فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی و مالی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 گروه مدیریت دولتی و امور عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: امروزه با پیشرفت ابزارهای ارتباط جمعی و رایانه‌ها، نفوذ و گسترش شبکه اینترنت در عرصه‌های مختلف زندگی انکار‌ناپذیر است. یکی از پدیده‌های بسیار فراگیری که در چند سال اخیر بر روی شبکه اینترنت به وجود آمده، پیدایش رسانه‌های اجتماعی است. رسانه‌های اجتماعی، زندگی اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده‌اند. گسترش رسانه‌های اجتماعی مورد توجه اقشار مختلف جامعه از جمله مدیران آموزشی قرار گرفته است؛ از دیدگاه مدیران آموزشی، رسانه‌های اجتماعی فرصت‌های بی بدیلی برای آموزش و یادگیری فراهم می‌آورد. رسانه‌های اجتماعی عبارت‌‌اند از گروهی از برنامه‌های کاربردی مبتنی بر اینترنت که با اتکا به بنیان‌های فناوری وب، امکان ایجاد و تبادل محتوای تولید شده توسط کاربران را فراهم می‌نمایند. رسانه‌های اجتماعی در کنار جنبه سرگرمی، برای دسترسی و انتشار اطلاعات مربوط به یادگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند و استفاده از آن‌ها در جهت تحقق اهداف آموزشی به طور مفصل مطالعه شده است. یکی از کاربردهای رسانه‌های اجتماعی، یادگیری می‌باشد که فرآیند یادگیری در آن از طریق به اشتراک‌گذاری دانش اتفاق می‌افتد. با گسترش رسانه‌های اجتماعی، استفاده مناسب و کارآمد از آن اهمیت ویژه پیدا کرده است. رسانه‌های اجتماعی ابزاری مناسب جهت یادگیری هستند و برای داشتن جامعه‌ای بهتر و پیشرفته‌تر باید به نقش یادگیری از طریق رسانه‌های اجتماعی توجه ویژه نمود. یکی از مواردی که باعث توسعه یادگیری از طریق رسانه‌های اجتماعی می‌گردد، وفاداری کاربران به یادگیری از طریق رسانه‌های اجتماعی می‌باشد؛ لذا در پژوهش حاضر پیشایندهای موثر بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
روش‌ها:  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، یک پژوهش توصیفی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و جامعه آماری این پژوهش کاربران گروه تلگرامی کانون فناوری اطلاعات قم بوده‌اند. در این پژوهش از نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد و تعداد 364 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل یافته‌ها با نرم افزارهایSPSS  و LISREL انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بیش از 95 درصد جامعه آماری مورد بررسی دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند و تمام فرضیه‌های پژوهش مورد تایید واقع شد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که دو شاخص سنجش وفاداری به یادگیری از طریق رسانه‌های اجتماعی (تمایل رفتاری به ادامه استفاده از آن و تمایل به توصیه به دیگران) تحت تاثیر رضایت از آن قرار دارند و رضایت نیز تحت تاثیر خودکارآمدی یادگیری و علاقه به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد، ناتوانی شناختی اینترنت معایبی دارد و باعث می‌گردد که خودکارآمدی و علاقه به یادگیری از طریق رسانه‌های اجتماعی کاهش پیدا کند. زمانی که فردی احساس خودکارآمدی یادگیری از طریق رسانه‌های اجتماعی داشته باشد، در خود علاقه و رضایت در یادگیری از طریق آن می‌یابد. همچنین، علاقه به یادگیری از طریق رسانه‌های اجتماعی باعث رضایت به یادگیری از طریق آن می‌گردد و در نهایت، در صورتی که فرد رضایت از یادگیری را در خود دریابد، تمایل رفتاری به ادامه استفاده از رسانه‌های اجتماعی و تمایل به توصیه به دیگران دارد.از طریق موارد ذکر شده، گسترش رسانه‌های اجتماعی به عنوان یک ابزار یادگیری امکان‌پذیر است و این موضوع سبب مزایای زیادی از جمله کاهش هزینه‌های یادگیری، کاهش زمان صرف یادگیری، گسترش یادگیری به صورت عادلانه و بهبود یادگیری می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting loyalty to learning through social media

نویسندگان [English]

  • S. M. Jafari 1
  • J. Babashahi 2
  • N. Eskandary 1
  • M. Zandi Nasab 3

1 Department of Industrial and Financial Management, College of Farabi, University of Tehran, Iran

2 Department of Public Management, College of Farabi, University of Tehran, Iran

3 Department of Business Management, College of Farabi, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Today, with the development of mass communication tools and computers, the penetration and expansion of the Internet in various areas of life is undeniable. One of the most pervasive phenomena that has emerged on the Internet in recent years is the emergence of social media. Social media has affected social and economic life. The spread of social media has attracted the attention of various segments of society, including educational administrators. From the perspective of educational administrators, social media provides unique opportunities for teaching and learning. Social media is a group of Internet-based applications that rely on the basics of Web technology to create and share user-generated content. Social media, in addition to the entertainment aspect, is used to access and disseminate learning information, and their use to achieve educational goals has been studied in detail. One of the applications of social media is learning, in which the learning process takes place through knowledge sharing. With the development of social media, proper and efficient use of it is inevitable. Social media is a good tool for learning. In order to have a better and more advanced society, special attention should be given to the role of learning through social media. One of the issues that promotes the development of learning through social media is the loyalty of users to learning through social media. Therefore, in the present study, the antecedents of learning loyalty through social media have been studied.
Method and Materials: The present study is a descriptive study in terms of objective and applied in nature. The data gathering instrument was a questionnaire and the population of this research was the users of the Telegram group of Qom IT Centre. In the current study, convenience sampling was used to collect 364 questionnaires. Data were analyzed using SPSS and LISREL software.
Findings: The findings of the study showed that more than 95% of the statistical population were university educated and all the research hypotheses were confirmed.
Conclusion: The results of the research show that two indicators for measurement of learning loyalty through social media (behavioral intention to continue using and willingness to recommend to others) are affected by satisfaction, and satisfaction is also affected by self-efficacy of learning and interest to learning through social media.
The results also showed that the cognitive disability of the Internet has disadvantages and causes a decrease in self-efficacy and interest in learning through social media. When a person feels the self-efficacy of learning through social media, they find interest and satisfaction in learning through it. Also, the interest in learning through social media leads to the satisfaction of learning through it, and finally, if a person finds satisfaction in learning, they have a behavioral tendency to continue using social media and a tendency to advise others.Through the above, the development of social media as a learning tool is possible, and this brings many benefits, including reducing learning costs, reducing learning time, expanding learning fairly, and improving learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • Social media
  • Loyalty
  • Self-efficacy
  • Behavioral intention

[1] Killian G, McManus K. A marketing communications approach for the digital era: Managerial guidelines for social media integration. Business Horizons. 2015; 58(5): 539-549.‏

 [2] Arquero J, del Barrio-García S, Romero-Frías E. What drives students' loyalty-formation in social media learning within a personal learning environment approach? The Moderating Role of Need for Cognition. Journal of Educational Computing Research. 2017; 55(4): 495-525.‏

 [3] Kaplan AM, Haenlein M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons. 2010; 53(1): 59-68.‏

 [4] Tonta Y. Digital natives, social networks and the future of libraries. Turk Kutuphaneciligi. 2009; 742-768.

 [5] Işık F. Comparison of the use of social network in education between North and South Cyprus. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013; 103: 210-219.‏ 

 

[6] Zywica J, Richards K, Gomez K. Affordances of a scaffolded-social learning network. On the Horizon. 2011; 19(1): 33-42.‏

 [7] Wang Q, Woo H. Affordances and innovative uses of Weblogs for teaching and learning. New Educational Technology. 2008; 183-199.‏

 [8] Sewry D, Schlenkrich L. Factors for successful use of social networking sites in higher education. South African Computer Journal. 2012; 49(1): 12-24.‏

 [9] Constantinides E, Lorenzo-Romero C. Social networking sites as business tool: A study of user behavior. In: Glykas, M. (ed) Business process management. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2013.  p. 221-240.

 [10] Turban E, Bolloju N, Liang TP. Social commerce: An e-commerce perspective. . In: Proceedings of the 12th International Conference on Electronic Commerce: Roadmap for the Future of Electronic Business, 2010 August, New York, USA. p. 33-42.

[11] Perrin A. Social media usage. Pew Research Center. 2015; 52-68.‏

 [12] Ali F, Zhou Y, Hussain K, Nair P, Ragavan N. Does higher education service quality effect student satisfaction, image and loyalty? A study of international students in Malaysian public universities. Quality Assurance in Education. 2016; 24(1): 70-94.‏

 [13] Annamdevula S, Bellamkonda R. The effects of service quality on student loyalty: the mediating role of student satisfaction. Journal of Modelling in Management. 2016; 11(2): 446-462.‏

 [14] Ku YC, Chen R, Zhang H. Why do users continue using social networking sites? An exploratory study of members in the United States and Taiwan. Information & Management. 2013; 50(7): 571-581.‏

 [15] Hart S, Smith A, Sparks L, Tzokas N. Are loyalty schemes a manifestation of relationship marketing?. Journal of Marketing Management. 1999; 15(6): 541-562.

‏[16] Zimmerman BJ. Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology. 2000; 25(1): 82-91.

 [17] Firoozi M, Jokar M. [Developing a model for learning satisfaction at smart schools with teference to Bandura’s Cognitive-Social Theory]. Journal of Curriculum Research. 2017; 7(1): 44-69. Persian.

 [18] Tower M, Latimer S, Hewitt J. Social networking as a learning tool: nursing students' perception of efficacy. Nurse Education Today. 2014; 34(6): 1012-1017.‏

 [19] Hong JC, Hwang MY, Szeto E, Tsai CR, Kuo YC, Hsu WY. Internet cognitive failure relevant to self-efficacy, learning interest, and satisfaction with social media learning. Computers in Human Behavior. 2016; 55: 214-222.‏

 [20] Balakrishnan V, Liew TK, Pourgholaminejad S. Fun learning with Edooware–A social media enabled tool. Computers & Education. 2015; 80: 39-47.‏

 [21] Bolliger DU, Supanakorn S, Boggs C. Impact of podcasting on student motivation in the online learning environment. Computers & Education. 2010; 55(2): 714-722.‏

 [22] Liaw SS, Huang HM. Perceived satisfaction, perceived usefulness and interactive learning environments as predictors to self-regulation in e-learning environments. Computers & Education. 2013; 60(1): 14-24.‏

 [23] Sansone C, Smith JL, Thoman DB, MacNamara A. Regulating interest when learning online: Potential motivation and performance trade-offs. The Internet and Higher Education. 2012; 15(3): 141-149.‏

[24] Fichter D, Wisniewski J. Incentives, Loyalty, and Recommendations: Learning From Social Media. Online. 2010; 34(6): 54-57.

 [25] Shen D, Cho MH, Tsai CL, Marra R. Unpacking online learning experiences: Online learning self-efficacy and learning satisfaction. The Internet and Higher Education. 2013; 19: 10-17.‏

 [26] Onete B, Teodorescu I, Vasile V. Evaluating e-satisfaction and e-loyality based on web learning experience.  . eLearning & Software for Education. 2015; (3).‏

 [27] Krejcie RV, Morgan DW. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement. 1970; 30(3): 607-610.‏

 [28] Park SY, Nam MW, Cha SB. University students' behavioral intention to use mobile learning: Evaluating the technology acceptance model. British Journal of Educational Technology. 2012; 43(4): 592-605.‏

 

[29] Byrne BM. Structural equation modeling with LISREL, PRELIS, and SIMPLIS: Basic concepts, applications, and programming. London: Psychology Press; 2013.‏

 [30] Mohsenin S, Esfidani M. Structural equation modeling (Educational and applied) with the help of Lisrel Software. Tehran: Mehraban Publications; 2015. Persian.

 [31] Hong JC, Tai KH, Hwang MY, Kuo YC, Chen JS. Internet cognitive failure relevant to users' satisfaction with content and interface design to reflect continuance intention to use a government e-learning system. Computers in Human Behavior. 2017; 66: 353-362.‏

 [32] Thadani V, Breland W, Dewar J. Implicit theories about teaching skills predict university faculty members' interest in professional learning. Learning and Individual Differences. 2015; 40: 163-169.‏

 [33] DeWitz SJ, Walsh WB. Self-efficacy and college student satisfaction. Journal of career Assessment. 2002; 10(3): 315-326.‏

 [34] Dziuban C, Moskal P, Kramer L, Thompson J. Student satisfaction with online learning in the presence of ambivalence: Looking for the will-o'-the-wisp. The Internet and Higher Education. 2013; 17: 1-8.‏

 [35] Thomas S. What drives student loyalty in universities: An empirical model from India. International Business Research. 2011; 4(2): 183.‏

 [36] Park JH. The effects of personalization on user continuance in social networking sites. Information Processing & Management. 2014; 50(3): 462-475.‏

 [37] Li CK, Hung CH. Marketing tactics and parents' loyalty: The mediating role of school image. Journal of Educational Administration. 2009; 47(4): 477-489.‏