فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی اموزش مجازی و الکترونیکی
1. اثربخشی خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی بر یادگیری دانشجویان: مرور نظام‌مند

زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ فخرالسادات میرحسینی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 291-304

چکیده
  یکی از جدیدترین تحولات رخ‌داده در در نظام آموزشی، استفاده از خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی است. این پژوهش با هدف مرور نظام‌مند مقاله‌های قلمرو خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی، ارائه طرحی کلی از موضوع‌های مورد پژوهش و بررسی اثربخشی آن در آموزش انجام‌شده است. تا زمان گردآوری داده‌ها تعداد 867 مقاله در پایگاه‌های اطلاعاتی موردبررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش عالی
2. تأثیر آموزش روش شش کلاه تفکر دوبونو در بهبود مهارت شناختی دانشجویان کشاورزی در درس کارآفرینی

بیژن ابدی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 305-316

چکیده
  مطالعه تدریس پژوهی حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش شش کلاه تفکر دوبونو در بهبود توانایی‌های شناختی دانشجویان کشاورزی در درس کارآفرینی انجام گرفت. در این پژوهش، 80 دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه (سال تحصیلی 95-96) طبق طرح شبه آزمایشی چهار مرحله‎‌ای سولومون به شکل تصادفی در گروه‎های تیمار و کنترل تقسیم شدند. برای سنجش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش مجازی و الکترونیکی
3. تعیین اهمیت اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران

مهدی عرب پشتکوهی؛ افسانه زمانی مقدم؛ علی رجب زاده قطری

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 317-324

چکیده
  هدف پژوهش حاضر،تعیین اهمیت اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران می‌باشد. رویکرد پژوهش کمی و از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. جامعه پژوهش صاحب‌نظران حوزه آموزش، برنامه ریزی فناوری های نوین وفناوری اطلاعات و درس کار و فناوری میباشند که به صورت هدفمند تعداد 18 نفر از آن‌ها به عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی تربیتی
4. رابطه تکالیف برانگیزنده با تاب آوری تحصیلی : نقش واسطه ای اهداف تبحری و ادراک شایستگی

شراره میرزائی؛ علیرضا کیامنش؛ الهه حجازی؛ شکوه السادات بنی جمالی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 325-334

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین رابطه تکالیف برانگیزنده با تاب آوری تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای اهداف تبحری و ادراک شایستگی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان کارشناسی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 تشکیل می دادند. از این جامعه 414 نفر(270دختر-144پسر) به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
5. تحلیل محتوای کتاب های درسی شیمی دوره متوسطه دوم براساس مؤلفه های اقتصاد مقاومتی : روش آنتروپی شانون

حسین معافی؛ فایزه ناطقی؛ علیرضا فقیهی؛ محمد سیفی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 335-348

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی شیمی دوره متوسطه دوم بر اساس میزان تأکید بر اهداف اقتصاد مقاومتی انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. در این پژوهش پس از گردآوری داده های کمی از تکنیک آنتروپی شانون جهت تحلیل آنها بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را محتوای کلیه ی کتاب های شیمی متوسطه دوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش مجازی و الکترونیکی
6. ارزیابی میزان کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در ایجاد رضایت بین دانشجویان واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی شمال‌غرب ایران

خیراله سربلند

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 349-360

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی میزان کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در ایجاد رضایت بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است. روش تحقیق (کیفی-کمی) بود که در بخش کیفی، از نوع تحلیل تم مصاحبه‌ها / گروه کانونی، و در بخش کمی، توصیفی و به صورت پیمایش بود. جامعه آماری در بخش کیفی، صاحب‌نظران حوزه یادگیری الکترونیکی، نخبگان دانشگاهی، اساتید و کارشناسان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش مجازی و الکترونیکی
7. اثربخشی محتوای الکترونیکی طنزمحور بر یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی

محمد علی رستمی نژاد؛ علی اکبر عجم؛ حسن ضابط

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 361-369

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی محتوی الکترونیکی آمیخته به طنز بر یادگیری و یاد داری ریاضی دانش آموزان انجام شد. مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی بود. جامعه مورد پژوهش تمامی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان بیرجند (2200 نفر) در سال تحصیلی96-97 بود. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس تعداد 58 نفر انتخاب گردید. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش مجازی و الکترونیکی
8. دست‌یابی به اهداف سطوح عالی یادگیری الکترونیک با بازخورد آموزشی جامع (استانداردها و شاخص‌ها)

نوری براری؛ مرتضی رضایی زاده؛ اباصلت خراسانی؛ فرنوش اعلامی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 371-382

چکیده
  چکیده جدایی یادگیرنده و مدرس در یادگیری الکترونیکی باعث شده است که بازخورد به‌عنوان پاشنه آشیل و مهم‌ترین چالش در این نوع یادگیری محسوب شود. بااین‌وجود، هنوز دستورالعمل جامعی بر اساس علم آموزش وجود ندارد تا به چگونگی ایجاد بازخورد بر مبنای اهداف یادگیری بپردازد. هدف پژوهش حاضر تدوین استانداردهای آموزشی و شاخص‌های بازخورد در یادگیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت
9. ..تاکسنومی رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات ارائه شده در مدیریت آموزشی دانشگاه بجنورد

زهرا نیکخواه فرخانی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 383-394

چکیده
  مطالعات حوزه سنجش کیفیت خدمات بیشتر بر حوزه محتوا و فرایند ایجاد کیفیت تمرکز نموده و کمترتوجهی به مطالعه تاکسنومیک در این حوزه شده است. مطالعات تاکسنومیک در حوزه کیفیت خدمات نه تنها توصیف مناسبی از گروههای دریافت کننده خدمت ارائه میدهد بلکه زمینه لازم را برای مطالعات تخصصی‌تر در این حوزه و نظریه پردازی در آن فراهم میکند. هدف این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش مجازی و الکترونیکی
10. توسعه حرفه ای معلمان با استفاده از فضای مجازی: مطالعه پدیدارشناسانه معلمان شهر همدان

سارا خداویسی؛ فرهاد سراجی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 395-408

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی نحوه استفاده معلمان ایرانی از فضای مجازی برای توسعه حرفه‌ای و استخراج الگوی آن است. دراین مطالعه از روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی استفاده شده است. 25 نفر از معلمان فعال در کاربرد فضای مجازی در آموزش استان همدان به مصاحبه دعوت شدند. از این رو نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم تربیتی
11. تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بالا در دانش آموزان

مریم رجبیان ده زیره؛ فریبا درتاج؛ حبیبه بشیرنژاد دستجردی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 409-421

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بالا در دانش آموزان می‌باشد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان دوم دبیرستان منطقه دوازده شهر تهران می‌باشند که 60 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌عنوان نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش مجازی و الکترونیکی
12. اعتباریابی مقیاس الکترونیکی و چاپی سنجش ویژگی های بومیان دیجیتال

خدیجه علی آبادی؛ علی دلاور؛ محمدرضا نیلی احمد آبادی؛ مریم ایزی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 423-431

چکیده
  پژوهش حاضر در صدد اعتباریابی مقیاس سنجش ویژگی های بومیان دیجیتال بود. با توجه به مساله اعتبار یابی در نسخه های الکترونیکی، دو نسخه الکترونیکی و چاپی این مقیاس با استفاده از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و نمونه گیری خوشه ای در نمونه ای 374 نفری از دانشجویان نیم سال دوم تا سوم دانشگاه بیرجند اجرا شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با تحلیل مؤلفه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم تربیتی
13. تأثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه‌ای و خودکارآمدی معلمان

علی دیناروند؛ زینب گلزاری

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 433-445

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه‌ای و خودکارآمدی معلمان مقطع متوسطه شهر تهران است. روش پژوهش کمی، غیرآزمایشی از نوع علی-مقایسه ای (پس رویدادی) است. جامعه‌ی آماری شامل معلمان مقطع متوسطه مناطق 22 گانه ی تهران که از روش معکوس استفاده کرده‌اند، است که به کمک روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند 15 نفراز معلمان مقطع متوسطه ...  بیشتر

مقاله مروری آموزش عالی
14. اینترنت اشیاء؛ سامانه‌ای برای بهبود نظام آموزش عالی

علی محمد احمدوند؛ حسین نصیری؛ فاطمه نصرالهی‌نیا؛ احمد محجوبیان

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 447-458

چکیده
  امروزه فناوری‌های اطلاعاتی، فرایندهای تولید، توزیع و بهره‌گیری از دانش را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در این میان، اینترنت اشیاء به عنوان شبکه‌ای از انواع اشیاء متصل به هم می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را در همه عرصه‌‌ها ایجاد نماید. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش و کارکرد اینترنت اشیاء در فرایندهای تولید، انتقال و کاربرد دانش در نظام آموزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم تربیتی
15. تاثیر تکالیف ساختاریافته و نیمه‌ساختاریافته بر درگیرسازی رفتاری و انگیزشی دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی

الهام جمور؛ مریم پورجمشیدی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 459-469

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نوع تکالیف ساختار‌یافته و نیمه‌ساختاریافته بر درگیرسازی رفتاری و انگیزشی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 96‌-‌95 انجام شد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از گروه‌ کنترل و آزمایش بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
16. سنجش کارکرد یک سیستم کمک آموزشی مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده، در آموزش درس تأسیسات مکانیکی ساختمان رشته معماری

شایسته ولدی؛ سعید علی تاجر؛ حسن ختن لو

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 471-478

چکیده
  پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و تکنولوژی‌های قابل حمل در این زمینه، شرایطی را برای تغییر رویکرد و ابزارهای آموزشی مهیا کرده است. در این میان ابزارهای مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده، با ترکیب دنیای واقعی و دنیای مجازی، از ابزارهای مورد توجه محقّقین تکنولوژی آموزشی است. این تحقیق، که از نوع کاربردی بوده و از روش تحقیق کمّی بهره گرفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
17. ارزیابی موفقیت آموزش معماری ایران بر ارتقا خلاقیت و تصور خلاق دانشجویان، مطالعه موردی: دانشگاه ملایر

خسرو دانشجو؛ آرش حسینی علمداری؛ محمد معینی پور

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 479-487

چکیده
  پاسخگویی به مسائل یکتا و منحصربه‌فرد طراحی، نیازمند ذهنی خلاق و منعطف است. بر همین اساس در آموزش معماری پرورش خلاقیت دانشجویان در جهت حل مسائل طراحی امری بسیار مهم برشمرده می‌شود. مقاله حاضر به بررسی میزان تحقق این امر در دوره آموزشی کارشناسی مهندسی معماری در ایران می‌پردازد. مقاله ابتدا به تحلیل تعاریف خلاقیت در ادبیات موضوع و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
18. تبیین ویژگی‌های محتوای آموزشی با تأکید بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و مقایسه آن با وضع موجود در دانشگاه هرمزگان

مرتضی خوارزمی؛ حسین زینلی پور؛ اقبال زارعی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 489-499

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تبیین ویژگی‌های محتوای آموزشی با تأکید بر مهارت‌های کارآفرینی در رشته‌های فنی مهندسی و مقایسه آن با وضع موجود در دانشگاه هرمزگان بود. روش این پژوهش ترکیبی متوالی اکتشافی بود. جامعه در بخش کیفی شامل کلیه کارآفرینان برتر واساتید دانشگاهی و در بخش کمی شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه هرمزگان بود. مشارکت‌کنندگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش مجازی و الکترونیکی
19. رابطه بین سبک‏های نظارتی والدین و امنیت اینترنتی فرزندان در میان دانش‏ آموزان دختر و پسر شهر دزفول

غلامرضا اصلانی؛ سیدامین عظیمی؛ نسیم سلیمانی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 501-510

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های نظارتی والدین و امنیت اینترنتی فرزندان در میان دانش‏آموزان دبیرستانی دختر و پسر است. روش پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگی(الگوسازی معادله ساختاری) بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‏آموزان مدارس متوسطه دوم شهر دزفول و والدین ایشان در سال تحصیلی 97- 96تشکیل می‌دهند که با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم تربیتی
20. تاثیر شبکه های اجتماعی بر اهمال کاری تحصیلی با نقش واسطه ای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در بین دانش آموزان

داود طهماسب زاده شیخلار؛ مهدی صادق پور

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 511-520

چکیده
  هدف این پژوهش پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی براساس استفاده از شبکه‌های اجتماعی با میانجیگری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه بود. روش پژوهش بلحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بلحاظ ماهیت موضوع از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر هشترود می‌باشد. تعداد نمونه بر ...  بیشتر