فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه ریزی آموزش از راه دور،گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه پیا نور تهران،تهران،ایران

2 گروه علوم تربیتی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه اصفهان ،اصفهان،ایران

3 گروه علوم تربیتی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه پیام نور تهران ،تهران،ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی دیدگاه اساتید و مدیران مسئول برگزاری دوره‌های آموزش مجازی در دانشگاه اصفهان، در رابطه با موانع مشارکت استادان در این دوره‌ها می‌باشد. هدف دیگر پژوهش، بررسی روابط احتمالی موجود  بین موانع با یکدیگر است.  نوع پژوهش کمی- کیفی است. برای حصول منظور، ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق، الگویی مفهومی برای دسته‌بندی موانع مشارکت اساتید پیشنهاد شد و موانع در سه گروه موانع شخصی، نگرشی و زمینه‌ای طبقه‌بندی گردید. سپس براساس این الگو،   پرسش­نامه‌ای محقق ‌ساخته تهیه شده و در بین یک نمونه 50 نفری از اساتید گروه‌های آموزشی ارائه‌دهنده آموزش برخط در دانشگاه اصفهان که به روش تمام‌شماری انتخاب شده بودند توزیع گردید. رتبه‌بندی موانع بر اساس آزمون فریدمن نشان داد از دیدگاه استادان، بازدارنده‌های زمینه‌ای بیشترین میزان بازدارندگی  را در رابطه با مشارکت اساتید در آموزش مجازی دارند. همچنین آزمون همبستگی بیانگر وجود رابطه معنی‌دار مستقیم موانع با یکدیگر بود. در قسمت کیفی تحقیق نیز، محققان با 5 نفر از مسئولان برگزاری دوره‌ها در دانشگاه اصفهان مصاحبه‌های نیمه‌ ساختاریافته‌ای را بر اساس الگوی پیشنهادی انجام دادند. پس از جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل یافته‌ها با استفاده از کدبندی و مقوله‌سازی صحبت‌های مصاحبه‌شوندگان انجام شد. مقایسه‌ی تطبیقی یافته‌ها بیانگر آن بود که وجود بازدارنده‌‌‌های زمینه‌ای سبب تشدید تأثیر بازدارنده‌ها‌ی نگرشی و شخصی بر کاهش مشارکت استادان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Faculty Members' and Administers' Point of Views About Major Barriers of Faculty Participation in Virtual Education Courses

نویسندگان [English]

 • S.M. Abdollahi 1
 • B.E. Zamani 2
 • E. Ebrahimzadeh 3
 • B. Zandi 3
 • H. Zare 3

1 Distance Education Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Pia Noor University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan, Tehran, Iran

3 Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Main purpose of this research is to comparative study of point of views of faculty members and administers Isfahan university about major barriers of faculty participation in e-learning courses. Second purpose of this research is to study probably relations between these barriers h n order to suggest some advises for rising level of faculty collaboration on this field. Type of this research is qualitive -quantitive. At the beginning of research, researcher designed a conceptual model based on literature and classified deterrents on three groups include personal, attitudinal and contextual inhibitors. Then, a researcher-made inventory provided based on this model and distributed on a sample include 50 faculty members of educational groups which present virtual courses in this university. Method of sampling was census. Friedman analysis Result indicated between the barriers, contextual inhibitors have the most inhibition against faculty participation. In qualitive part of research, researchers performed some semi-structured interview with five administers who were supervisor of holding courses.  Analysis of this part was done by coding and categorization of interviews. Result of comparative study indicated being of contextual inhibitors reinforce effect of personal and attitudinal inhibitors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Virtual education
 • participation of university professors
 • personal inhibitors
 • attitude inhibitors
 • contextual inhibitors
 • professors 'views
 • managers' views
[l] Jones A.E. and Moller L., A comparison of continuing education and resident faculty attitudes towards using distance education in a higher education institution in Pennsylvania, College and University Media Review, vol. 9 No.1, 2002, pp. 11-37. [2] McNeil D.R., Wiring the ivory tower: A round table on technology in higher education, Washington DC: Academy for Educational Development, 1990. [3] Berge Z.L., Barriers to online teaching in postsecondary institutions: Can policy changes fix it?, Available at http://www . westga. edu/~distance/Berge 12 .html, 1998 Retrieved October19 2003. بررسی تطییقی دیدااههای اسوادان ا مدیران اجرایی ... نشری علمی پژاهشی فنااری آموزش، سال چهار ، جلد 4 ،شماره 3 ،بهار 1319 197 [4] Betts K.S., An institutional overview: Factors influencing faculty participation in distance education in postsecondary education in the United States : An institutional study, Avalableat: http://www.westga.edu/~distance/betts 13 .html , 1998, Retrieved October 18, 2003. [5] Schifter C.C.., Faculty participation in asynchronous learning networks: A case study of motivating and inhibiting factors, Avalable-at: http://www.am. org/publicationsli alnlv4 n l/pdf/v4 n 1 schifter. pdf, 2000, Retrieved on October 16, 2003. [6] Mckenzie B.K., N. Mims., E.K. Bennett., and M. Waugh., Needs, concerns, and practices of online-instructors-,Avalable-at: http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fa1l33/ mckenzie33. html, 2000,Retrieved on October 19, 2003. [7] Parisot A.H., Distance education as a catalyst for engaging teaching in the community college: Implications for institutional policy. New Directions for Community Colleges, Vol 99, 1997, pp. 5-13. [8] Rockwell S.K., Schauer J., Fritz S.M., D.B. Marx., Incentives and obstacles influencing higher education faculty and administrators to teach via distance, Avalable-at: http://www.westga.edu/~distance/rockwell24. html,1999, Retrieved on October 17, 2003. [9] Olcott D., and Wright S.J., An institutional support framework for increasing faculty participation in postsecondary distance education, In Teaching and learning in higher education, ASHE Reader Series L. Foster, B. Bower, and L. Watson, Eds. 200l. ]15 ]فاضلی عصمت، افزایش دسورسی ا توسا طرفیتهای آموزش عاتی با بهرهایری از آموزش غیر اضوری، مجموع مقاالت همایش آموزش عاتی ا توسا پایدار، مؤسش پژاهش ا برنام ریزی آموزش عاتی، جلد اال، .1383 [11] Bonk C.J., Online teaching in an online world, Avalable-at: http://www.courseshare.com/reports._php, 2001 Retrieved September 10, 2003. [12] Dooley K.E. and Murphrey T.P., How the perspectives of administrators, facility and support units impact the rate of distance education adoption, Avalable-at: http://www.westga.edu/~distance/ojdla/winter34/do oley34.html, 2000 Retrieved on October 26, 2003. [13] Lee J., Instructional support for distance education and facility motivation, commitment, satisfaction, British Journal of Educational Technology, Vol. 32, No.2, 200l, pp. 153-l60. [14] Chizmar J.F. and Williams D.B., What do faculty wants, Educause Quarterly, Vol. 1, 2001, pp. 18-24. ]15 ]لاتح لدقپور بهرا ا میرزایی شراره، چاتشهای نگرشی اعضای هیئت علمی در آموزش اترورانیری، مجل فنااری ا آموزش، سال سو ، جلد3 ،شماره1 ، پاییز 1382.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image