فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
1. فراتحلیل تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

نرجس امینی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ بی بی عشرت زمانی؛ بهروز ترک لادانی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 521-536

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4225.2028

چکیده
  هدف پژوهش حاضر فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در زمینه تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اساتید، جهت برآورد اندازه اثر واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اساتید بود. کلیه پژوهش‌های انجام شده، تا پایان سال 1396 در زمینه رابطه‌ی میزان استفاده از فناوری اطلاعات با عملکرد آموزشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش زبان انگلیسی
2. بررسی تأثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی

شکیبا زرین فرد؛ مهرک رحیمی؛ احمد محسنی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 537-551

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2020.5750.2269

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی است. برای نیل به این هدف دو کلاس زبان‌عمومی به‌عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به عنوان گروه آزمایش(n-25) و گروه کنترل (n-25) در نظر‌گرفته شدند. توانائی خواندن هردوگروه پیش‌و پس‌ازآزمایش‌‌با آزمون PET (Preliminary English Test) مورد بررسی قرار‌گرفت. نمرات پیش آزمون نشان دهنده یکسان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بررسی کتب درسی
3. آسیب شناسی برنامه درسی کار وفناوری در مقطع متوسطه اول: مطالعه کیفی

زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 553-565

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4216.2027

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی آسیب‌های موجود در اجرای برنامه درسی کار و فناوری می‌باشد. این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود که با استفاده از ابزار مشاهده مشارکتی و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر تمامی معلمان کار و فناوری مناطق مختلف کشوری بود که 20 نفر از آنان از طریق نمونه‌گیری در دسترس تا رسیدن به اشباع نظری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
4. تقویت حس تعلق دانش آموزان به مدرسه با تاکید بر قابلیت های فضایی دبستانها

حسین پورمهدی قایم مقامی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 567-585

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4419.2063

چکیده
  مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم حس‌تعلق دانش‌آموزان دبستانی به مدرسه، به بیان و تحلیل قابلیت‌های فضایی و پیشنهادهای مولفه‌های کالبدی مدارس در تقویت حس‌تعلق می‌پردازد. روش تحقیق، کیفی و روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی است. روش تحلیل داده‌ها، تحلیل محتوای تصاویر و تجربه از نزدیک برخی از نمونه‌های موردی است و روش نمونه‌گیری منوط به منطق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
5. بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی

سید محمدباقر جعفری؛ جبار باباشاهی؛ ندا اسکندری؛ مصطفی زندی نسب

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 587-599

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4358.2057

چکیده
  با گسترش رسانه‌های اجتماعی، استفاده مناسب و کارآمد از آن اهمیت ویژه پیدا کرده است. رسانه های اجتماعی ابزاری مناسب جهت یادگیری هستند و برای داشتن جامعه‌ای بهتر و پیشرفته‌تر باید به نقش یادگیری از طریق رسانه‌های اجتماعی توجه ویژه نمود. یکی از مواردی که باعث توسعه یادگیری از طریق رسانه‌های اجتماعی می‌گردد، وفاداری کاربران به یادگیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
6. دست نگاره های مفهومی بازنمای شخصیت دانشجویان رشته معماری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا)

مسعود وحدت طلب؛ مهدی کبودی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 601-613

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.5164.2180

چکیده
  دستنگاره های مفهومی اولین نمایشهای بصری حاصل از ایده های ذهنی در فرایند بازنمایی و تفسیر است که روی کاغذ پیاده میشوند و همانند رویکردهای موجود در روانشناسی خط، میتواند بازگوکننده بسیاری از ویژگیهای ذهنی و درونی طراحان و راهنمایی برای اساتید طراحی معماری برای شناخت توانایی دانشجویان باشد. مسئله تحقیق شناسایی مفاهیم دستنگاره های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
7. سنجش مؤلفه‎های مؤثر بر ارتقای حس دلبستگی در فضای‎ آموزشی (مطالعه موردی:دبیرستانهای بجنورد)

مصطفی ارغیانی؛ حسن وحدانی چرزه خون

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 615-630

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4681.2101

چکیده
  دلبستگی در فضاهای آموزشی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر حضورپذیری دانش‌آموزان و به تبع آن رونق و پویایی محیط آموزشی است. توجه به نیازهای این افراد با توجه به شرایط جسمی می تواند زمینه ساز حضور پررنگ تر آن ها در فضاهای آموزشی گردد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر احساس دلبستگی دانش آموزان در بین دانش آموزان دبیرستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
8. تأثیرآموزش رباتیک بر مهارت‌های حل مسئله درس فیزیک دانش‌آموزان متوسطه اول

علیرضا بادله؛ نوش آفرین نصرت؛ وحیده سلیمانی راد

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 631-642

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4782.2119

چکیده
  پیشرفت روزافزون تکنولوژی سبب پیدایش ماشین‌هایی به نام ربات شده، به طوری‌که امروزه رباتیک ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش رباتیک بر مهارت‌های حل‌مسئله در درس فیزیک دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه اول می‌باشد. این پژوهش نیمه‌آزمایشی و از نوع علی-مقایسه‌ای است و جامعه‌ی آماری آن شامل تمامی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
9. راهکارهای ارتقای کیفیت طراحی معماری مدارس با تأکید بر انگیزش هوش‌های چندگانه گاردنر

پدرام حصاری؛ آرزو محتشم؛ افسانه فرزنددوست

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 643-655

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4682.2102

چکیده
  مدارس به عنوان اولین پایگاه رسمی و هدفمند تربیتی و آموزشی با شیوه‌های مدیریتی و از پیش تعیین شده نقش مهمی در شناسایی استعدادهای فردی دارد. استعدادهایی که اگر به درستی شناسایی شوند، می توانند مسیر درستی از اهداف در آینده فردی با تکیه بر هوش افراد باشند. تکیه بر هوش‌های چندگانه از موضوعاتی است که می‌تواند با طراحی مدارس در هم آمیخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی فناوری آموزش
10. هنجارسنجی، اعتباریابی و پایاسازی مقیاس سنجش شادکامی در میان دانشجویان

بهرام صالح صدق پور؛ محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف سادات

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 657-670

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4503.2080

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بازساخت، اعتباریابی، پایاسازی و هنجاریابی مقیاس سنجش شادکامی آکسفورد(OHI) آرگایل، مارتین و کراسلند است. این مقیاس شامل 29 گویه در قالب پنج حیطه رضایت از زندگی، عزت نفس، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر و خلق مثبت است که در اختیار مشارکت‌کنندگان قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی با استفاده از تحلیل عاملی R می‌باشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
11. کاوشی پدیدارشناسانه بر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری

مهدی ملکی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ محمدرضا نیلی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 671-684

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4951.2141

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری دوره اول متوسطه است. این تحقیق به شکل کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسانه صورت گرفته است. جامعه پژوهش، شامل معلمان سرگروه درس کار و فناوری بود که برای نمونه‌گیری آن از روش هدفمند از نوع معیاری استفاده شد و با مصاحبه عمیق با 13 نفر از شرکت کنندگان در پژوهش مصاحبه‌ها تا حد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
12. بررسی تاثیر خود توسعه ای بر پیشرفت تحصیلی درس آمار دانشجویان ایران و روسیه با میانجیگری بکارگیری فناوری های آموزش از راه دور توسط اساتید

سیدامین عظیمی؛ گالیا کریلوا ایلدوسونا؛ نسیم سلیمانی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 685-696

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.5053.2161

چکیده
  اهداف: هدف این مقاله بررسی تاثیر خودتوسعه‌ای دانشجویان بر میزان پیشرفت تحصیلی آنها با به‌کارگیری فناوری آموزش از راه دور توسط اساتید بوده است. روش: این پژوهش به شیوه شـبه‌آزمایشـی (پیش‌آزمون- پس‌آزمون) در درس آمار انجام شد. جامعه آمـاری این پژوهش را 664 نفر از دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی (اقتصاد و مدیریت) دانشگاه‌های مجازی ایران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
13. بررسی کیفیت ترجمه ماشینی متون انگلیسی به فارسی و میزان موفقیت آن در درک مطلب

وحیدرضا میرزائیان

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 697-710

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.5473.2227

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ترجمه ماشینی روی درک مطلب دانشجویان است. برای رسیدن به این هدف، سه نوع متن با سطوح مختلف دشواری انتخاب شد. این متون یک بار توسط مترجم انسانی و یک بار با ترجمه ماشینی (مترجم گوگل) ترجمه شد. در نهایت شش متن بدست آمد. خروجی ترجمه ماشینی مورد ارزیابی قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شد. سپس دانشجویان به صورت تصادفی به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش عالی
14. بررسی میزان اثربخشی وسایل ارتباطی نوین آموزشی در مقایسه با روش‌های سنتی در راستای دانش‌افزایی بهره‌‌برداران منابع آب

خلیل میرزائی؛ مرجان سپه پناه

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 711-721

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3897.1956

چکیده
  مطالعه حاضر، با هدف بررسی میزان اثربخشی وسایل ارتباطی نوین آموزشی مقایسه با روش‌های سنتی در راستای دانش‌افزایی، در بین بهره‌برداران شهرستان ملایر، طراحی و در سال 1397 اجرا گردید. طی یک مطالعه نیمه‌‌آزمایشی، 60 باغدار به‌عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب و با توجه به سن، سواد، وضعیت اقتصادی؛ میزان زمین، عضو شبکه‌های اجتماعی بودن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
15. شناخت عوامل موثر بر افزایش سطوح معنایی دریافتی دانش آموزان و رابطه آن با وضعیت مطلوب آنان

نادیا قشلاقی؛ شروین میرشاهزاده؛ شیرین طغیانی؛ شادی عزیزی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 723-738

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4407.2061

چکیده
  اهداف: امروزه رابطه تعلق‌آمیز دانش‌آموزان و فضای مدارس، بسیار حائز اهمیت است؛ از این‌رو شناخت مولفه‌‌های موثر محیط هدف پژوهش حاضر است. به نظر می‌رسد یکی از عوامل موثر بر این رابطه توجه به معنای محیط است. روش‌: مرحله گردآوری داده‌ها روش پیمایشی است، به این صورت که هم از پرسشنامه‌های گوناگون، هم از مشاهده مستقیم و پیاده کردن مشاهدات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش عالی
16. شناسایی و تحلیل ویژگی‌های معرفت‌شناسی موک(دوره‌ها و انبوه)

اکبر جدیدی محمدابادی؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ حسین زارع

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 739-751

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4274.2037

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی ویژگیهای معرفت‌شناسی موک (دوره‌ها و انبوه) انجام گرفت. به این منظور از روش تحقیق آمیخته با مدل تو در تو استفاده شد. در محرحله کیفی از روش جستجوی اکتشافی و در مرحله کمی از روش پرسشنامه‌‌ای استفاده شد. در بخش کیفی محیط پژوهش منابع الکترونیکی مرتبط با موضوع تحقیق و در بخش کمی، جامعه آماری شامل 60 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت
17. مدل توسعه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با رویکرد ارزش‌آفرینی منابع انسانی، سازمان‌های دولتی ایران

خیراله سربلند

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 753-765

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4458.2067

چکیده
  منابع انسانی با ارزش‌ترین عامل تولید و مهم‌ترین سرمایه در راستای توسعه و پیشرفت هر کشوری است. این تحقیق نیز به‌دنبال تبیین مدل توسعه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با رویکرد ارزش‌آفرینی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی بوده است. روش پژوهش، روش آمیخته بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی، صاحب‌نظران حوزه پشتیبانی عملکرد الکترونیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
18. شناسایی مؤلفه‌های محیط کالبدی مدارس با رویکرد یادگیری مشارکتی نمونه موردی: مدارس پسران دوره اول متوسطه شهر تبریز

فاطمه عباس زاده دیز؛ حجت الله رشیدکلویر؛ علی رضایی شریف

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 767-778

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4600.2091

چکیده
  دانش‌آموزان بعد از خانه، بیشترین ساعات خود را در مدرسه سپری می‌کنند. محیطِ مدرسه ازنظر فیزیکی و روانی، می‌تواند در فرایند آموزش و شکل‌گیری نقش اجتماعی دانش‌آموزان مؤثر باشد. یادگیری مشارکتی ازجمله رویکردهایی است که به‌عنوان روشِ فعالِ تدریس و آموزش، موجباب افزایش تعاملات اجتماعی و یادگیریِ اثربخش، در دانش‌آموزان می‌گردد. پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
19. فراپرسپکتیو، ارائه روشی جهت ترسیم پرسپکتیو بر مبنای شیوه‌های بیان تصویری در معماری گذشته

محمدعلی بنی هاشمی؛ حامد بیتی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 779-790

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4983.2175

چکیده
  اهداف: ترسیم پرسپکتیو به‌عنوان یکی از شیوه‌های بیان تصویری، نقش بسیار مهمی در فرآیند طراحی معماری دارد که کیفیات فضایی معماری را از دید ناظری ایستا بازگو می‌کند؛ لیکن این نحوه‌ بیان تصویری که در غرب رایج می‌باشد، مطابقتی با نگاه معماری گذشته ایران که در آن فضا ناایستا و در حرکت بوده، ندارد. از‌این‌رو درصورتی که به دنبال ارائه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت
20. شناسایی فرایند خلق و یادگیری دانش ملی و بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی با درنظر گرفتن نقش واسطه‌ای هوش ملی

قاسم آذری آرانی؛ جلال رضائی نور

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، صفحه 791-808

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4334.2049

چکیده
  خلق و یادگیری دانش به منزله ایجاد دانش جدید یا جایگزینی و بهسازی دانش موجود از طریق روابط اجتماعی و همکاری‌های سازمانی است. این فرآیند در سطوح فردی و سازمانی اتفاق افتاده و منجر به یادگیری و آفرینش دانش ضمنی یا صریح جدید می‌گردد. نقش دانش و خلق و یادگیری دانش در شکوفایی اقتصاد کشور‌ها غیرقابل انکار است و در اقتصاد دانش‌محور، تولید ...  بیشتر