فصلنامه علمی
فناوری آموزش- دوره ابتدایی
تأثیر آموزش چندرسانه‌ای قرآن بر میزان یادگیری و یادداری درس قرآن دانش‌آموزان پسر با نیازهای ویژة ذهنی پایه ششم ابتدایی

حسین پناهی؛ سعید موسوی پور

دوره 10، شماره 4 ، مهر 1395، ، صفحه 319-327

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.553

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر چندرسانه‌ای قرآن بر میزان یادگیری و یادداری بخش بخش خواندن کلمات، روخوانی و روان‌خوانی آیات دانش‌آموزان پسر با نیازهای ویژه ذهنی پایة ششم ابتدایی شهر اراک انجام شد. روش تحقیق از نوع شبه­تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و تعداد شرکت‌کنندگان در پژوهش 18 نفر از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه ذهنی آموزشگاه ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره ابتدایی
شناسایی شاخص‌های ارزشیابی کیفیت محتوای کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی

فریدون یزدانی

دوره 10، شماره 4 ، مهر 1395، ، صفحه 329-340

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.554

چکیده
  هدف از این پژوهش استخراج شاخص‌های ارزشیابی کتاب‌های درسی برای تهیه و ساخت ابزاری در جهت ارزشیابی کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی بود. روش تحقیق پیمایشی و جامعۀ آماری شامل منابع چاپی و الکترونیکی در حوزۀ معیارهای تدوین محتوا بین سال‌های 79 تا 94 و نیز آموزگاران ابتدایی شهرستان ملایر به تعداد 3150 نفر بود. از بین آموزگاران تعداد 380 نفر به شیوۀ ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره ابتدایی
تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی

فروزان ضرابیان؛ حسن رستگار پور؛ بهمن زندی؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1389، ، صفحه 137-149

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.1350

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املانویسی دانش آموزان مقطع سوم دبستان مبتنی بر اصول  طراحی آموزشی می­باشد. این پژوهش به صورت نیمه تجربی انجام پذیرفته است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل 62 نفر دانش آموز دختر پایه سوم دبستان مدرسه شهید مهدوی منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران می­باشند. ...  بیشتر