فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی
ارزیابی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها

غلامعلی منتظر؛ بهناز داراب

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1389، صفحه 83-92

https://doi.org/10.22061/tej.2010.1345

چکیده
  فنّاوری اطلاعات، به تعاملات علمی شکل دیگری بخشیده و بر چگونگی کسب و انتقال دانش در جامعه تأثیر زیادی داشته است. دانشگاه­ها و مراکز علمی به عنوان مراکز اصلی خلق و انتقال علم، به تدریج شکل دیگری را به خود خواهند گرفت. در این میان یکی از موضوعاتی که مدیران و مسئولان آموزش عالی باید به طور جدی به آن بیندیشند، ایجاد دانشگاه مجازی و تحقق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تهیه و تدوین محتوای الکترونیکی
طراحی چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه های یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی

عباس اناری نژاد؛ پرویز ساکتی؛ سید علی اکبر صفوی

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1389، صفحه 93-103

https://doi.org/10.22061/tej.2010.1346

چکیده
  هدف کلی این مقاله ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزشیابی برنامه­های یادگیری الکترونیکی است که با بررسی گسترده پیشینه تحقیقات در زمینه ارزشیابی یادگیری الکترونیکی، 9 سؤال اساسی مورد تأکید قرار گرفت و براساس آنها هفت رویکرد ارزشیابی یادگیری الکترونیکی به شرح زیر شناسایی گردید: رویکرد مورد پژوهی، رویکرد مقایسه با شیوه آموزش سنتی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی- مجازی
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره‌های آموزش مجازی

سید مجید عبداللهی؛ بی بی عشرت زمانی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ بهمن زندی؛ حسین زارع

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1389، صفحه 105-116

https://doi.org/10.22061/tej.2010.1347

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی دیدگاه اساتید و مدیران مسئول برگزاری دوره‌های آموزش مجازی در دانشگاه اصفهان، در رابطه با موانع مشارکت استادان در این دوره‌ها می‌باشد. هدف دیگر پژوهش، بررسی روابط احتمالی موجود  بین موانع با یکدیگر است.  نوع پژوهش کمی- کیفی است. برای حصول منظور، ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق، الگویی مفهومی برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان بر اساس مدل خلاقیت

مینو شفایی؛ رامین مدنی

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1389، صفحه 117-124

https://doi.org/10.22061/tej.2010.1348

چکیده
  در سال­های اخیر، جمعیت قابل توجه کودکان در ایران، سبب توجه ویژه به مسأله آموزش و فضاهای آموزشی کودکان شده است. متاسفانه در ایران، اکثر دبستان­ها و مهدکودک­ها در فضاهای فاقد طراحی مناسب و یا در فضاهایی با کاربری غیر آموزشی (مثل خانه) تأسیس می­گردند. هدف از تحقیق حاضر، دست­یابی به اصول طراحی فضاهای ویژه کودکان برای کودکان 3 تا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
آموزش معماری امروز و چالش‌های آینده

یوسف گرجی مهلبانی

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1389، صفحه 125-136

https://doi.org/10.22061/tej.2010.1349

چکیده
  امروزه نگرانی درباره آینده آموزش معماری، در حال گسترش است. به نظر می‌رسد مدل‌های امروزی آموزش و تمرین معماری ممکن است مناسب چالش‌های آینده نباشند. در مدارس معماری، بیشتر به آموزش تاریخ معماری پرداخته می‌شود و یا به شرایط حال توجه می‌گردد و آینده کمتر به عنوان یک موضوع قابل بررسی مورد توجه قرار می‌گیرد. در حالی‌که اندیشیدن به آینده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره ابتدایی
تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی

فروزان ضرابیان؛ حسن رستگار پور؛ بهمن زندی؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1389، صفحه 137-149

https://doi.org/10.22061/tej.2010.1350

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املانویسی دانش آموزان مقطع سوم دبستان مبتنی بر اصول  طراحی آموزشی می­باشد. این پژوهش به صورت نیمه تجربی انجام پذیرفته است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل 62 نفر دانش آموز دختر پایه سوم دبستان مدرسه شهید مهدوی منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران می­باشند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش عمومی
تأثیر آموزش فعال درس جمعیت و تنظیم خانواده در یادگیری دانشجویان فنی و مهندسی

علیرضا ذاکری

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1389، صفحه 151-157

https://doi.org/10.22061/tej.2010.1351

چکیده
  افزایش رشد جمعیت، بیشترتوسط جوانان که نزدیک به نیمی ازجمعیت کشورمان را تشکیل می دهند، ایجاد می شود که بخش عمده آن شامل دانشجویان فنی و مهندسی است.  آگاهیاین دانشجویاننقشمهمیدرحسناجرایبرنامههایتنظیمخانوادهخواهدداشتکه  نیازمندیادگیریعمیقومعنیدار هستند؛بنابراین،بهتراستدرآموزشایندانشجویانازروشهایآموزشیکهتواناییایجاداینسطحازیادگیریرادارند،استفاده ...  بیشتر