اعتلای روند آموزش فنی و حرفه ای در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشجوی دکترا رشته معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران.

3 کارشناس نظارت و ارزیابی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران.

چکیده

از دیرباز ارزیابی وضعیت عملکرد سازمان­های متصدی امر تربیت کارورزان و متخصصین کارآمد و ماهر در حوزه فنی­حرفه­ای کشور، نشان­دهنده ضرورت پرداختن به این امر به عنوان نیاز اصلی جامعه درحال توسعه ایران بوده است. لذا با بررسی وضعیت ضرورت­های ایجابی جامعه فنی­حرفه­ای کشور در تامین نیروی انسانی کارآمد، به موضوع آسیب­شناسی وضع موجود، پرداخته ­شده است. با در نظر گرفتن عوامل همراستا با اهداف راهبردی و تعاملات بین المللی (همچون نهادهای آیسسکو و یونیوک در سازمان ملل)، تدوین طرح مداخله برای بهبود شرایط حاضر الزامی می­گردد. روش پژوهش مقاله حاضر با بررسی توانمندی سازمان­های فعال آموزش فنی­حرفه­ای در ایران و جمع­آوری مستندات مربوط به اهداف و فعالیت­های سازما­ن­های سیاستگذار و مجری؛ تبیین میزان توجهات و حساسیت­های تخصصی تحقیق شده طی سالیان اخیر انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل تحقیقات انجام شده تاکنون و ابزار تحقیق تحلیل روند تحولات آموزش فنی­حرفه­ای است. دستاورد تحقیق نیز، راهکار مناسب بهبود روند آموزش فنی­حرفه­ای ایران می­باشد. از مهمترین عوامل کارآمدسازی در این پژوهش؛ توجه به وضعیت جذب و اشتغال به میزان 21%، لزوم تحول نظام آموزشی به میزان 13% و فرآیند یاددهی- یادگیری  به میزان 8.5%  در کنار دیگر عوامل مشاهده شده­اند.

چکیده تصویری

اعتلای روند آموزش فنی و حرفه ای در ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promoting Process of Technical and Vocational Education in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Taher Tolou Del 1
  • Seyedeh Ashraf Sadat 2
  • Razieh Ali Dehi Ravandi 3
1 مدیر نظارت و ارزیابی
2 PhD Student of architecture, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran.
3 Supervisor and Assessment Expert, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran
چکیده [English]

Since the late establishment of training organizations of interns and expert specialists in the country's technical and vocational fields, it has become necessary to indicative this issue as the main need of the developing society of Iran. Therefore, by assessing the need for professional technical community in the country, and to provide efficient manpower, the present situation has been addressed. Taking into account the factors consistent with strategic goals and international engagements (such as ISESCO & UNEVOC in the United Nations), it is necessary to develop to improve the current situation. The methodology of this research is to investigate the professional technical education ability in Iran and to collect documents related to the goals and activities of strategy originators and implementers; to explain the amount of attention and sensitivity of the researches conducted during recent years. The research tool has analyzed in development of vocational education. The research achievement is a suitable way to improve the process of professional technical education in Iran. The most important factors of efficiency include attention to the Attraction and employment status by 21%, the necessity to change the education system by 13% and finaly; the teaching-learning process by 8.5%, were alongside with other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process Promoting
  • Technical Education
  • Vocational Education
  • ISESCO
  • UNEVOC

[1] Abtahi, S.H. (2010). Human Resource Management (1st Ed), VII, Tehran: Publishing Management Research and Training Institute, affiliated to the Ministry ofEnergy. [In Persian]

 

[2] Abiodun, O. (2011). Causal attributions and affective reactions to Academic Failure among undergraduates in the Nigerian Premier University Education. European Journal of Scientific Researchm, 52(3),406-412.

 

[3] Salimifar, M. Mortazavi, S. (2005). Human capital and entrepreneurship in vocational technical approach (Case study: Khorasan), Journal of Knowledge and Development, 17(34), 85-63. [In Persian]

 

[4] Kazamias, A.M. & Roussakis, Y. (2003). Crisis and Reform in Greek Education. The Modern Greek Sisyphus. Journal of European Education, 35(3), 7-30.

 

[5] Bishop, J. (1998). Occupation-specific versus General education and training. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 559(1), 24-38.

 

[6] Marjani, B. (1991). The study of factors affecting the establishment of technical and vocational schools in Iran from Dar-ol-Fonoun into now (MA. Thesis), Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran. [In Persian]

 

[7] Gharabeghian, M. (1973). Kamal-ol-Molk School. Journal of Payame-Noor, 2(10), 11, 86.

 

[8] Modaressi Saryazdi, J. (1998). Performance evaluation of Yazd technical school since its association. Higher Education and Research Management Institute, 20. [In Persian]

 

[9] Aghomsheh, M. (1987). History of Technical and Vocational Education in Iran. Training of Technical and Vocational Teacher, Coordinated Magazine (9), 22. [In Persian]

 

[10] Modressi Saryazdi, J., Modaressi Saryazdi, A. (2012). Technical and vocational education and training of expert technicians in Iran. The growth of vocational training, 8)2(, 18-19. [In Persian]

 

[11] Navidi, A., Barzegar, M. (2012). Evaluation of vocational training courses. Quarterly of Educational Innovations, 42(11), 163. [In Persian]

 

[12] Rajabi, H ., Zandi; B., Akradi, E., Shakeri, M. (2017). Studying the Effect of Teaching and Teaching on Students'' Learning Combined; A Case Study of Technical and Vocational Courses. Journal of Educational Research, 5)2(, 69-81. [In Persian]

 

[13] Sobhani Nejad, H., Tezhdan, A. (2015). Explaining the framework of professional qualifications of instructors and professors of technical and vocational education. Two Quarterly Journal of Educational Planning Studies, 4)8(, 63-88. [In Persian]

 

[14] Navid, A. (2014). Why and how to integrate general education and technical and vocational education. Quarterly Journal of Educational Innovations, 13(52), 78. [In Persian]

 

[15] Mohammadi, M., Marzoughi, R., Salimi, Q., Mansouri, S. (1396). The Effect of Combined Education on the Success and Satisfaction of Teachers in the Technical and Vocational Education System. Two Quarterly Journal of Education and Learning, 9(1), 91-108. [In Persian]

 

[16] Bagherzadeh, Z., Osareh, A. (2015). Presentation of the views of the secondary technical and vocational education system of Iran. Quarterly journal of research in curriculum planning, 12(46), 33-46. [In Persian]

 

[17] Shakari, A., Mohammadi, A., Monfaredi Beigi Jafar; M. (2011). Entrepreneurship Curriculum Capacity in Higher Education: a Case Study of Technical and Vocational School in Shiraz. Two Quarterly Studies on Higher Education Curriculum, 2(4), 132-147. [In Persian]

 

[18] Sadri, A., Zahedi, A., Rahmani, N. (2017). The quantitative growth of the country''s technical and vocational graduates and the demand for skilled manpower in order to revise the curriculum. Journal of Educational Technology, 12(2), 97-87. [In Persian]

 

[19] Abdullahi, H. (2016). Responding to the experienced mechanisms of establishing the relationship between formal and professional education and labor market in Iran. Quarterly journal of research in curriculum planning, 13(49), 152-167. [In Persian]

 

[20] Jazini, A. (2014). Business Ideas and Its Importance in Vocational and Vocational Education. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 1(2), 43-59. [In Persian]

 

[21] Kashtiaray, Narges; Yousefi, Alireza; Mousavi, Soheila (2012). The fit of needs of the industrial sector with technical and vocational training in girls ''and boys'' schools (case study of Falavarjan city). New Approach Quarterly in Educational Management, 3(2), 119-138. [In Persian]

 

[22] Marashi, M., Mehr Alizadeh, Y., Tusi, T. (2014). Globalization and Its Impact on the Curriculum Objectives of the Iranian Educational System. Quarterly Journal of Educational Sciences, 20(1), 51-74. [In Persian]

 

[23] Gilboy, M. B., Heinerichs, S., & Pazzaglia, G. (2015). Enhancing student engagement using the flipped

Classroom. Journal of Nutrition Education & Behavior, 47(1), 109-114.

 

[24] Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013, June).The flipped classroom: A survey of the research. Paper presented in ASEE National Conference, Atlanta, GA.

 

[25] Navid, A., Barzegar, M. (2012). Assessment of PhDs in technical and vocational education. Quarterly Journal of Educational Innovations, 11(42), 161. [In Persian]

 

[26] Malekshahi, S. (2015). The role of combined-skill training in vocational and technical vocational schools in entrepreneurship and job creation. International Conference on Management, Economics and Industrial Engineer, Tehran, Institute of Managers of Idea Capital, Vijra, May 26. [In Persian]

 

[27]Mansouryar, Z., Jalalian, S. (2017). Increasing students'' interactivity through promoting spatial and physical quality in technical and vocational schools (Case study: Shahid Sobadzhi Conservatory in Kabudarahang city). Quarterly Journal of Environmental Studies, Seventh Hesar, 5(20), 72-81. [In Persian]

 

[28] Lester. T. C. (1992). Head to head: The coming economic battle among Japan. Europe, and America. New York: William Morrow & Co.

 

[29] Zain Abadi, H.R., & Parand, K. (2013). Technical and professional Training and Employment in Iran. Tehran: Technical and Vocational Training Organization. [In Persian]

 

[30] Ghafouri, M. H. (2011). Education, lockdown key for Sustainable Development, along with a review of theTransformation Document of the Ministry of Education, adopted in December 2012. The first National Sustainable Development Conference in Arid and Semi-arid Areas.[In Persian]

 

[31] Izadi, S. Ramesh, F. & Azimi, F. (2014). Relationship of curriculum with sustainable development. The National Conference of the Curriculum Change of Courses of Education, Birjand University. [In Persian]

 

[32] Proceedings and all of the 9-years studies conducted and presented at the National Educational Conferences held on at Shahid Rajaee Teacher Training University during the 2009-2017. [In Persian]