فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری معماری اسلامی، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

دستنگاره های مفهومی اولین نمایشهای بصری حاصل از ایده های ذهنی در فرایند بازنمایی و تفسیر است که روی کاغذ پیاده میشوند و همانند رویکردهای موجود در روانشناسی خط، میتواند بازگوکننده بسیاری از ویژگیهای ذهنی و درونی طراحان و راهنمایی برای اساتید طراحی معماری برای شناخت توانایی دانشجویان باشد. مسئله تحقیق شناسایی مفاهیم دستنگاره های مفهومی و نحوه عملکرد شخصیتهای مختلف در حل مسئله باز و بسته است. پژوهش توصیفی تحلیلی با رویکردی اکتشافی است که با مشاهده مستقیم از طراحی دانشجویان سالهای اول و دوم معماری و آزمون شخصیت، در پی شناخت رابطه بین کیفیت دستنگاره مفهومی با تیپ شخصیت است. مفهوم سازی ترسیمات در نوع قلم، خط، شکل، جانمایی، علائم، ایده و زمان بود و در ادامه تحلیل اسناد و توصیف یافته ها انجام شد. نمونه نتایج تحلیل اسناد ترسیمی و آزمون شخصیت نشان داد که شخصیتهای ادراکی و شهودی رویکردی کلی با ایده های متنوع را در حل مسئله دارند و در مسئله از مهارت بیشتری دارند، در مقابل با نقص جزئیات و نرسیدن به یک ایده تثبیت شده مواجه هستند. اساتید می توانند با تحلیل دست نگاره های اولیه این نواقص را در طی گام های اول شناسایی و اصلاح نمایند. شناخت توانمندی دانشجویان با توجه به تنوع شخصیت هدایت آنها را در زمان مناسب و فردی در مسیر صحیح تولید و تثبیت ایده تسهیل میکند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Conceptual sketch Representation of Architectural Students' Personality (Student Case Study of Bu-Ali Sina University)

نویسندگان [English]

  • M. Wahdattalab 1
  • M. Kaboudi 2

1 Department of Architecture, College of Architecture, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

2 PhD student of Islamic Architecture, Department of Architecture, College of Architecture, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Conceptual sketch is the first visual representation of the mental ideas in the representation and interpretation process embedded on the paper, and as with the approaches in line psychology, it reflects many of the mental attributes of designers and guidance for architecture design professors to understand the students' ability. The research problem is to identify these concepts and how different characters function in problem-solving. An exploratory descriptive study with an exploratory approach with the deep observation of architectural design and personality test seeks to find out the relationship between the qualities of drawing with character type. The sample of the results of the personality and design test shows that perceptual and intuitive characters have a broader approach to problem-solving ideas and are more skilled in open issues, but faced with defective details and lacking a fixed idea. By recognizing concepts, professors can evaluate their individual conduct. As there are a variety of issues, there are a variety of designers with their own specific abilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual sketch
  • design
  • architecture student
  • personality test