فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی، جهاد دانشگاهی همدان، همدان، ایران

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: در طی دهه­های اخیر، توسعة بخش کشاورزی و روستایی بسیار مورد توجه بوده و در برخی موارد نیز از آن به مثابه محور توسعه یادشده است. از آنجا که توسعة کشورها بدون افراد کارآمد ناممکن است، آموزش از اولویت­های هر کشوری و از آن جمله ایران تلقی می­شود. آموزش الکترونیکی با روش­های نوین ارتباطی یکی از نظام­های آموزشی است که با توجه به رشد و گسترش شبکه­های اینترنت، مورد توجه قرار گرفته و به صورت انگارة جدید و کلید گذر نیروی انسانی به جامعة اطلاعاتی مطرح شده است. امروزه، برای بالا بردن انگیزة فراگیران و بهبود بهره­وری آموزش، توجه به فنآوری­های دیجیتال دارای اهمیت روزافزون است. با شروع عصر فنآوری اطلاعات، سیستم­های آموزشی، یکی از نخستین حوزه­هایی بود که دچار تغییر و تحول شدند و استفاده از روش­های نوین و فعال یادگیری، از سوی برنامه­ریزان سیستم­های آموزشی در حوزه­های مختلف مانند علوم کشاورزی، مهندسی، پزشکی و... احساس شده است. مطالعه حاضر، با هدف بررسی میزان اثربخشی وسایل ارتباطی نوین آموزشیمقایسه با روش­های سنتی در راستای دانش­افزایی، در بین بهره­برداران شهرستان ملایر، طراحی و در سال 1397 اجرا گردید.
روش‌ها: طی یک مطالعه نیمه­­آزمایشی، 60 باغدار به­عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب و با توجه به سن، سواد، وضعیت اقتصادی؛ میزان زمین، عضو شبکه­های اجتماعی بودن به دو گروه همتا (30 نفر آزمایش، 30 نفر شاهد) تقسیم شدند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه محقق­ساخته بود که بر اساس مبانی نظری موجود شکل گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد، راهبردهایی که باغداران در مقابل تغییرات آب­و هوایی به­کار می­گیرند، شامل؛ راهبرد کشت مختلط، تغییر در زمان کشت، کشت محصولات مقاوم به کم­آبی، به عنوان مهم­ترین راهبردها در مقابل تغییرات آب­و­هوا می­باشد. با توجه به آزمون لون و برابری واریانس­ها، مشخص شد که بین نمرات پیش­آزمون و پس­آزمون گروه پذیرنده آموزش ترکیبی (تلگرام و واتساپ)، اختلاف معناداری وجود دارد. به طوری که آموزش از طریق شبکه­های اجتماعی، در پذیرش راهبردهای سازگاری با تأثیرات تغییرات آب­وهوا تأثیر معناداری داشته است.
نتیجه‌گیری: نتایج گویای آن است که مؤلفه امید به بهبودی اوضاع، بیش­ترین تأثیر را در سازگاری با تغییرات آب­وهوا را داشته و مؤلفه تقدیرگرایی، کم­ترین اثر را دارد و نیز، مؤلفه­های جمعیت­شناختی و روان‌شناختی 61 درصد از تغییرات سازگاری باغداران را تبیین می­کنند. با توجه به نتایج تحقیق و به منظور افزایش راندمان یادگیری و ارتقاء سطح دانش و مهارت باغداران و بهره­برداران، پیشنهاد می­گردد، از روش­های جدید آموزش ترکیبی استفاده شود. همچنین، پیشنهاد می­گردد: دوره­های آموزشی به­کارگیری تجهیزات و وسایل کمک آموزشی مدرن برای باغداران توسط دست­اندرکاران حوزه آموزش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شود. از آنجایی­که آموزش­های الکترونیکی و نیز آموزش از طریق تلفن همراه، محدود به زمان و مکان خاصی نبوده و دامنه عمل بسیار گسترده­ای دارند و اصطلاحاً به آموز­ش­های در هرزمان و هرمکان معروف هستند، بنابراین، پیشنهاد می­گردد، جهت ایجاد رشد و توسعه در بین باغداران از این ظرفیت بالقوه استفاده حداکثری به عمل آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the effectiveness new educational communication tools in comparison with traditional methods in increasing water recourses users knowledge

نویسندگان [English]

  • Kh. Mirzaei 1
  • M. Sepahpanah 2

1 Agriculture Extension and Education and Rural Development Department, Academic center for education, Cultural research, Hamadan, Iran

2 Agriculture Extension and Education Department, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: In recent decades, the development of agriculture and rural areas has been very important and in some cases it has been mentioned as the axis of development. Since the development of countries is impossible without efficient specialists, education is considered as one of the priorities of any country, including Iran. E-learning with modern communication methods is one of the educational systems that has been focused on due to the growth and expansion of Internet networks and has been proposed as a new idea and the key to the transition of human resources to the information society. Today, to increase the motivation of learners and improve the productivity of education, attention to digital technologies is increasingly important. With the beginning of the age of information technology, educational systems were one of the first areas that underwent changes and the use of new and active learning methods by educational administrators in various fields such as agricultural sciences, engineering, medicine, etc. have been felt. The current study of the effectiveness New educational communication tools in Comparison with Traditional Methods in Increasing water resources usersKnowledge.
Method and Materials:  In a quasi-experimental study, 60 gardeners were randomly selected as the samples. They were divided into two peer groups with respect to age, education, economic status, amount of land, being a member of social network (30 for experiments and 30 for control). The main tool for research was the researcher-made questionnaire which was formed on the basis of existing theoretical comments.
Findings: The results showed that the strategies that gardeners apply for climate change are intercropping strategy, using integrated farming systems, changing the time farming operation, drought-tolerant crops. According to Levene test and equality of variances, there is a significant difference (Telegram and What Sapp) between the pre-test scores and post-test scores in the group receiving mobile learning. So that education through social networks and electronics had a significant impact in adopting coping strategies relating the effects of climate change.
Conclusion: The results indicate that the component of the hope for recovery has had the greatest impact on adaptation to climate change. And the component of fidelity has the least effect. Also, demographic and psychological components explain 61% of changes in farmers' adaptation. According to the research results and in order to increase the learning efficiency and improve the level of knowledge and skills of gardeners and farmers, it is suggested to use new methods of hybrid instruction education. It is also suggested that training courses on the use of modern equipment and tools for gardeners be considered by those involved in the field of agricultural education and the Ministry of Jihad Agriculture. Since e-learning as well as mobile learning are not limited to a specific time and place and have a very wide scope of practice and are known as ‘teaching at any time and place’, therefore, it is recommended to make maximum use of this potential capacity to create growth and development among gardeners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Blended-learning"
  • "Lecture "
  • "Climate change"
  • "Dehydration "

[1] Reimer A.P, Thompson A.W, Prokopy, L.S.  The multidimensional nature of environmental attitudes among farmers in Indiana: implications for conservation adoption, Agriculture and Human Values. 2012; 29: 29- 40.

 [2] Liu I.F, Chen M.Ch, Sun Y.S, Wible D, Kuo, C.H. Extending the TAM model to explore the factors that affect intention to use an online learning community. Computers & Education. 2010; 54: 600–610.

 [3] Fielding K, McDonald R, Louis W. Theory of planned behavior, identity and intentions to engage in environmental activism. Journal of Environmental Psychology, 2008; 28: 318- 326.

 [4] Golshiriesfehani Z, Saraei M.H. [Strategic Environmental Planning of the Village by SWOT analysis case study: Gandoman section of Borujen city], Rural Research Quarterly. 2010; 4, 73-98.

 [5] Wu C.H, Cheng, F.F, Yen D.C, Huang, Y.W.  User acceptance of wireless technology in organizations: A comparison of alternative models. Computer Standards & Interfaces, 2011; 33: 50–58.

 [6] Betts, K.S. Online Human Touch (OHT) Training and Support: A Conceptual Framework to Increase Faculty and adjunct Faculty Engagement, Connectivity, and Retention in Online Education, Part 2, Journal of Online Learning and Teaching, 2009; 5(1): 29-48.

[7] Apata T.G, Samuel K.D,  Adeola A.O.  Analysis of Climate change perception and Adaptation among Arable Food Crop Farmers in South Western Nigeria, paper presented at the conference of International Association of Agricultural Economics, 2009; 2-9.

 [8] Rejesus R.M.  Farmers Perceptions and beliefs about climate change: A north Carolina Perspective, Magazine of NC State University, Agriculture & life Services. 2012; 2(3): 34-54.

 [9] Sarkis J, Gonzalez-Torre P, Adenso-Diaz B. Stakeholder pressure and the adoption of environmental practices: The mediating effect of training, Journal of Operations Management, 2010; 28: 163- 176.

[10] Sammalisto K, Brorson T. Training and communication in the implementation of environmental management systems (ISO 14001): A case study at the University of Gavle, Sweden, Journal of Cleaner Production, 2008; 16 (3): 299- 309.

 [11] Balzarova M.A, Castka P. Underlying mechanisms in the maintenance of ISO 14001 environmental management system, Journal of Cleaner Production, 2008; 16 (18): 1949- 1957.

 [12] Behniarfar, A. [The Economic Outcomes of Droughts from 1375 to 1385 on Rural Areas of Shandiz Village (Mashhad)], Geographic Journal, 2009; 4(9): 56-77.Persian

 [13] Aghubi J, Jebeleh B [The role of mobile technologies in providing educational and extension services to Villagers: A Case Study of Zanjan Province], Rural and Development Journal, 2010; 13(2): 129-145.

 [14] Mellow P.  The media generation: maximize learning by getting mobile. 2005; [Retrieved May 21, 2009].

 [15] Raua P.L, Gaoa Q, Wub L.M. Using mobile communication technology in high school education: motivation, pressure, and learning performance. Computers and Education, 2008; 50(1): 1-22.

 [16] Almajali  D, Al-Lozi M. Determinants of the Actual Use of E-Learning Systems: An Empirical Study on Zarqa University in Jordan. Journal of Social Sciences, 2016; 5(2): 1-29.

 [17] Jia H, Wang M, Ran W, Yang J.H, Liao J, Chiu D. Design of a performance - oriented workplace e-learning system using ontology. Expert systems with Applications, 2011; 38: 3372-3382.

 [18] Contreras J, Shadi M.  [Assessment in E-Learning Environment Readiness of Teaching Staff, Administrators, and Students of Faculty of Nursing-Benghazi University]. International Journal of the Computer, the Internet and Management.  2015; 23(1), 53-58. Persian

 [19] Liu S.H, Liaw H.L, Pratt J. A. Impact of media richness and flow on e-learning technology acceptance. Computers & Education.  2009; 52: 599–607.

 [20] Pawlowski T.  Information technology and education. Leeds: Kork; 2006

 [21] Zaree O, Fathi V.K, Yamani M. A. [study of international barriers of curricula in Higher education institutions and universities from viewpoints of faculty members (shahid beheshti university)]. Research and Planning in Higher Education Journal, 2009; 54:63-82. Persian.

 [22] Means B, Olson K. Technologies role in education reform findings from a national study of innovating. Educational Technology &Society, 2006; 12(4): 228-240.

 [23] Razavieh A, Fayazi M. [An analysis of the effects of internet on the educational and research .Acquisition behavior of university students (A case study of Shiraz University)]. Journal of New Approach in Educational Administration, 2009; 2(4):31-44. Persian.

[24] Moore M, Tait A. Open and distance learning: trends, policy and strategy considerations. 2002.

 [25] Salehi Amiri R, Heidarizadeh E. [The role of information and communication technology in educational system and cultural development]. Center of strategic researches, Research paper. 2007; 15. Persian.

 [26] Teo T. Modeling technology acceptance in education: A study of pre-service teachers, Computers & Education, 2009; (52): 302-312.

 [27] Mihhailova G. E-Learning as internationalization strategy in higher education: Lecturers and students perspective, Baltic journal of management, 2009; 1(3).

 [28] Duncan-Howell J, Lee K.T. M-learning: Finding a place for mobile technologies withi tertiary educational settings, Ascilite Singapore. Available from

[29] Yordanova K.  Mobile learning and integration of advanced technologies in education, International Conference on Computer Systems and Technologies, 2007; (14 –15) June, Bulgaria,1-6.

 [30] Uzunboylua H, Cavusb N, Ercag E. Using mobile learning to increase environmental awareness. Computers and Education, 2009; 51 (2): 381-389.