فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان‌ و ادبیات فارسی، دانشجوی کارشناسی‌ارشد بخش زبانشناسی، دانشگاه شیراز و مدرس دانشگاه فنی و حرفه‌ای، ایران

2 استاد زبان‌شناسی دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر مطالعه‌ای میدانی است که به بررسی و تحلیل محتوایی متون کتاب‌های زبان‌فارسی (آموزش زبان‌فارسی به غیرفارسی‌زبانان) از نظر تناسب آن‌ها با سن زبان‌آموزان پرداخته‌است، نمونه‌ای تحقیق حاضر را تعداد 50 زبان‌آموز آموزش زبان‌فارسی تشکیل می‌دهند که با استفاده از پرسشنامه‌ای محقق ساخته داده‌های تحقیق جمع‌آوری ‌شده­اند. در این پژوهش این پرسش‌های مطرح می‌گردد که تا چه اندازه انتخاب متون درک مطلب کتاب درسی آزفا به غیرفارسی‌زبانان که متناسب با سن و علایق زبان‌آموزان در نظر گرفته شده، می‌تواند در یادگیری واژگان زبان‌فارسی به غیرفارسی‌زبانان مؤثر باشد؟ چه تغییراتی پیشنهاد می‌شود که کتاب‌های درسی آموزش زبان‌فارسی به غیرفارسی‌زبانان تناسب بیشتری با سن زبان‌آموزان داشته باشند؟ این پژوهش نشان می‌دهند که زبان‌آموزان خارجی به تناسب سنی که دارند تمایلات خاص سن خود را می‌طلبند و نسبت به برخی متون دارای علاقه و گرایش بیشتری هستند، بنابراین در تدوین کتب درسی به منظور یادگیری بیشتر واژگان و مطالب درسی باید علایق و گرایشات درونی ان سن به طور جدی در نظر گرفته شود، زیرا افراد به طور طبیعی مطالبی را که بیشتر مطابق تمایلات درونی آن‌هاست، با علاقه مطالعه کرده، درک می‌کنند و به ذهن می‌سپارند، بنابراین یادگیری لغات و واژگان آن متون نیز بهتر و مؤثرتر اتفاق می‌افتد. لذا تناسب متن با سن زبان‌آموز دارای اهمیت زیادی در یادگیری واژگان متن است.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the content of Persian textbooks (teaching Persian language to non-Persian speakers) based on learners'''''''''''''''' age

نویسندگان [English]

  • Z. Bagheri 1
  • J. Rahimian 2

1 PhD in Farsi Language and Literature and M A in Linguistics at Shiraz University. Iran

2 Professor of Linguistics at Shiraz University, Shiraz,. Iran.

چکیده [English]

The present study is a field study that analyzes the content of Persian textbooks (teaching Persian language to non-Persian speakers) to see to what extent they fit the age of students. The research sample includes 50 Persian language learners who have been selected by a researcher-made questionnaire. In this research, the following questions are raised: to what extent the selection of comprehension texts of the textbook of Persian language teaching to non-Persian speakers that is adapted to the age and interests of the learners can be effective in learning the vocabulary of Persian language to non-Persian speakers? What changes are proposed to make Persian language teaching books to non-Farsi speakers more relevant to the age of the learners? Findings of the research show that foreign language learners tend to have their own age preferences in proportion to their age, and are interested in certain texts. Therefore, in curriculum development, age and interests of the learners should be taken into account. In this way vocabulary of the texts is taught easily and effectively. The relevance of the text to the learner's age is important in learning the vocabulary of the text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching
  • language
  • Learn
  • age
  • second language

[1] Stern, P.N. (1996). Grounded theory methodology :Its uses and processes in Glaser,B. (Ed) Moregrounded theory methodology.Mil Vally: CA: sociology Press,116-126.

[2] Austin, J. (1962). How to Do Things with words. Oxford University Press.

[3] Modaresi, Y. (2008). "The evolution of the indicators of power and literacy in Iranian culture and its reflection in Persian language" in the series of articles presented at the seminar on Iran and Islam: Culture and Folklore. [In Persian]

[4] Maleki, H. (2000). Fundamentals of Secondary School Curriculum. Tehran: the side. [In Persian]

[5] Renandya, W.A. (2000). Methodology in language teaching: an anthology of current practice. Cambridge University Press.

[6] Lin, L. (2002). English Education in Present-day China. ABD Jouranl, 33 (2), 1-9.

[7] Campbell, J. & Kyriakides, L., Muijs, D. & Robison, W. (2003). Assessing Teacher Effectiveness. Routledge Falmer. N. Y.

[8] Maleki, H. (2001). "Practice Guide" curriculum planning. Mashhad: Ferdowsi University Press. [In Persian]

[9] Levi, A. (2006). Fundamentals of School Curriculum Planning. Translation by Farideh Mashayekh. Tehran: School Publications. [In Persian]

[10] Tyler, A. (1997). Fundamentals of curriculum planning and education. Translation by Ali Tajikour. Tehran: Publishing. [In Persian]

[11] Taghipurazoyar, A. (1999). Introduction to Curriculum Planning. Tehran: Aqa Publication. [In Persian]

[12] Sha''''bani, H. (2007). Educational skills (Volume II) Teaching methods and techniques. Tehran: the side. [In Persian]

[13] Gadidi Mohammad Abadi, A. (2015). Analysis of content of Persian textbooks and social sciences based on the sixth elementary school in terms of paying attention to national identity on the basis of approved standards, educational sciences and psychology, Volume 3, Issue 11, pp. 41-48. [In Persian]

[14] Marzouqi, R. and Mansouri, S. (2015). The content analysis of components of information literacy in the fourth grade of textbooks in mathematics, physics, experimental sciences and humanities in high school, women in development and politics, Volume 13, Number 4, 469-485. [In Persian]

[15] Behroozian, R. (2012). Evaluation of the strengths and weaknesses of the English Language Book of the first year of high school in Iran. Master''''s thesis of English language. [In Persian]

[16] Pak Mehr, Ha., Amin Khandaghi, M., Saeedi Rezvani, M. and Ghandiili, S. J. (2016). Investigating and analyzing the amount of attention paid to the teachings of the Islamic Revolution in the content of textbooks of elementary school, two research papers of the Islamic Revolutionary Cultural Conservation Department, Faculty of Humanities and Soft Power, vol. 6, No. 14. [In Persian]

[17] Ab Khezr, F. (2012). Assessment of the pre-university English language book in the context of the needs, goals, content and methodology. Master''''s thesis of English language, Sabzevar Tarbiat Moallem University.

[18] Davaei, M. (2001). Analysis of the content of elementary mathematical books based on Jerome Bruner''''s curriculum view. New cognitive science. Volume 2 (1 and 2): 10-18. [In Persian]

[19] Sha''''bani, I.and Memari, R. (2014). Analyzing the content of text texts in the history of universities, with emphasis on the technique of level of readability of Frye, new cognitive science, Volume 17, Number 28, pp. 77-96. [In Persian]

[20] Brown, J. (1994). The elements of language curriculum. Boston, MA: Heinle and Heinle.

[21] Ebrahimi Dorcheh, E., Sohrabi, M. and Nistani, M. R. (2017). Content analysis of elementary school curriculum based on gender components, Education, Volume 32, Issue 1, pp. 169-200. [In Persian]

[22] Safarmoqadam, A. (2012). Farsi Language, Third Book: Iran Today, Research Institute for Human Sciences and Cultural Studies. [In Persian]

[23] Al-Husseini, Mohammad and Maryam Momeni (1390). Practical Guide to content analysis techniques with emphasis on books and educational media. Hamadan: Fartab Publication / Zafar Fellow Publisher. [In Persian]

[24] Yarmohammadian, M. H. (2000). Principles of curriculum planning, the nature of the curriculum, the philosophical, psychological and sociological principles of the program, appraisal of the program, content analysis of the program or textbook. Book Release Publishing. [In Persian]