فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: شادی بالاترین سطح عاطفه­ی مثبت است. شادی از نظر عصب­شناختی به‌وسیله‌ی کاهش سریع سرعت شلیک عصبی فعال می­شود. رهایی از درد جسمی، رهایی از نگرانی­ها، حل کردن مسئله‌ای دشوار، و پیروز شدن در رقابتی اضطراب‌انگیز نمونه­ی الگوی کاهش برانگیختگی عصب­شناختی شادی است. گریز از عوامل استرس‌زا و دوری از مواجهه با تغییرات شتابنده امکان‌پذیر نیست. در چنین وضعی افرادی می‌توانند خود را برای مقابله مؤثر با موقعیت پراسترس زندگی آماده کنند که امکان بهزیستی، سلامت روانی و جسمانی را از پیش فراهم نموده باشند. بنابراین شناخت عواملی که منجر به بهزیستی و سلامت روانی افراد می‌گردد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از آنجایی‌که هدف اصلی بهزیستی روانی کمک به همه افراد در رسیدن به زندگی کامل‌تر، شادتر و پیشگیری از بروز اختلالات خلقی، عاطفی و رفتاری است، پیشگیری از بروز بیماری‌های روانی به‌منظور ایجاد جامعه سالم از وظایف اصلی نظام‌های آموزشی است. شادی و شادکامی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در طول زندگی آدمی است. شادی به نوعی معنای زندگی یا از معنا دهندگان آن است. تأثیر شادکامی در رضایت از زندگی موضوعی قابل توجه است. هدف از پژوهش حاضر، بازساخت، اعتباریابی، پایاسازی و هنجاریابی مقیاس سنجش شادکامی آکسفورد(OHI)  آرگایل، مارتین و کراسلند است. این مقیاس شامل 29 گویه در قالب پنج حیطه­ی رضایت از زندگی، عزت نفس، بهزیستی، رضایت خاطر و خلق مثبت بوده است که در اختیار مشارکت­کنندگان قرار گرفت.
روش‌ها: روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع تحلیل عاملی R می­باشد. جامعه آماری پژوهش200 نفر از دانشجویان معماری در چهار دانشگاه تهران هستند که به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده­اند.
یافته‌ها: پژوهش حاکی از آن است که در مقیاس آرگایل در زمینه شادکامی آکسفورد، پنج حیطه­ی عزت نفس، رضایت از زندگی، رضایت خاطر، بهزیستی و خلق مثبت مطرح هستند. در حالی که در این پژوهش، عامل­های امیدواری، رضایت از زندگی، بهزیستی، خلق مثبت و احساس زیبایی­شناختی تأیید شده­اند. این دو عامل متفاوت، "احساس زیبایی­شناختی" مختص رشته معماری و دیگری "امیدواری" مختص ایران می­باشند.
نتیجه‌گیری: در آخر با بررسی تطبیقی نتایج تحقیق پرسشنامه شادکامی آکسفورد در سال­های 1999  و 2007  نسبت به تحقیق حاضر در سال 2019 میزان مطابقت  95% و  96% به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Standardization, validation and reliability scale evaluation of happiness among students

نویسندگان [English]

  • B. SalehSedghpour 1
  • M.S. Taher Tolou Del 2
  • S. A. Sadat 1

1 Department of Educational Psychology, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Department of Architecture & Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Happiness is the highest level of positive emotion. Happiness is neurologically activated by a rapid decrease in nerve firing rate. Getting rid of physical pain, getting rid of worries, solving difficult problems, and winning an anxiety-provoking competition are examples of a pattern of reduced neurological arousal of happiness. Avoiding stressors and avoiding accelerating change is not possible. In such a situation, people can prepare themselves to effectively deal with stressful life situations that have already provided the possibility of well-being, mental and physical health. Therefore, recognizing the factors that lead to the well-being and mental health of individuals is of particular importance. Since the main purpose of mental well-being is to help all people achieve a fuller, happier life and to prevent mood, emotional and behavioral disorders, prevention of mental illness in order to create a healthy society is one of the main tasks of educational systems. Happiness is one of the most important and influential variables in human life. Happiness is a kind of meaning of life or one of its givers. The effect of happiness on life satisfaction is significant. The purpose of this study is to rebuild, validate, and standardize of the Argyle, Martin, and Crass land’s Oxford happiness scale (OHI). The scale consists of 29 items in terms of five areas of life satisfaction, self-esteem, well-being, mind satisfaction, and positive mood that have been made available to the participants.
Method and Materials: The research method is descriptive-survey based on R factor analysis. The statistical population of the study was 200 students of architecture in four universities in Tehran, selected by simple random sampling method.
Findings: The results of this study indicate that in the Oxford happiness scale, argyle has five factors; self-respect, life satisfaction, mind satisfaction, well-being and positive mood, while in this study, the factors of hope, life satisfaction, well-being, positive mood and aesthetic sense have come to light and there are two differences: “the aesthetic sense” that is unique to the field of architecture and “the hope” is specific to for Iranian.
Conclusion: Finally, a comparative study of research in Oxford questionnaire between 1999 and 2007 was conducted with a 95% and 96% fitness index ratio in 2019.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Rebuilding"
  • "Validation"
  • "Reliability"
  • "Standardization"
  • Happiness"

[1] Amid H. Amid Culture. Tehran: Amir Kabir Publications; 1990. Persian.

 [2] Gohari Anaraki M; Taher Neshat Dost H; Palahang H and Bahrami F. [Translation of Psychology of Happiness]. Argyle M. (Author). Isfahan: Jahad University Publications; 2002. Persian.

 [3] Seyed Mohammadi Y. [Translation of motivation and excitement]. Rio JM. (Author). Tehran: Virayesh Publications; 1996.Persian.

 [4] Tahmasboupour AZ. Investigating the relationship between happiness, psychological well-being and self-efficacy in students of Hormozgan University [Unpublished master’s thesis]. Hormozgan University; 2017.

 [5] King LA, Napa CK. What makes a life good? Journal of Personality and Social Psychology. 1998; 75(1): 156-165.

 [6] Worcester RM. More than the money. In Christie & L. Nash (Eds). The Good Life. London: Demos; 1998.

 [7] Veenhoven R. The utility of happiness. Published in: Social Indicators Research; 1998.

 [8] Safari S. Study of happiness and its relationship with demographic variables among students. Quarterly Journal of Industrial and Organizational Psychology. 2010; 1(2): 86-79. Persian.

 [9] Lyubomirsky S, Sheldon KM, Schkade D. Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of General Psychology. 2005:9(2): 111-131.

 [10] Lyubomirsky S, King L, Diener E. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success? Psychological Bulletin. 2005; 131(6): 803-855.

 [11] Foroughan M. [Translation of Developmental psychology from birth to death]. Rice P (Author). Tehran: Arjmand Publications; 2001. P. 60-50.  

 [12] Tokinan B, Bilen S. Self-esteem assessment from development study. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2010; 2: 4366- 4369.

 [13] Zulling KJ, Ward M, Horn T. The association between perceived spirituality, religiosity and life satisfaction: The meditating role of self-rated health, Social Indicators Research. 2006; 79(2): 225-274.

 [14] Deci EL, Ryan RM. Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life's domains. Canadian Psychology/Psychologie canadienne. 2008; 49(1): 14-23.

 [15] VennhovenR. World database of happiness. Social indicators Research. 1994; 34(1-3): 299- 313.

 [16] Kaplan HJ. Comprehensive textbook of Psychiatry.  Boltimor- Willeams; 2000.

 [17] Mellenbergh GJ. Chapter 11: Tests and questionnarires: Analysis. In H. J. Ader & G. J. Mellenbergh (Eds.) (with contributions by D. J. Hand). Advising on research methods: A consultants companion. Publishing: Huizen, The Netherlands: Johannes van Kessel; 2008.

 [18] Argyle M, Lue L. The happiness of extraverts. Personality & Individual Differences. 1990; 11(10): 1011-1017.

 [19] Hadi Nejad H, Zarei F. Reliability, validity and normalization of oxford happiness inventory. Psychological Research. 2009; 1)12(: 75-62. Persian.

 [20] Ali Pour A, Noorbala AA. Preliminary, reliability and validity of oxford happiness inventory in Tehran university students. Andisheh Journal of Behavior. 1999; 5(1,2): 55-65. Persian.

 [21] Dordi Nejad  F, Ghorban Imam Jumaah MR. Rebuild, validate and validate the test set of motivation and attitude. Journal of Educational Technology. 2011; 6)1(: 77-67.  Persian.

 [22] Abedi MR, Mirshah Jafari SE, Liyaghatdar MJ. Standardization of the Oxford Happiness Questionnaire in Isfahan University Students. Journal of Thought and Behavior. 2006; 12(2): 95-100. Persian.

 [23] Sabet M, Lotfi Kashani F. Oxford Happiness Test Normization. Journal of Thoughts and Behavior. 2010; 4(15): 7-8.  Persian.

[24] Najafi M, Dehshiri G, et al. Psychometric Properties of the Persian Version of the Oxford Happiness Questionnaire in Students. Journal of Educational Measurement. 2012; 10(3): 55-73. Persian.

 [25] Saleh Sedghpour B. Educational pamphlet Statistics and research methodology in architecture. Tehran: Shahid Rajaee Teacher Training University; 2014. P. 25. Persian.

 [26] Mansoorifar K. Advanced statistical methods: along with computer programs. University of Tehran; 2012. P. 197-240. Persian.

 [27] Zare H, Talebi S, Saif MH. Advanced Inferential Statistics. Payam noor university press; 2010. Persian.

 [28] Nadihi Barahani M. [Translation of Psychoanalysis]. Anastasia A (Author). Tehran: Tehran University Publications; 2008. P. 70-130.

 [29] AliPour A, Conscious Harris M. Validity and validity of the oxford happiness list in Iranians. Quarterly Journal of Transformational Psychology. 2007; 3 )12(: 287-298. Persian.

 [30] Pavot W, Diener ED. Review of satisfaction with life scale. Psychological Assessment. 1991; 5 )2(: 164-172.

 [31] Carol DR. Psychological well-being in adult life. Current Directions in Psychological Science. 1995; 4 )4(:  99–104.

 [32] Diener E, Suh EM, Lucas RE. Subjective wellbeing: Three decades of progress. Psycholgical Bulletin. 2002; 125(2): 276-302.