فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معماری، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

2 گروه مهندسی شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

دلبستگی در فضاهای آموزشی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر حضورپذیری دانش‌آموزان و به تبع آن رونق و پویایی محیط آموزشی است. توجه به نیازهای این افراد با توجه به شرایط جسمی می تواند زمینه ساز حضور پررنگ تر آن ها در فضاهای آموزشی گردد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر احساس دلبستگی دانش آموزان در بین دانش آموزان دبیرستان شهر بجنورد صورت گرفته است. این پژوهش از حیث هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و از روش پژوهش پیمایشی و همبستگی استفاده شده است. در این راستا از آزمون آماری کولموگراف – اسمیرنف جهت تشخیص نرمال بودن توزیع داده های پژوهش و از آزمون های آماری رگرسیون خطی چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه و شدت و جهت رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است. بر این اساس 37 شاخص در قالب 3 مؤلفه مورد سنجش واقع شده است. خلاصه نتایج پژوهش حاکی از آن است مؤلفه حس هویت به ترتیب مهم ترین مؤلفه های کالبدی مؤثر بر احساس دلبستگی دانش آموزان در فضاهای آموزشی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring the Effective Components on Promoting Sense of Attachment in the Educational Space (Case Study: Bojnord High Schools)

نویسندگان [English]

  • M. Arghiani 1
  • H. Vahdani charze khun 2

1 Architecture Department, Faculty of Arts, University of Bojnord, Bojnord, Iran

2 Department of Urbanism, Faculty of Arts, University of Bojnord, Bojnord, Iran

چکیده [English]

Attachment in educational spaces is one of the most important factors affecting the availability of students and, consequently, the boom and dynamics of educational environment. Considering the needs of these people according to the physical conditions can be the basis for their greater presence in educational spaces. In this regard, the present study aimed to identify factors affecting students' attachment among high school students in Bojnord city. The purpose of this research is the applied research and the survey research method and correlation research have been used. In this regard, the Kolmograf-Smirnov statistical test was used to determine the normal distribution of the research data, multiple regression tests and Pearson correlation test to determine the relationship between the severity and the relationship between the independent and dependent variables. Based on this, 37 indicators have been evaluated in the form of 3 components. The results of the research show that the components of identity sense are the most important factors affecting students' attachment feeling in educational spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational space
  • Sense of attachment
  • School architecture
  • survey method