فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی، جهاد دانشگاهی همدان، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

مطالعه حاضر، با هدف بررسی میزان اثربخشی وسایل ارتباطی نوین آموزشی مقایسه با روش‌های سنتی در راستای دانش‌افزایی، در بین بهره‌برداران شهرستان ملایر، طراحی و در سال 1397 اجرا گردید. طی یک مطالعه نیمه‌‌آزمایشی، 60 باغدار به‌عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب و با توجه به سن، سواد، وضعیت اقتصادی؛ میزان زمین، عضو شبکه‌های اجتماعی بودن به دو گروه همتا (30 نفر آزمایش، 30 نفر شاهد) تقسیم شدند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که بر اساس مبانی نظری موجود شکل گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، راهبردهایی که باغداران در مقابل تغییرات آب‌و هوایی به‌کار می‌گیرند، شامل؛ راهبرد کشت مختلط، استفاده از نظام کشت یک‌پارچه، تغییر در زمان کشت، کشت محصولات مقاوم به کم‌آبی، به عنوان مهم‌ترین راهبردها در مقابل تغییرات آب‌و‌هوا می‌باشد. با توجه به آزمون لون و برابری واریانس‌ها، مشخص شد که بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه پذیرنده آموزش ترکیبی (تلگرام و واتساپ)، اختلاف معناداری وجود دارد. به طوری که آموزش از طریق شبکه‌های اجتماعی، در پذیرش راهبردهای سازگاری با تأثیرات تغییرات آب‌وهوا تأثیر معناداری داشته است. همچنین، نتایج تحلیل مسیر گویای آن است که مؤلفه امید به بهبودی اوضاع، بیش‌ترین تأثیر را در سازگاری با تغییرات آب‌وهوا را داشته و مؤلفه تقدیرگرایی، کم‌ترین اثر را دارد و نیز، مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی و روان‌شناختی61 درصد از تغییرات سازگاری باغداران را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the Effectiveness New educational communication tools in Comparison with Traditional Methods in increasing water recourses users Knowledge

نویسندگان [English]

  • Kh. Mirzaei 1
  • M. Sepahpanah 2

1 Agriculture Extension and Education and Rural Development Department, Academic center for education, Cultural research, Hamadan, Iran

2 Ph.D candidate, Agriculture Extension and Education, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

The current study of the effectiveness New educational communication tools in Comparison with Traditional Methods in Increasing water resources users Knowledge. In a quasi-experimental study, 60 farmers were randomly selected as the samples. They were divided into two peer groups with respect to age, education, economic status, amount of land, being a member of social network (30 for experiments and 30 for control). The main tool for research was the researcher-made questionnaire which was formed on the basis of existing theoretical comments. The results showed that the strategies that gardeners apply for climate change are intercropping strategy, using integrated farming systems, changing the time farming operation, drought-tolerant crops. According to Levene test and equality of variances, there is a significant difference (Telegram and What Sapp) between the pre-test scores and post-test scores in the group receiving mobile learning. So that education through social networks and electronics had a significant impact in adopting coping strategies relating the effects of climate change. Path analysis results indicate that the component of the hope for recovery has had the greatest impact on adaptation to climate change. And the component of fidelity has the least effect. Also, demographic and psychological components explain 61% of changes,

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Blended-learning"
  • "Lecture "
  • "Climate change"
  • "Dehydration "