فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

3 گروه آموزشی شیمی، دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: به تناسب گسترش مهارت‌های گوناگون در زندگی، یادگیری و آموزش هر جامعه‌ای نیاز به ارتقاء کمّی و کیفی دارد. در شرایط کنونی گسترش سریع تکنولوژی باعث تغییر در چگونگی یادگیری شده است و جهت افزایش یادگیری، کسب دانش و اطلاعات و مهارت‌های مرتبط با آن، از روش‌های مختلف تدریس و آموزش استفاده می‌شود که بر دانش افراد تأثیرگذار است و سبب ارتقاء آن می‌گردد؛ از جمله این روش‌ها استفاده از نقشه‌های مفهومی استاندارد است. در پژوهش حاضر، استفاده از روش آموزش نقشه مفهومی تدوین شده با روش تحلیل فرآیند شبکه‌ای و روش سخنرانی بر مهارت‌های یادگیری دانش‌آموزان در مبحث ساختار اتم شیمی مورد بررسی قرار گرفته است.
روشها: مطالعه حاضر از نوع ترکیبی (اکتشافی- تبیینی) است و در دو گام انجام شد. گام اول، با روش تحقیق کیفی از نوع دلفی انجام شد. جامعه‌ آماری شامل صاحب‌نظران، اساتید و متخصصین آموزش شیمی در 1400-1399 بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد‌30‌نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده عبارتند از: مصاحبه‌ عمیق و نیمه ‌ساختاریافته و پرسش‌نامه مقایسات زوجی محقق ساخته. داده‌ها با روش تحلیل فرآیند شبکه‌ای (که از روش‌هاى تصمیم‌گیرى چند معیاره است) و با نرم‌افزار سوپر دسیژن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در گام دوم، روش تحقیق کمّی از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با دو گروه (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) استفاده شده است. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان پایه دهم دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 1401-1400 است.30 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به 2 گروه 15 نفری تقسیم شدند. گروه‌ آزمایش با استفاده از نقشه‌های مفهومی تدوین شده براساس ANP و گروه کنترل، به روش سخنرانی آموزش دیدند. ابزار گردآوری داده پرسش‌نامه مهارت‌های یادگیری است و برای سنجش روایی ابزار از نظرات اساتید، صاحب‌نظران استفاده شد. پایایی ابزار پژوهش 96/0 به‌دست آمد. در تحلیل داده از آزمون تحلیل اندازه‌گیری مکرر و نرم افزار  SPSS24استفاده شد.
یافتهها: یافته‌های گام اول نشان داد، به ترتیب لایه‌های ریاضی با میانگین وزنی 652/0‌، فیزیک ‌235/0و شیمی‌113/0 بیشترین تأثیر را به خود اختصاص دادند و در لایه فیزیک بیشترین میانگین وزنی مربوط به مفهوم ماده ‌381/0و کمترین میانگین وزنی مربوط به مفهوم حرکت الکترون در مدارهای معین (بور) ‌011/0 است. در لایه ریاضی بیشترین میانگین وزنی مربوط به مفهوم اعداد اصلی و چهار عمل اصلی آن ‌291/0‌و کمترین میانگین وزنی مربوط به مفهوم امواج سینوسی و مفهوم موج 014/0است. در لایه شیمی بیشترین میانگین وزنی مربوط به مفهوم ذرات زیر اتمی 407/0‌و کمترین میانگین وزنی مربوط به مفهوم کاربرد آرایش الکترونی 010/0 است. براساس این مدل کسب شده اثربخشی آن مطالعه شد و نتایج تحلیل آماری در گام دوم،‌ برای فرضیه‌ها در سطح معنی‌داری (05/0 )، حاکی از تأثیر معنی‌دار استفاده از روش نقشه مفهومی و روش سخنرانی بر مهارت‌های یادگیری دانش‌آموزان است. همچنین نتایج نشان داد که آموزش با روش نقشه مفهومی تأثیر بیشتری بر مهارت‌های یادگیری دارد. این اثرات در پیگیری نیز پایدارتر است.
نتیجه‌گیری: با توجه به میزان تأثیر بیشتر آموزش با روش نقشه مفهومی استاندارد و اهمیت پیش‌نیازها و مفاهیم و با توجه به اولویت رتبه آن‌ها می‌توان اقدام به تدوین نقشه مفهومی مبحث ساختار اتم شیمی کرد. همچنین ‌می‌توان با استفاده از روش تحلیل فرآیند شبکه‌ای به رتبه‌‌بندی مفاهیم آموزشی پرداخت و از آن در تدریس و آموزش بهره جست. نتایج پژوهش نشان از تأثیر بیشتر نقشه مفهومی تدوین شده براساس نظر صاحب‌نظران بر مهارت‌های یادگیری مبحث ساختار اتم شیمی دانش‌آموزان به نسبت روش معمول (سخنرانی) است و این یادگیری در پیگیری هم حفظ شده است. با توجه به نتایج پژوهش نقشه مفهومی استاندارد به‌عنوان ابزار و رویکرد مناسب برای رسیدن به یادگیری می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of concept map teaching based on network process analysis (ANP) and lecture on students' learning skills

نویسندگان [English]

  • Z. Royatvand ghiasvand 1
  • V. Farzad 1
  • B. Ssaleh Sedghpour 2
  • A. Baghdasarians 1
  • A. Kararmi Gazafi 3

1 Department of General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Tarbiat University, Tehran, Iran.

3 Department of Chemistry, School of Science, Tarbiat University, Shahid Rajaee, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background and Objectives: In proportion to the expansion of various skills in life, learning and education of any society needs quantitative and qualitative improvement. The rapid development of technology has caused a change in the way of learning, and in order to increase learning and acquire knowledge, different methods of teaching and training are used to improve people's knowledge, among these methods is the use of standard concept maps. In the current research, the use of the concept map teaching method compiled with the network process analysis method and the lecture method on the students' learning skills in the topic of chemical atom structure was investigated.
Methods: The present study was a mixed-methods (exploratory-explanatory) research and was conducted in two steps. The first step was done with a qualitative research method of the Delphi type. The statistical population consisted of experts and professors in chemistry education in 2020-2021, and 30 individuals were selected using purposive sampling. The tools used in this step were semi-structured interviews and a researcher-made pairwise comparison questionnaire.The data were analyzed using the network process analysis method (a multicriteria decision-making method) and the Super Decisions software.In the second step, a quasi-experimental quantitative research method was used with a pre-test, post-test and follow-up plan with two groups (one experimental group and one control group).The statistical population consisted of all eighth-grade high school students in the academic year 2021-2022. A sample of 30 students was selected using convenience sampling and divided into two groups of 15. The experimental group received education using concept maps developed based on ANP, and the control group was taught using the lecture method. The data collection tool was a learning skills questionnaire, and to assess the validity of the tool, the opinions of experts and professors were used. The reliability of the research tool was calculated to be 0.96 using the test-retest method, and the data were analyzed using repeated measures analysis and SPSS (24.00) software.
Findings: The findings of the first step showed that mathematics layers with a weighted average of 0.652, physics 0.235, and chemistry 0.113 had the greatest impact, respectively, and the highest and lowest weighted averages in the physics layer were the concept of matter and the concept of electron movement in Certain circuits (Bohr) was 0.011. In the mathematical layer, the concept of main numbers and its four main operations was 0.291, and the concept of sine waves and wave concept was 0.014. In the chemistry layer, the concept of subatomic particles was 0.407 and the concept of using electron arrangement was 0.010. And the results of the statistical analysis in the second step, for hypotheses at a significant level (0.05), indicated a significant and more stable effect of training with the concept map method on learning skills.
Conclusion: Considering the greater impact of education with the standard concept map method and the importance of prerequisites, it is possible to rank educational concepts using the network process analysis method and use it in teaching and learning. Also, the standard conceptual map can be considered as a suitable tool and approach to achieve learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Concept Mapping
  • Lecture Method
  • Atomic Structure Topic of Chemistry
  • Network Process Analysis

COPYRIGHTS 
© 2024 The Author(s).  This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

https://doi: 10.22061/tej.2022.6875.2472.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image