فصلنامه علمی
فناوری آموزش- یادگیری مادام العمر
تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر سواد یادگیری مادام‌العمر دبیران زبان دوره دوم متوسطه

نرگس اکبری؛ محسن آیتی؛ علی زارع مقدم؛ هادی پورشافعی

دوره 12، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 49-58

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3042.1773

چکیده
  پیشینه و اهداف: در قرن حاضر یادگیری و سوادآموزی از اهمیت زیادی برخوردار است. سواد به عنوان یک فرایند یادگیری مادامالعمر و در سراسر گستره زندگی به عنوان بخشی از سیستم یادگیری مادام العمر شناخته شده است. مفهوم سواد به عنوان پایه ای برای یادگیری مادام العمر به طور فزایندهای در حال تبدیل شدن به عنوان یک اصل اساسی سازماندهی برای همه آموزشها ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
بهبود راهبرد‌های خواندن و درک مطلب انگلیسی دانش‌آموزان دبیرستان از طریق ارزشیابی پویا

منوچهر جعفری‌گهر؛ مهدی کرمی

دوره 10، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 11-24

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.435

چکیده
  ارزشیابی خواندن و درک مطلب انگلیسی به شیوة سنتی به دلیل عدم ارائه بازخورد آموزشی کافی به فراگیر و نادیده گرفتن اصل ارتقای یادگیری و تربیت فراگیر مورد انتقاد قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی‌گری در ارزشیابی پویا در بهبود راهبرد‌های خواندن و درک مطلب است. بدین منظور، چهار کلاس آموزش زبان انگلیسی (1) متشکل از 116 دانش‌آموز ...  بیشتر

فناوری آموزش- یادگیری مادام العمر
بررسی استفاده از روشهای مختلف سنجش و سنجشهای مبتنی بریادگیری پایدار

پوراندخت پورنادری؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی؛ زهره باقری

دوره 8، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 45-54

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.109

چکیده
  چکیده: آموخته ها برای اعطای مجوز صلاحیت به دانشجویان و افزایش یادگیری های آنان از جمله اهداف سنجش در آموزش عالی است. اخیرا صاحب نظران بر این باورند که این اهداف باید در جهت توجه و تأکید بیشتر به یادگیری های پایدار در طول زندگی توسعه یابد. انتخاب روش هایی برای سنجش دانشجویان که بتواند اهداف مختلف سنجش را همزمان و بهطور اثر بخش مورد توجه ...  بیشتر

فناوری آموزش- یادگیری مادام العمر
تأثیر میزان شناخت و کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرایند یادگیری دانش آموزان

عیسی ثمری؛ محمد آتشک

دوره 4، شماره 1 ، دی 1388، ، صفحه 11-21

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1339

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی میزان شناخت معلمان از فناوری آموزشی و کاربست آن در فرایند یادگیری دانش آموزان با رویکرد نگرش سیستمی و حل مسأله در درس علوم تجربی دوره ابتدایی پرداخته است. در این تحقیق از دو روش تحقیق توصیفی (پیمایشی) به منظور سنجش میزان شناخت و آگاهی معلمان از فناوری آموزشی و کاربست آن در فرایند یاددهی و یادگیری (با استفاده از پرسش­نامه ...  بیشتر