فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه معماری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف:فضاهای آموزشی که بخش عمده‌ای از زمان روزانه دانش‌آموزان را به خود اختصاص می دهد، صرفا به‌منظور برآورده‌سازی نیازهای آموزشی به‌وجود نمی‌آید، بلکه باید وجوه گوناگون کنش‌های متقابل دانش‌آموزان و محیط کالبدی را در برگرفته و همچنین حس تعلق به محیط مدرسه را موجب شود، زیرا که این حس موجب پیوند فرد با مکان خواهد شد. چنانچه دانش‌آموزانی که در این محیط‌های آموزشی مشغول تحصیل هستند، معنای حاکم بر آن را ادراک نمایند، می توانند با آن محیط ارتباط بهتری برقرار نمایند. امروزه بررسی حس تعلق در مدارس کمتر مورد توجه بوده است و بیشتر نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان در آنها مد نظر قرار می‌گیرد. پرداختن به این امر ویژه و بررسی این مورد در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان به واسطه رفتار آگاهانه آنها بسیار حائز اهمیت است.  امروزه رابطه تعلق­آمیز دانش‌آموزان و فضای مدارس، بسیار حائز اهمیت است؛ از این‌رو شناخت مولفه‌‌های موثر محیط هدف پژوهش حاضر است. به نظر می‌رسد یکی از عوامل موثر بر این رابطه توجه به معنای محیط است.
روش‌ها: گردآوری داده‌ها از طریق روش پیمایشی صورت پذیرفته است، به این صورت که هم از پرسشنامه‌های گوناگون، هم از مشاهده مستقیم و پیاده کردن مشاهدات بر روی نقشه استفاده شده است. روش پژوهش با توجه به سوال‌های باز ترکیبی از نوع متوالی است. مرحله تجزیه و تحلیل نیز، با اتکا بر نتایج حاصل از پرسشنامه، به شناخت رابطه آنها با خصوصیات فضا می‌پردازد.
یافته‌ها: جهت گردآوری داده‌‌ها، از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه‌های باز و بسته و مشاهده مستقیم و ثبت رفتار دانش‌آموزان توسط پژوهشگر و نگرش سنجی از دانش‌آموزان دوره دبیرستان و در مدارس غیرانتفاعی تغییر کاربری یافته، در منطقه 1 شهر تهران استفاده گردید. پرسشنامه در 6 بخش کیفی تدوین و مورد تحلیل قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد تاثیر ویژگی های فرمی‌- فضایی مدارس به واسطه داشتن قابلیت‌های معنایی بر احساس تعلق دانش‌آموزان از سایر مولفه‌های محیطی بیشتر است. به عبارت دیگر در بین سطوح مختلف معنای محیط، سطح چهارم و پنجم معنا که سطح نشانه‌ای معنا قلمداد می‌شود، از سطوح دیگر معنا برای دانش‌آموزان مهم تر است؛ و علت آن عمدتا ریشه در معانی ارزشی و عاطفی فضا دارد. در واقع میان سطوح معنایی حاصل از فضای مدارس غیرانتفاعی تغییر کاربری یافته و وضعیت مطلوب دانش‌آموزان در فضاهای آموزشی رابطه کاملاً مستقیم وجود دارد. به عبارت دیگر مولفه‌های عاطفی و ادراکی محیط مدارس در صورتیکه از سطوح نمادین معنا در فضا بهره ببرند بهتر می‌توانند با وضعیت مطلوب ذهنی دانش‌آموزان ارتباط برقرار نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Understanding effective elements on increasing meaning levels received by students and their relationship with their ideal condition

نویسندگان [English]

  • N. Gheshlaghi
  • Sh. Mirshahzadeh
  • Sh. Toghyani
  • Sh. Azizi

Department of Architecture, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Educational spaces, which take up a large part of students' daily time, are not created merely to meet educational needs, but should include the various aspects of student interaction and the physical environment that give rise to a sense of belonging to the school. This feeling will connect the person with the place. Students who are studying in these educational environments can understand the meaning of it, they can communicate better with that environment. Today, the study of the sense of belonging in schools has received less attention and mostly the educational needs of students have been taken into account. Addressing this special issue and examining it among high school students is very important because of their awared behavior. At the present, the relationship between students and the school environment is very important; therefore, the purpose of this article is understanding the effective components of the environment. It seems that one of the factors influencing this relationship is the meaning of the environment.
Method and Materials:The data collection was don based on  a survey method, using both questionnaires and direct observation and mapping observations. The research method according to open-ended questions is a combination of consecutive ones. The analysis stage also relies on the results of the questionnaire to identify their relationship with the characteristics of space.
Findings: Data collection was done through survey and open and closed questionnaires and direct students’ behavior observation. The questionnaire was developed and analyzed in 6 qualitative sections.
Conclusion: The results of the research indicate that the effect of form-spatial school features on student's belongingness is higher than other environmental factors, due to semantic capabilities. In other words, in various levels of environment’s meanings, the fourth and fifth levels of meaning, which are considered to be the symbolic meaning, are more important than other levels of meaning for students, and its cause is largely rooted in the value and emotional meanings of space. In fact, there is, a completely direct relationship between the semantic levels of changed function of non-profit school space and the ideal situation of students in educational spaces. In other words, the emotional and perceptual components of the school environment can better communicate with the student's mental state if they use the symbolic levels of meaning in space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " architecture"
  • "Meaning levels"
  • " Ideal condition"
  • "Sense of belongingness"

[1] Sadeghipour M, Fahimifar A, Bayat Z. [Dwelling authentica dwelling from Heidegger Reading to Safavid Isfahan: A study of Isfahan City-Garden in Safavid]. Journal of Technology of Naghshe Jahan. 2014; 4(3):51-61. Persian.

 [2] Shirazim M. [Translation of towards a phenomenology of architect]. Schultz Ch (Author). New York: Rizzoli Publications; 1991. P. 244-246. Persian.

 [3]Kalali P, Modri A. [Explaining the role of the component of meaning in the process of forming the sense of place]. Journal of Fine Arts, Architecture and Urbanization. 2011; 2(17): 43-51. Persian.

 [4] Heydari A, Yazdanfar S, Behdadfar, N. [A model for explaining effective parameters in the meaning of place in educational environments]. Scientific Association for Architecture and Urban Planning. 2013; 5(4): 49-62. Persian.

 [5] Abaszadeh M, )2000(. [Comparison of the effectiveness of governmental schools with nonprofit schools]. Journal of Faculty of Literature and Humanities of Mashhad. 2000; 1 (2): 5-7. Persian.

[6] Pourjafar T, Izadi M, Kheybari Q. [Place attachmenet; recognition of concept, principle and criterion]. Journal of Hoviyate Shahr. 2015; 2(9): 17-20. Persian.

 [7] Nekoee Mehr F, Motalebi Q, Heydari, A. [Study of the relationship between the two concepts of sense of place and attachment to the place in the students' dormitory]. Journal of Fine Arts. 2014; 4(3):10-15. Persian.

[8] Moghisia R, Mokhtaria S, Heidarib A. Place attachment in university students. Case study: Shiraz University. 8nd Asian Conference, Elsevier ltd: 2014 August 11-14: Vienna, Austria.

 [9] Vaccaro A, Daly-Cano M. (2015). A sense of belonging among college students with disabilities: An emergent theoretical model. Journal of College Student Development. 2015; 1(3): 397-399.

 [10] Hashemnezhad M, Heidari H, Mohammad Hoseini P. Sense of place and place attachment. International Journal of Architecture and Urban Development. 2013; 3(1): 7-10. Persian.

 [11] Amdur L, Epstein- Pliouchtch E. Architect's places. User's places: Place meanings at the New Central Bus Station. Tel Aviv. Urban Design; 2009; 7(20): 147-161.

 [12] Kudryavtsev A, Richard C. Stedman, Marianne E. Krasny. Sense of place in environmental education. Environmental Education Research. 2012; 7(20): 229-250.

 [13] Carmona, M, Tiesdell S. Public places-urban spaces. London: Oxford Publishing; 2003.

 [14] Meysami S. Meaning and knowledge in Quinn philosophy. Tehran: Contemporary Look Publications; 2006. Persian.

 [15] Abbas Zadegan M, Zekri A. [The concept of meaning and the process  of understanding it in architecture]. Hoviyate Shahr. 2014; 18(8): 21-25. Persian.

 [16] Haghshenas A, Samee H, Entekhbi N. Contemporary English-Persian Hazara culture. Tehran: Contemporary Culture Publications; 2006. Persian.

 [17] Agnew J. Place and politics: The Geographical mediation of state and society. Boston: Allen & Unwin Publishing; 1987.

 [18] Bahreini H. [Translation of theory of good city form]. Lynch K (Author). University of Tehran Publications; 1997. P. 44-46. Persian.

 [19] Sajjadzadeh H, Pirbabaii M. [The process of meaning occurrence in the urban environment]. Urmanshahr Architecture and Urban Development. 2012; 9(9): 180. Persian.

 [20] Shahchegrahi A, Bandarabad A. Included in theenvironment, application of environmental psychology in Architecture and Urban Planning. Tehran: Jahad University Press Publications; 2015. Persian.

 [21] Islampour M, Daneshgar Moghadam G. [Analysis of the theory of environmental capability from Gibson's point of view and its feedback in human studies and human-made environment]. Urmanshahr Architecture and Urban Development. 2012; 5(9): 73-86. Persian.

 [22] Good M. The affordances for social psychology of the ecological approach to social knowing. Newyork: Sage Publishing; 2007.

 [23] Bell P, Greene A, Fisher T, Andrew B. Environmental psychology. Newyork: Earl McPeek Publishing; 2005.

 [24] Dror E, Harnad I, Stevan R. Cognition distributed: How cognitive technology extends our minds. Newyork: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Publishing; 2008.

 [25] Qods R. [Translation of the eyes of the skin: Architecture and the senses]. Pallasma J (Author). Tehran: Parham Publications; 2016. P. 204-206. Persian.

 [26] Gibson J. The ecological approach to visual perception. New York: Psychology Press, Taylor & Francis Publishing; 1986.

 [27] Kashi, H., Bonyadi, N. [Explaining the model of place identity-sense of place and its elements and dimensions, Journal of fine arts]. Architecture and Urbanization. 2014; 3(18): 43-52. Persian.