و سواد محیطی دارای یک رابطه دوطرفه هستند. آموزش علمی شرط لازم سواد محیطی است و سواد
محیطی به عنوان پایه ای برای آموزش علمی محسوب میشود. علاوه بر آن، سواد علمی با سواد محیطی در بسیاری از مواقع همپوشانی می کند و به دلیل
آنکه مرتبط و وابسته هستند، مشکل است تا تمایز شاخصی بین آن دو برقرار کرد. به همین دلیل است که لیتلدیک احتیاج به یک مدل آموزشی جدید
که شامل دو زمینه آموزشی میباشد را بیان میکند. تحقیقات نشان میدهد که آموزش محیطی تا سه برابر منجر به بیشتر شدن سواد محیطی و در
نهایت رفتار مسئوولانه در برابر محیط میشود. بر اساس این یافته ها، سواد محیطی نتیجه ای فراتر و مهمتر از آگاهی و رفتار مسئوولانه در برابر محیط
دارد و میتواند به عنوان پروژهای برای زندگی شناخته شود. بیش از شش دهه است که از آموزش معماری آکادمیک در ایران سپری می شود اما هنوز
روش آموزشی رضایت بخشی شکل نگرفته است و یک جانبه نگری کمابیش در دانشکده های معماری وجود دارد. در این مقاله تلاش می شود به رابطه
آموزش معماری با سواد محیطی پرداخته و ضرورت آموزش سواد محیطی بهعنوان عاملی که در دانشکده های معماری نادیده گرفته شده بپردازد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Necessity of Education for Environmental Literacy in the Architecture

نویسندگان [English]

  • S. Mirriahi 1
  • F. Gharooni 2

1 Faculty of Architecture, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Faculty of Architecture, North Tehran Azad University

چکیده [English]

Abstract: Environmental literacy is the main field of activities which its knowledge is necessary for
consumers, producers as well as observers. The objective of environmental education is improving applied
literacy of stakeholders. The concept of environmental literacy consists of science (facts, concepts and skill) and
practice (vision and awareness) which makes personal behavior. In this framework, awareness has two sciencebased
(knowing) and emotional-based understanding. In general, scientific education and environmental science
have two-way relationship in which scientific education is a prerequisite of environmental literacy and
environmental literacy functions as a base for scientific education. Furthermore, scientific literacy and
environmental literacy are overlapping in many cases and it is difficult to differentiate them because of their
internal linkages. Studies have shown that environmental education can improve environmental literacy as high
as three folds which will be ended in responsible action with the environment. Academic education of
architecture in Iran exceeds six decades; however, there is no any satisfactory paradigm for environmental
literacy and education in this discipline. In the present essay, we evaluated the relationship between architecture
education and environmental literacy and the necessity of environmental literacy as a neglected element in
architecture faculties.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Environmental Education
  • Environmental Literacy
  • Bionic
  • Architecture education

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image