فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی است. برای نیل به این هدف دو کلاس زبان‌عمومی به‌عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به عنوان گروه آزمایش(n-25) و گروه کنترل (n-25) در نظر‌گرفته شدند. توانائی خواندن هردوگروه پیش‌و پس‌ازآزمایش‌‌با آزمون PET (Preliminary English Test) مورد بررسی قرار‌گرفت. نمرات پیش آزمون نشان دهنده یکسان بودن سطح مهارت‌خواندن شرکت‌کنندگان قبل از آزمایش بود. تدریس درس زبان عمومی درگروه‌آزمایش ازطریق رویکرد‌معکوس و پیش‌مطالعه فایل‌های صوتی و تصویری تدریس استاد قبل از کلاس از طریق وب سایت طراحی شده و حضور در فعالیت‌های کلاسی صورت پذیرفت. آموزش گروه کنترل به روش سنتی انجام شد. نمرات پس‌آزمون با تحلیل واریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه نشان داد که کلاس معکوس در قیاس با روش سنتی تأثیر معناداری بر تقویت مهارت‌خواندن دانشجویان در درس زبان عمومی داشته است. بررسی اثرات بین آزمودنی‌ها حاکی از تفاوت معنی‌دار بین دو گروه در چهار بخش پس‌آزمون که بر درک معنی کلی متون تمرکز دارد می‌باشد. تفاوت بین دو گروه در بخشی از آزمون که درک واژه‌ها و دستور را در متون‌کوتاه می‌سنجید معنی‌دارنبود. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری‌کرد که کلاس معکوس در تقویت فرآیندهای شناختی سطح بالای خواندن موفق‌تر عمل‌کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of flipped classroom on EFL learners’ development of reading comprehension

نویسندگان [English]

  • Sh. Zarinfard 1
  • M. Rahimi 2
  • A. Mohseny 3

1 PhD student of TEFL, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

2 English Department, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran. (Corresponding author) rahimi@sru.ac.ir

3 Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study investigated the impact of flipped classroom on the development of English reading comprehension. Two general English classes were selected based on convenience sampling and were assigned into control (n=25) and experimental (n=25) groups. The participants’ reading proficiency was assessed before and after the study by PET (Preliminary English Test). The scores of pretest showed that the groups were homogeneous prior to the study. The experimental group received instruction based on flipped approach and the control group were taught based on conventional instruction. The result of MANOVA on posttest scores indicated that flipped classroom has improved students’ reading comprehension significantly. Tests of between-subjects effects show that the groups’ means of posttest scores were significantly different in four parts of PET that focus on understanding the main idea and gist of meaning. The difference between the groups was not significant in Part 5 that assesses understanding the vocabulary and grammar in a short text. It is concluded that flipped instruction has been more successful in improving higher order information processing of reading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flipped class
  • Reading comprehension
  • proficiency
  • General English