فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی‌و مهندسی، دانشگاه تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: مدارس به عنوان اولین پایگاه رسمی و هدفمند تربیتی و آموزشی با شیوه‌های مدیریتی و از پیش تعیین شده نقش مهمی در شناسایی استعدادهای فردی دارد. استعدادهایی که اگر به درستی شناسایی شوند، می‌توانند مسیر درستی از اهداف در آینده فردی با تکیه بر هوش افراد باشند. فراهم نمودن مقدمات شناخت استعدادها و در پی آن، انتخاب‌‌های هوشمندانه‌ی آینده، از محیطی مانند خانواده و مدرسه شروع می‌شود، مدارس به عنوان پایگاه‌های علمی دارای استناد، باید بتواند این موضوع را به درستی پیگیری کنند. روش‌های آموزش مبتنی بر فنآوری آموزشی و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، از روش‌های فعال آموزشی هستند که در پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تأثیر دارند. فلسفه آموزش در گذشته به صرف به انتقال مجموعه‌ای از یک دانش سازمان یافته و با ایجاد و ارتقای نظام ارزشی حاکم بر رفتارهای فرد و جامعه محدود می‌شد، که این مهم در چارچوب و برنامه­ای کارآمد از یک نظام رشته‌ای با ساختاری مشخص و زنجیره‌ای نهادینه از مفاهیم، روش‌ها و گام‌های آموزشی نهادینه می‌شد، اما امروزه فلسفه آموزش به بیش از آنچه در گذشته بود، توسعه‌یافته و رویکردهای جدیدی مورد استفاده قرار گرفته، که در آن‌ها اهمیت اصلی به یادگیرنده داده می‌شود نه به مسیری که وی طی می‌کند. این روند بصورت کامل مخالف شیوه معلم‌محوری است، زیراکه در روش معلم‌محور، این معلم است که نوع فعالیت و چگونگی آن را بدون در نظرگرفتن طیف گوناگونی از هوش‌ تعیین می‌کند و تنها الزامات یادگیری را مدنظر دارد، این در حالیست که شیوه دانش‌آموز‌محور منعطف است و سعی دارد با هریک از افراد به نوبه خاص خود برخورد کند. استفاده از نظریه‌ی روانشناسی هوش‌های چندگانه گاردنر تأکید عمیقی بر این مفهوم دارد که ساختار فکری، ذهنی، جسمی و روانی افراد با یکدیگر مختلف است و بایستی تمرکز آموزشی بر نوع هوش افراد باشد لذا ضرورت طراحی معماری مدارس با چنین انعطافی دارای قابلیت بررسی و تحلیل است.
روش‌ها: ا‌ین پژوهش با استفاده از داده‌های موجود از منابع علمی و پژوهشی داخلی، خارجی و مطالعات میدانی، به مقایسه جایگاه نظریه هوش‌های چندگانه در معماری مدارس غرب و ایران پرداخته است
یافته‌ها:انعطاف در نوع آموزش با توجه به نوع طراحی مدارس در ایران که خطی، با کلاس‌های بسته و یک شکل است؛ بسیار ناچیز می‌باشد و در مقایسه با طراحی مدارس در غرب فاقد خصوصیات در برگیرنده هوش‌های چندگانه گاردنر است. این در حالی‌ست که طراحی مدارس در غرب با شیوه‌های کلاس‌های باز و پویا درصدد انگیزش انواع مختلفی از هوش می‌باشند.
نتیجه‌گیری: تکیه بر هوش‌های چندگانه از موضوعاتی است که می‌تواند با طراحی مدارس در هم آمیخته شود و با تکیه بر دانش‌آموز‌محوری به شکوفایی خلاقیت‌ها در دانش‌آموزان بیانجامد، روشی که در آن هیچ دو دانش‌آموزی در شرایط برابر قرار نمی‌گیرند و آن‌ها هستند که چگونگی نوع یادگیری را با فعالیت‌های خود تعیین می‌کنند. در واقع در این نوع از طراحی مدارس، معلم محوری به دانش‌آموز محوری تبدیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Architectural design of schools with an emphasis on the motivation of Gardner's multiple intelligences

نویسندگان [English]

  • P. Hessari
  • A. Mohtasham
  • A. Farzandost

Faculty of Technical and Engineering, University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, Iran

چکیده [English]

Background and Objective: Schools, as the first formal and targeted educational and training center with predetermined managerial and managerial methods, play an important role in identifying individual talents. Talents that, if properly identified, can be the right path to the goals of a person's future by relying on intelligence.
Providing the groundwork for talent recognition, followed by smart choices for the future, starts with an environment such as family and school; and schools must be able to pursue this issue properly. Educational methods based on educational technology and cognitive and metacognitive learning strategies are active educational methods that have an impact on academic achievement and self-efficacy. The philosophy of education in the past was limited to the transfer of an organized set of knowledge and the creation and promotion of a value system governing the behavior of the individual and society, which is important in the framework and efficient program of a discipline system with a specific structure and institutional chain. Educational concepts, methods, and steps were institutionalized, but today the philosophy of education has been developed more than ever before and new approaches have been used, in which the learner is given primary importance rather than the path he or she takes. This process is completely contrary to the teacher-centered method, because in the teacher-centered method, it is the teacher who determines the type of activity and how it is done without considering the various spectrums of intelligence and considers only the learning requirements, while the student-centered method is flexible. Trying to deal with each person in turn. The use of Gardner's theory of multiple intelligences emphasizes the concept that the mental, physical and psychological structure of individuals is different and the focus of education should be on the type of intelligence of individuals, so the need to design school architecture with such flexibility can be studied and analyzed.
Method and Materials: This study, using available data from domestic and foreign scientific and research resources and field studies, compares the position of the theory of multiple intelligences in the architecture of the schools of the West and Iran.
Findings: The flexibility in the type of education according to the type of school design in Iran, which is linear, with closed classes and one form, is negligible, and compared to the design of schools in the West, the lack of features includes Gardner's multiple intelligences. This is while the design of schools in the West with open and dynamic classroom practices seeks to stimulate various types of intelligence.
Conclusion: Relying on multiple intelligences is one of the themes that can be combined with the design of schools and relying on a pivotal student to flourish creativity in students, a way in which none of the two students are in the same conditions, and they are who determine their learning by their activities. In fact, in this type of school design, the teacher becomes a pivotal student.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gardner
  • Multiple intelligence
  • Architecture
  • School design
  • Pivotal student

[1] Safari N, Ghasemipour M, Taheri Z. [The effect of educational technology and cognitive and metacognitive learning strategies on academic achievement and self-efficacy of agricultural students of Payame Noor University of Lorestan]. Journal of Agricultural Management Management. 2017; 41: 3-15. Persian.

[2] Mohammadi Mehr M, Fathi Vajargah C. [Presentation of an integration model in curriculum design]. Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities. 2010; 4(8): 19-37. Persian.

[3] ÇELIK S. Managing the classes by using Multiple Intelligence instruction. Journal of Education. 2015; 4(1): 25-29.

 [4] Gangi, S. Differentiating instruction using Multiple Intelligences in the elementary school classroom: A literature review [master’s thesis]. University of Wisconsin-Stout; 2011.

 [5] Xie J, Lin R. Research on Multiple Intelligences teaching and assessment. Asian Journal of Management and Humanity Sciences. 2009; 4(2-3): 106-124.

 [6] Armstrong, T. Multiple Intelligences in the classroom (4nd Ed).  Genny Ostertag; 2018.

 [7] Perveen A. Faciliting multiple intelligences through multimodel learning analytics. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE. 2018; 19(1): 18-30.

 [8] Safaeipour M, Najjarian A, [Why do not you like schoolchildren?]. Faceshare F (Author). Ahvaz: Children's Thinking Education; 2010.

 [9] G. Castil ML. Mentors’ Multiple Intelligences (MI) teaching styles and students’ Multiple Intelligence. Nternational Journal of Education and Learning.

 2016; 5(2): 37-46.

 [10] Filiz K, Yasemin G. Investigating the usage of blogs in educational settings from multiple intelligences perspective, The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2010; 9(2): 144-132.

 [11] Mardomi K, Ebrahimi S. Playing Strategies, Learning Environment Design Strategy. Journal of Iranian Scientific Society of Architecture and Urban Development. 2013; 5: 65-74. Persian

[12] Tabatabaiyan M, Abasalizadeh S, Kalayi R, Fayyaz R. The study of the impact of nature on children's creativity. Armanshahr Architecture & Urban Development Jurnal. 2017; 17: 91-102. Persian. 

 [13] Ali Mohammadi H, Sohrabi M, Saberi A. Teaching method of physical education teachers as a predictor of student achievement motivation. Journal of Educational and Learning Studies. 2012; 9(1): 129-141. Persian.

 [14] Zahra, A, Sarah, M. Children's Education Development Center, I want to be more intelligent. Tehran: Farzam Publication Parenting Mind; 2016 .Persian.

 [15] Saghafi M. Comparison of the pattern of designed schools with classless schools in terms of the effectiveness of the learning environment . Two Quarterly Journal of Research and Restoration of Iran. 2016; 6(2): 13-21. Persian. 

 [16] Sulaiman T, Sulaiman S, Hui Suan W. Integrating Multiple Intelligences and technology into Classroom Instruction to Transform Instructional Practice in Malaysia. Journal of Language Teaching and Research. 2011; 2(5): 1146-1155.

 [17] Gul R, Rafique M. Teachers preferred approaches towards Multiple Intelligence teaching:  Enhanced prospects for teaching strategie. Journal of Research and Reflections in Education. 2017; 11(2): 197-203.

 [18] Austin, K. Application of Multiple Intelligence theory in the classroom, [master’s thesis]. Department of Teacher Development; 2016.

 [19] Mardomi K, Delshad M. Flexible learning environment, experienced children's world, changing educational system. Iranian Journal of Architecture & Urban Development. 2010; 1(1): 109-118. Persian. 

 [20] Şener S, Çokçalışkan A. An Investigation between Multiple Intelligences and Learning Style. Journal of Education and Training Studies. 2018; 6(2): 125-132.