فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

دانش‌آموزان بعد از خانه، بیشترین ساعات خود را در مدرسه سپری می‌کنند. محیطِ مدرسه ازنظر فیزیکی و روانی، می‌تواند در فرایند آموزش و شکل‌گیری نقش اجتماعی دانش‌آموزان مؤثر باشد. یادگیری مشارکتی ازجمله رویکردهایی است که به‌عنوان روشِ فعالِ تدریس و آموزش، موجباب افزایش تعاملات اجتماعی و یادگیریِ اثربخش، در دانش‌آموزان می‌گردد. پژوهش حاضر، باهدف شناسایی مؤلفه‌های محیط‌کالبدی مدارس، با رویکرد یادگیری مشارکتی صورت گرفته است. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش آن، توصیفی‌_تحلیلی از نوع میدانی است. جامعه آماری مطالعه را دانش‌آموزان پسر دوره اول متوسطه در شهر تبریز تشکیل می‌دهد که 356 نفر به روش تصادفی از بین چهار مدرسه در نقاط مختلف شهر انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون آمار_t، تک نمونه‌ای و خی‌دو مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، میزان رضایت از محیط کالبدی در هر چهار مدرسه بررسی‌شده پایین و تمایل به وجود محیط‌هایی که دانش‌آموزان بتوانند به‌طور مشارکتی در آن فرا گرفته و به فعالیت بپردازند بسیار بالا بوده است. همچنین استنباط می‌گردد، هرچه محیط کالبدی مدرسه از شرایط مناسب و مطلوبی جهت یادگیری مشارکتی برخوردار باشد، میزان رضایت و علاقه به یادگیری در دانش‌آموزان افزایش‌یافته و درنهایت آموزش‌وپرورش به‌درستی تحقق می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of school physical environment with the participatory teaching approach method in male students of Tabriz middle schools

نویسندگان [English]

  • F. Abbaszadeh Diz 1
  • H. Rashid Kolvir 1
  • A. Rezaeisharif 2

1 Department of Architecture, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

2 Department of Educational Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Students spend most of their time in school besides home. The physical and mental environment of the school can play an effective role in the process of education and formation of student’s social role. Participatory learning is one of the approaches which, as an active teaching method, increases social interaction and effective learning in the student The purpose of this study was to identifying the physical environment components of schools with a participatory learning approach. This applied research is of descriptive-analytical type, which in order to perform, The statistical population of this study was male middle school students in Tabriz that 356 male middle school students were selected randomly from four schools in different parts of city. Data were analyzed by one-sample statistical t-test and chi-square test. The results showed that the satisfaction of the physical environment in all four schools studied was low and the tendency for the environments in which the students could participate were very high. It can be deduced that the more the schools physical environment has favorable conditions for participatory learning, the higher the level of satisfaction and interest in learning in students, and also education and training take place properly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical environment
  • participatory learning
  • school
  • male students
  • middle school

[1] Lotf Ata, A. (2008). The Effect of Environmental Factors on Learning and Behavior in Educational Environments (Primary) in the City. Urban Management, V21: 73-90. (in Persian).

 

[2] Esmaeili, R; Hosni, F. (2012). The Effect of Participatory Learning Method on the Academic Achievement of Mentally Retarded Students. Journal of Exceptional Education, 109,  5-13 (in Persian).

 

[3] Shekary, A. (2012). The Effect of Participatory Learning on the Development of Social Skills of Students. Journal of Education Strategies, V.5(1): 31-37. (in Persian).

 

[4]Parsa M. (2008). Application of Psychology in Teaching. Tehran: Sokhan,1-418. (in Persian).

 

[5] Fisher, R. (2007). Education of Learning to Children. Translation by Forough Kianzadeh. Ahvaz: Rasheh.1-236 (in Persian).

 

[6] Rezaei Sharif, A; Moradi, M. (2013). Educational Psychology Theories and Concepts. Tehran: Diar.1-321 (Persian).

 

[7] Ismaieel, M. (2011). Participatory Learning Strategies in Schools and Principles of Learning Organization. Translation by Khosrow Nazari. Tehran: Green Olive.1-120 (in Persian).

 

 [8] Adeyemo, S. (2012). The Relationship among School Environment, Student Approaches to Learning and their Academic Achievement in Senior Secondary School Physics. International Journal of Educational Research and Technology. V. 3.21-26.

 

[9] Pintrich, P. R. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory and research. Contemporary Educational Psychology, 25, 92- 104.

 

[10] Azematy et al. (2017). The pattern of the spatial arrangement of modern schools based on the principles of Islamic schools in order to promote the learning of individuals. Naghshejahan, 20(6): 67-8. (in Persian).

 

[11] Tabatabaiyan, M; Abbasalizadeh R; Kalayi, S; Fayyaz, S. (2016). An Analysis of the Influence of Created Environments on the Creativity of Children (Examining the Environmental Characteristics Affecting the Creativity of Children in Tehran's Children's Centers). Bagh-e Nazar, V.43: 17-36. (in Persian).

 

[12] Usaini, M. Abubakar, N. Bichi, Ado. (2015). THE Influence of School Envirronment on the Academic Performance of Secondary School Students in the KUALA TERENGANU, MALAYSIA. The American Journal of Innovative Research and Applied Sciences, V.1, No6.252-261.

 

[13] Barrett, P. Zhang, Y. Moffat, J. Kobbacy,Kh. (2013). A holistic, multi-level analysis identifying the impact of classroom design on pupils’ learning. Building and Environment, 678-689.

 

[14] Shaari, M. Sh Ahmad,S. (2015). Physical Learning Environment: Impact on Children School Readiness in Malaysian Preschools. Elsevier ,9-18.

 

[15] Chan, T. C. (1980). Environmental Impact on Student Learning.Valdosta State University, Georgia,1-30.

 

[16] Kausar.A, Kiyani. Al, Suleman. Q. (2017). Effect of Classroom Environment on the Academic Achievement of Secondary School Students in the Subject of Pakistan Studies at Secondary Level in Rawalpindi District, Pakistan. Journal of Education and Practice, V.8, NO24,56-63.

 

[17] Gillies, R.M. (2004). The Effect of Cooperative Learning on Junior High School Student during Small Group. Journal of Learning and Instruction, V.14, 197-213.

 

[18] Badri Gargari, R; Rezaei, A; Jedi Gargari, J. (2011). Comparison of the Effect of Teaching Method Based on Active Thinking (Participatory Method) and Traditional Method in Learning the Lesson of Social Studies in Male Students. Journal of Education, 4(16) 107-120. (in Persian).

 

[19] Ostovar, N. (2008). The Effectiveness of Participatory Learning on the Academic Achievement of Primary School Students in Tabriz. Peyke Noor Journal, 8(1),100-110. (in Persian).

 

[20] Volet, S. Vauras, M. Salo,A.E. DeepKhosa(2016). Individual contributions in student-led collaborative learning: Insightsfrom two analytical approaches to explain the quality of group outcome. Elsevier, 79-92.

 

[21] Al-Rahmi, W.M. Zeki, A. (2016). A model of using social media for collaborative learning to enhance learners’ performance on Learning. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences,526-535.