فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران

2 گروه پداگوژی در آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و آموزش، دانشگاه فدرال کازان، روسیه

3 دکترای تکنولوژی آموزشی از دانشگاه فدرال کازان، گروه پداگوژی در آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و آموزش، روسیه

چکیده

اهداف: هدف این مقاله بررسی تاثیر خودتوسعه‌ای دانشجویان بر میزان پیشرفت تحصیلی آنها با به‌کارگیری فناوری آموزش از راه دور توسط اساتید بوده است.
روش: این پژوهش به شیوه شـبه‌آزمایشـی (پیش‌آزمون- پس‌آزمون) در درس آمار انجام شد. جامعه آمـاری این پژوهش را 664 نفر از دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی (اقتصاد و مدیریت) دانشگاه‌های مجازی ایران و روسیه در سال تحصیلی 2015-2017 تشکیل داده بودند که از بین آنها تعداد 242 دانشجو( 112 نفر از روسیه و 136 نفر از ایران) بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد بین میانگین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون در هر دو متغیر سطح خودتوسعه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در هر دو کشور ایران و روسیه تفاوت معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: به‌کارگیری فناوری‌های آموزشی توسط اساتید بر ارتقای پیشرفت تحصیلی و خودتوسعه‌ای دانشجویان تاثیر محسوس دارد. استفاده هدفمند از فناوری‌ها می‌تواند سودمندی آنها را بیش از پیش برای دانشجویان و اساتید آشکار سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of self-development on the academic achievement of statistics unit of Iranian-Russian students through mediating the use of distance learning technologies by professors

نویسندگان [English]

  • S.A. Azimi 1
  • G. Kirilova 2
  • N. Soleimani 3

1 Education Department, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Iran

2 Pedagogy of Higher Education Department, Institute of Psychology and Education, Kazan Federal University, Russia

3 PhD of Educational Technology, Graduated from Kazan Federal University, Russia

چکیده [English]

Goals: The aim of this study was to examine the effect of self-development of students on their academic achievement through the use of distance learning technology by professors. Methods: This study was carried out in a statistic quasi-method (pretest-posttest). The statistical population of the study were consisted of 664 students in the field of the social sciences (economics and management) of the Iranian and Russian virtual universities in the academic year of 2015-2017, 242 students (112 from Russia and 136 from Iran) were chosen among them based on Morgan's table.
Findings: The findings showed that there was a significant difference between the mean scores of pre-test and post-test in the level of self-development and academic achievement of Iranian and Russian students.
Result: The use of educational technology by faculty members has a significant effect on improving students' academic achievement and self-development. Usefulness of technologies can be more evident by targeted use of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distance Learning Technology
  • Self-Development
  • Iran
  • Russia