دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، زمستان 1397، صفحه 107-370 
7. اعتلای روند آموزش فنی و حرفه ای در ایران

صفحه 189-201

محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف سادات؛ راضیه علی دهی راوندی


10. تبین اصول حاکم بر اجرای مطلوب درس پژوهی : مطالعه ی موردی استان مازندران

صفحه 229-239

امیر پوراحمدعلی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ صمد ایزدی


17. رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایه معماری

صفحه 325-337

بابک مطیعی؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ قادر بایزیدی


20. بررسی وضعیت موجود برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان

صفحه 363-370

محمد رحمان پور؛ محمدجواد لیاقتدار؛ فریدون شریفیان؛ مهران رضایی