فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شهید رجایی کاشان، استان اصفهان، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، ایران

چکیده

خلق و یادگیری دانش به منزله ایجاد دانش جدید یا جایگزینی و بهسازی دانش موجود از طریق روابط اجتماعی و همکاری‌های سازمانی است. این فرآیند در سطوح فردی و سازمانی اتفاق افتاده و منجر به یادگیری و آفرینش دانش ضمنی یا صریح جدید می‌گردد. نقش دانش و خلق و یادگیری دانش در شکوفایی اقتصاد کشور‌ها غیرقابل انکار است و در اقتصاد دانش‌محور، تولید و بهره‌برداری از دانش، سهم عمده‌ای در ایجاد ثروت دارد. مسئله اینجاست که تاکنون به موضوع خلق و یادگیری دانش در سطح ملی پرداخته نشده است. بر این اساس با تکیه بر تکنیک های اکتشافی و به طور خاص تکنیک دلفی به شناسایی و تبیین فرایندهای خلق و یادگیری دانش ملی پرداخته شد. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در درجه اول ابعاد شناسایی شده برای خلق و یادگیری دانش ملی مورد تأیید قرار گرفته و در ادامه با تحقیق پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه، تأثیر فرایند خلق و یادگیری دانش ملی بر تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای هوش ملی سنجیده شد. نتایج حاکی از این است که خلق و یادگیری دانش ملی با اثر واسطه‌ای هوش ملی، بر تولید ناخالص داخلی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Process of National Knowledge Creation and Learning and Evaluating its Impact on Gross Domestic Product, Considering the Intermediate Role of National Intelligence

نویسندگان [English]

  • G. Azari Arani 1
  • J. Rezaeenour 2

1 Faculty of Shahid Rajaee Kashan, Isfahan Branch Technical and Vocational University (TVU), Iran

2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

Knowledge creation and learning is about creating new knowledge, or the replacement and improvement of the existing knowledge through social relations and organizational partnerships. The role of knowledge and knowledge creation and learning in flourishing the economies of countries is indisputable. In knowledge economy, the creation and exploitation of knowledge has a major role in increasing the wealth of a country. Here the issue is that knowledge creation and learning at the national level has not been considered yet. Based on exploratory techniques, and in particular Delphi technique, the procedure of identifying and explaining the processes of national knowledge creation and learning was discussed. In addition, by using exploratory and confirmatory factor analysis, the identified dimensions for national knowledge creation and learning are primarily confirmed. Then the impact of the process of national knowledge creation and learning on GDP was measured through conducting a survey and using a questionnaire, while taking the mediating role of national intelligence into account. The results indicate that the effect of national knowledge creation and learning on gross domestic product with the intermediary effect of national intelligence has been proven.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confirmatory& Exploratory Factor Analysis
  • Delphi Technique
  • Gross Domestic Product
  • National Intelligence
  • National Knowledge Creation and learning

[1] Hoegl, M., & Schulze, A. (2005). How to support knowledge creation in new product development: an investigation of knowledge management methods. European Management Journal, 23, 263–273.

[2] Choi, B., & Lee, H. (2002). Knowledge management strategy and its link to knowledge creation process. Expert System with Application, 23(3), 173–187.

[3] Martin-de-Castro, G., Lopez-Saez, P., & Navas-Lopez, J. . (2008). Processes of knowledge creation in knowledge-intensive firms: Empirical evidence from Boston’s Route 128 and Spain. Technovation, 28, 222–230.

[4] Lloria, M. B. (2007). Differentiation in knowledge-creating organizations. International Journal of Manpower, 28(8), 674–693.

[5] Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company – How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press.

[6] Esteban, g. g., Lópezhyphenpueyo, C., & Sanaú, J. (2015). Human capital measurement in OECD countries and its relation to gdp growth and innovation. Revista de Economía Mundial, 39.

[7] Giulioni, G. (2011). The product innovation process and GDP dynamics. Journal of Evolutionary Economics, 21(4), 595–618.

[8] Rajput, N., Khanna, A., & Oberoi, S. (2012). Global Innovation Index and its Impact on GDP of BRICS Nations-Innovation Linkages with Economic Growth: An Empirical Study. Global Journal of Enterprise Information System, 4(2), 35–44.

[9] Dettwiler, P. (2008). Modelling the relationship between business cycles and office location: The growth firms. Facilities, 26(3/4), 157–172.

[10] Shehata, G. M. (2015). Leveraging organizational performance via knowledge management systems platforms in emerging economies: Evidence from the Egyptian Information and Communication Technology (ICT) industry. VINE, 45(2), 239–278.

[11] Potas, N., Ercetin S. S., & Kocak, S. (2010). Multi dimensional organizational intelligence measurements for determining the institutional and managerial capacity of girls technical education institution (Diyarbakir, sanliurfa and Konya/ Turkey). African Journal of Business Management, 4(8), 1644–1651.

[12] Resto, A. (2009). Organizational intelligence: attitudes and habits of Hispanic entrepreneurs in the process of decision-making and business performance. college of management and technology. ,Thesis of Phd, Walden University,college of management and technology.

[13] Mooghali, A. R., & Azizi, A. R. (2008). Relation between organizational intelligence and organizational knowledge management development. World Aapplied Sciences Journal, 4(1), 1–8.

[14] Jung, Y. (2009). An approach to organizational intelligence management (a framework for analyzing organizational intelligence within the construction process). Thesis of Phd, faculty of the Virginia polytechnic instate and state university.

[15] Satari ghafarokhi, M. (2007). The relationship between knowledge management subsystem in learning organization and organizational intelligence items. In Knowledge management national conference, Iran.

[16] Marjani, A. B., & Arabi, P. (2011). The role of organizational intelligence in organizational knowledge management (the case of the central bank of the Islamic republic of Iran). European Journal of Social Sciences, 25(3), 49–58.

[17] Heaven, P. C. L., & Ciarrochi, J. (2012). When IQ is not everything: Intelligence, personality and academic performance at school. Personality and Individual Difference, 53, 518–522.

[18] Lynn, R. (2012). Intelligence IQs predict differences in the technological development of nations from 1000 BC through 2000 AD. Intelligence, 40(5), 439–444. http://doi.org/10.1016/j.intell.2012.05.008

[19] Burhan, N. A. S., Salleh, F., & Burhan, N. M. G. (2015). National intelligence and private health expenditure: Do high IQ societies spend more on health insurance? Intelligence, 52, 1–8.

[20] Vanhanen, T. (2012). National IQs and their demographic correlates. Personality and Individual Differences, 53(2), 99–102. http://doi.org/10.1016/j.paid.2011.08.007

[21] Meisenberg, G. (2012). National IQ and economic outcomes. Personality and Individual Differences, 53(2), 103–107. http://doi.org/10.1016/j.paid.2011.06.022

[22] Rindermann, H. (2012). Intellectual classes, technological progress and economic development: The rise of cognitive capitalism. Personality and Individual Differences, 53(2), 108–113. http://doi.org/10.1016/j.paid.2011.07.001

[23] Zajenkowski, M., Stolarski, M., & Meisenberg, G. (2013). Openness , economic freedom and democracy moderate the relationship between national intelligence and GDP. Personality and Individual Differences, 55(4), 391–398. http://doi.org/10.1016/j.paid.2013.03.013

[24] Carl, N. (2016). IQ and socio-economic development across local authorities of the UK. Intelligence, 55, 90–94. http://doi.org/10.1016/j.intell.2016.02.001

[25] Hafer, R. W. (2016b). Intelligence Cross-country evidence on the link between IQ and fi nancial development. Intelligence, 55, 7–13. http://doi.org/10.1016/j.intell.2015.12.008

[26] Martinsons, M. G., Davison, R. M., & Huang, Q. (2017). Strategic knowledge management failures in small professional service firms in China. International Journal of Information Management, 37(4), 327–338.

[27] Dalmarco, G., Maehler, A. E., Trevisan, M., & Schiavini, J. M. (2017). The use of knowledge management practices by Brazilian startup companies. RAI Revista de Administração E Inovação, 14(3), 226–234.

[28] Barão, A., Vasconcelos, J. B. de, Rocha, Á., & Pereira, R. (2017). A knowledge management approach to capture organizational learning networks. International Journal of Information Management, In press, corrected proof.

[29] Nowacki, R., & Bachnik, K. (2016). Innovations within knowledge management. Journal of Business Research, 69(5), 1577–1581.

[30] Santoro, G., Vrontis, D., Thrassou, A., & Dezi, L. (2017). The Internet of Things: Building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity. Technological Forecasting and Social Change, In Press, Corrected Proof.

[31] Edgar Serna, M., Oscar Bachiller, S., & Alexei Serna, A. (2017). Knowledge meaning and management in requirements engineering. Nternational Journal of Information Management, 37(3), 155–161.

[32] Salehi, M., Shahamet, N., Dindarloo, S., & Dindarloo, S. (2012). Relation between organizational intelligence and knowledge management among faculties members of Azad University of Marvdasht. A New Approach for Research in Educational Management, 2(3).

[33] Lim, M. K., Tseng, M.-L., Tan, K. H., & Bui, T. D. (2017). Knowledge management in sustainable supply chain management: Improving performance through an interpretive structural modelling approach. Journal of Cleaner Production, 162, 806–816.

[34] Weinreich, R., & Groher, I. (2016). Software architecture knowledge management approaches and their support for knowledge management activities: A systematic literature review. Information and Software Technology, 80, 265–286.

[35] Thannhuber, M. J., Bruntsch, A., & Tseng, M. M. (2017). Knowledge Management: Managing Organizational Intelligence and Knowledge in Autopoietic Process Management Systems – Ten Years Into Industrial Application. Procedia CIRP, 63, 384–389.

[36] Nor’ashikin, Ali, Tretiakov, A., Whiddett, D., & Hunter, I. (2017). Knowledge management systems success in healthcare: Leadership matters. International Journal of Medical Informatics, 97, 331–340.

[37] Vasconcelos, P. J. B. de, Kimble, C., Carreteiro, P., & Rocha, Á. (2017). The application of knowledge management to software evolution. International Journal of Information Management, 37(1–part A), 1499–1506.

[38] Acar, M. F., Tarim, M., Zaim, H., Zaim, S., & Delen, D. (2017). Knowledge management and ERP: Complementary or contradictory? International Journal of Information Management, 37(6), 703–712.

[39] Rodríguez-Enríquez, C. A., Alor-Hernández, G., Mejia-Miranda, J., Sánchez-Cervantes, J. L., & Sánchez-Ramírez, C. (2016). Supply chain knowledge management supported by a simple knowledge organization system. Electronic Commerce Research and Applications, 19, 1–18.

[40] Burghaus, K., & Funk, P. (2013). Endogenous Growth, Green Innovation and GDP Deceleration in a World with Polluting Production Inputs. In In Annual Conference 2013 (Duesseldorf): Competition Policy and Regulation in a Global Economic Order (No. 80022). Verein für Socialpolitik/German Econom.

[41] Cerchione, R., & Esposito, E. (2017). Using knowledge management systems: A taxonomy of SME strategies. International Journal of Information Management, 37(1 part B), 1551–1562.

[42] Jankelová, N., Móricová, Š., & Masár, D. (2016). The current state of knowledge management activities in health facilities in Slovakia. Kontakt, 18(4), e265–e275.

[43] Shakerian, H., Dehnavi, H. D., & Shateri, F. (2016). A Framework for the Implementation of Knowledge Management in Supply Chain Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 230, 176–183.

[44] Burhan, N. A. S., Mohamad, M. R., Kurniawan, Y., & Sidek, A. H. (2014). National intelligence, basic human needs, and their effect on economic growth. Intelligence, 44(1), 103–111.

[45] Rindermann, H. (2008). Relevance of education and intelligence at the national level for the economic welfare of people. Intelligence, 36(2), 127–142. http://doi.org/10.1016/j.intell.2007.02.002

[46] Williams, M. A., Baek, G., Li, Y., Park, L. Y., & Zhao, W. (2017). Global evidence on the distribution of GDP growth rates. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 468, 750–758.

[47] Bhandari, P., & Frankel, J. (2017). Nominal GDP Targeting for Developing Countries. Research in Economics, In press, accepted manuscript.

[48] Bergman, L. R., Ferrer-Wreder, L., Rita, Ž., & Žukauskienė, R. (2015). Career outcomes of adolescents with below average IQ: Who succeeded against the odds? Intelligence, 52, 9–17. http://doi.org/10.1016/j.intell.2015.06.003

[49] Kunanuntakij, K., Varabuntoonvit, V., Vorayos, N., Panjapornpon, C., & Mungcharoen, T. (2017). Thailand Green GDP assessment based on environmentally extended input-output model. Journal of Cleaner Production, In press, corrected proof.

[50] Mogliani, M., Darné, O., & Pluyaud, B. (2017). The new MIBA model: Real-time nowcasting of French GDP using the Banque de France’s monthly business survey. Economic Modelling, 64, 26–39.

[51] Jiang, Y., Guo, Y., & Zhang, Y. (2017). Forecasting China’s GDP growth using dynamic factors and mixed-frequency data. Economic Modelling, In press, corrected proof.

[52] Creamer, K., & Botha, R. T. (2017). Assessing nominal GDP targeting in the South African context. Central Bank Review, 17(1), 1–10.

[53] Jones, G., Schneider, W., Uni-, G. M., Davis, M., Smith, W., Caplan, B., & Mason, G. (2010). IQ in the production function: Evidence from immigrant earnings. Economic Inquiry, 48(3), 743–755. http://doi.org/10.1111/j.1465-7295.2008.00206.x

[54] Hafer, R. W. (2016a). Cross-country evidence on the link between IQ and financial development. Intelligence, 55, 7–13.

[55] Varjan, P., Rovňaníková, D., & Gnap, J. (2017). Examining Changes in GDP on the Demand for Road Freight Transport. Procedia Engineering, 192, 911–916.

[56] Leimbach, M., Kriegler, E., Roming, N., & Schwanitz, J. (2017). Future growth patterns of world regions – A GDP scenario approach. Global Environmental Change, 42, 215–225.

[57] Salavera, C., Usán, P., Chaverri, I., Gracia, N., & Delpueyo, M. (2017). Emotional Intelligence and Creativity in First- and Second-year Primary School Children. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 237, 1179–1183.

[58] Ekaterina G. Budrina. (2017). Gender Characteristics of Intelligence and Academic Achievement of Younger Schoolchildren. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 237, 1390–1397.

[59] Bernardo B.I., & Presbitero, A. (2017). Belief in polyculturalism and cultural intelligence: Individual- and country-level differences. Personality and Individual Differences, 119, 307–310.

[60] Kang, J.-S., Ojha, A., Lee, G., & Lee, M. (2017). Difference in brain activation patterns of individuals with high and low intelligence in linguistic and visuo-spatial tasks: An EEG study. Intelligence, 61, 47–55.

[61] Bahrami, M. A., MehdiKiani, M., Montazeralfaraj, R., FallahZadeh, H., & MohammadZadeh, M. (2016). The Mediating Role of Organizational Learning in the Relationship of Organizational Intelligence and Organizational Agility. Osong Public Health and Research Perspectives, 7(3), 190–196.

[62] Zamroziewicz, M. K., Talukdar, M. T., Zwilling, C. E., & Barbey, A. K. (2017). Nutritional status, brain network organization, and general intelligence. NeuroImage, In press, accepted manuscript.

[63] Arnott, D., Lizama, F., & Song, Y. (2017). Patterns of business intelligence systems use in organizations. Decision Support Systems, 97, 58–68.

[64] Hunt, E., & Wittmann, W. (2008). National intelligence and national prosperity. Intelligence, 36(1), 1–9.

[65] Meisenberg, G. (2008). How does racial diversity raise income inequality? Journal of Social, Political and Economic Studies, 33, 3–26.

[66] Strenze, T. (2007). Intelligence and socioeconomic success: A meta-analytic review of longitudinal research. Intelligence, 35, 401–426.

[67] Vinogradov, E., & Kolvereid, L. (2010). Home country national intelligence and self-employment rates among immigrants in Norway. Intelligence, 38(1), 151–159. http://doi.org/10.1016/j.intell.2009.09.004

[68] Gelade, G. A. (2008). IQ, cultural values, and the technological achievement of nations. Intelligence, 36(6), 711–718. http://doi.org/10.1016/j.intell.2008.04.003

[69] Zarei Matin, H., Jandaghi, G., Hamidizadeh, A., & Hajkarimi, F. (2010). Studying status of organizational intelligence in selected public offices of Qom. European Journal of Social Sciences, 14(4), 613–620.

[70] Halal, W. E. (2007). Organizational intelligence: what is it, and how can manager use it. Retrieved.

[71] Azma, F., Mostafapour, M. ali, & Rezaei, H. (2012). The application of information technology and its relationship with organizational intelligence. Procedia Technology, 1, 94–97.

[72] Must, O., Must, A., & Mikk, J. (2016). Predicting the Flynn Effect through word abstractness : Results from the National Intelligence Tests support Flynn’s explanation. Intelligence, 57, 7–14.

[73] Slonim, O. (2017). National intelligence: A tool for political forecasting and the forecasting of rare events. Technological Forecasting and Social Change, In press, corrected proof.

[74] Jones, G., & Schneider, W. J. (2006). Intelligence, human capital, and economic growth: A Bayesian averaging of classical estimates (BACE) approach. Journal of Economic Growth, 11(1), 71–93. http://doi.org/10.1007/s10887-006-7407-2

[75] Hendon, M., Powell, L., & Wimmer, H. (2017). Emotional intelligence and communication levels in information technology professionals. Computers in Human Behavior, 71, 165–171.

[76] Albrecht, K. (2006). Organizational intelligence and Knowledge management the executive perspective. Retrieved.

[77] Lynn, R., Harvey, J., & Nyborg, H. (2009). Average intelligence predicts atheism rates across 137 nations. Intelligence, 37(1), 11–15.

[78] Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173