فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ترجمه ماشینی روی درک مطلب دانشجویان است. برای رسیدن به این هدف، سه نوع متن با سطوح مختلف دشواری انتخاب شد. این متون یک بار توسط مترجم انسانی و یک بار با ترجمه ماشینی (مترجم گوگل) ترجمه شد. در نهایت شش متن بدست آمد. خروجی ترجمه ماشینی مورد ارزیابی قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شد. سپس دانشجویان به صورت تصادفی به شش گروه تقسیم شدند و هر گروه یکی از این متون را خوانده و به سوالات چهار جوابی درک مطلب در انتهای متن پاسخ دادند. آزمون T روی داده‌ها انجام شد و مشخص گردید که از سه نوع متن، دو نوع متن علیرغم داشتن برخی مشکلات واژگانی و دستوری توانست با ترجمه انسانی رقابت کند. داده‌ها نشان داد کیفیت ترجمه ماشینی در حال بهبود است و هم اکنون به آن درجه از کیفیت رسیده است که از آن بتوان بعنوان ابزاری در محیط‌های آموزشی استفاده نمود. راهکارهایی نیز در خصوص استفاده بهینه از این فناوری در کلاس درس ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Machine Translation Output Assessment and its Impact on Reading Comprehension

نویسنده [English]

  • V.R. Mirzaeian

ELT Department, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Most studies in the application of machine translation in language teaching have focused on improving the writing of foreign language learners. The aim of this research is to assess the quality of machine translation and its impact on students’ reading comprehension. To achieve these two goals, three types of texts were selected with varying levels of difficulty. These texts were translated once by a human translator and once by machine translation (Google translator). Finally, six texts were obtained. The output of machine translation was evaluated and analyzed. Students were then randomly divided into six groups, each group reading one of these texts and answering multiple choice comprehension questions at the end of the text. The T- test was performed on the data and it was found that from the three types of texts, the two types of texts, despite having some lexical and grammatical problems, were able to compete with human translation. The data showed that the quality of machine translation is improving and has now reached a degree of quality that can be used as a tool in educational environments. Some guidelines were also given on how to use this technology in the classroom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • machine translation
  • Assessment
  • Reading comprehension