فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران،ایران

2 گروه معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجا یی، تهران، ایران

چکیده

با ارزیابی به عمل آمده از دانشگاه ها ملاحظه می گردد که بخش اعظم آن را دانشکده ها و کلاس های درس و سایر فضاهای بسته تشکیل می دهند و تمام توجهات برنامه ریزان و طراحان معطوف به فضاهای درونی است. در این میان، منظر و فضاهای بازشامل محوطه وباغچه ها از توجه شایسته مغفول مانده اند. دردانشگاه های ایران مطالعات و تحقیقات کاربردی با هدف ارتقاء کیفیت فضاهای باز دانشگاه ها درخدمت یادگیری دانشجویان، به جز چند مورد جزئی، انجام نشده است. در صورتی که این فضاها هم می توانند در پیش برد اهداف دانشگاه ها، علم و آموزش، نقش موثرتری داشته باشد. در این راستا، با توجه به خلا علمی وحرفه ای موجود، می توان از دانش معماری و حرفه منظر کمک قابل توجهی گرفت. در رابطه با نارسایی ها و ظرفیت های فوق، این مقاله نظریه ها ورویکردهای معماری منظر در رابطه با فضاهای باز دانشگاه ها را برای تقویت نقش این فضاها در یادگیری و آموزش دانشجویان بررسی نموده است و هدف نهایی آن استخراج عوامل مطلوبیت فضاهای باز محیط های دانشگاهی است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی است.دراین رابطهبا توجه به مختصات طراحی منظر و دست یابی به الگوهای طراحی منظر، با طرح پرسشنامه و اجراء آن در بین بیش از 200 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری دانشگاه های ایران، نتایج استخراج، تجزیه و تحلیل شده است. جامعه آماری به شیوه نمونه گیری تصادفی از دانشکده های معماری دانشگاه های کشور انتخاب شده و اطلاعات در نرم افزار ذخیره، تجزیه و تحلیل و پردازش گردیده است . با بررسی اطلاعات به دست آمده چند فاکتور اصلی از عوامل مطلوبیت فضاهای باز محیط های دانشگاهی مشخص گردید و در ادامه پس از طی یک فرآیند علمی تاثیر پذیری آنها از یکدیگر تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Considering the Desirability of Campus in Students Viewpoint

نویسندگان [English]

  • E. Zarghami 1
  • S. Azemati 2

1 Department of Architecture, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Tehran, Iran

2 Department of Architecture, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

When we take a look at the universities, it should be understood that almost all the university spaces are devoted to the departments and classes and all the designers’ and planners attention is to the internal parts of the university and there is no or little attention is paid to the university campus. There are a few applied studies about increasing the quality of campus in Iran universities. While, the campus has an important role to promote University goals, science and education. With regards to lack of knowledge in this field, architectural and landscape science is an advantage to reach this goal. According to the above mentioned problem this research considered the approaches and theories related to the landscape architecture to strength the role of the campus in students learning and education. The final goal of this research is to find the advantages of the campus for the students. The research method used in this study is descriptive-survey. According to the landscape design coordinates and getting the landscape design sample, we designed a questionnaire to gather and analyze the data. The questionnaire was filled by 200 architecture student and graduate students of Iran universities. The statistical population was selected randomly from the faculty of architecture from Iran universities. The results were analyzed by SPSS software. By considering the result we determine some main factors of campus desirability in Universities. At last by using a scientific method we will differ the scientific effects of these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape Architecture
  • Campus
  • Social Aspect
  • Cultural Aspect
  • Ecology

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image