دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، پاییز 1397 
2. سیر تحول فلسفه تربیت حرفه‌ای در نظام آموزشی ایران

صفحه 11-28

مهدی نادری؛ ابوالفضل غفاری؛ محمد رضا آهنچیان؛ علی اصغر خلاقی