فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بیمه، تهران، ایران

چکیده

هویت نام تجاری دانشگاه و تصویر ذهنی مثبت یکی از مهم‌ترین مواردی است که امروزه مورد توجه بسیاری از دانشگاها در سراسر دنیا می باشد. به همین دلیل، این مقاله به مطالعه مدیریت نام تجاری در آموزش عالی و بررسی ارزش ویژه برند بر جذب استعدادهای علمی در آموزش عالی پرداخته است. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی است و جامعه آماری در این پژوهش کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بوده و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن با استفاده از نظر اساتید وآلفای کرونباخ (بیشتر از0.7 ) تایید شد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار های SPSSو مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از LISREL استفاده شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که ارزش ویژه برند و معیار هویت نام تجاری دانشگاه بر جذب استعدادهای علمی تاثیر گذارند و بیشترین ضریب مسیر مربوط به "ارزش ویژه برند" است (0.88).

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Brand Management in Higher Education: Effect of Brand Equity on Attracting Scientific Talents (A Measure of University Brand Identity)

نویسندگان [English]

  • A. Zamani 1
  • M. Pouratashi 1
  • S. Ghajarbeigi 2

1 Institute for Research and Planning in Higher Education. Tehran. Iran

2 Master of Science in Insurance Management.Tehran. Iran

چکیده [English]

Brand identity of University and a positive image is an important part of what is now considered by many universities around the world. Therefore, this research aimed to study brand management in higher education and study brand equity to attract scientific talent. The population of this study included all faculty members at public universities in Tehran and random sampling method was used for data collection. For data collection, a questionnaire was applied, which its validity and reliability were confirmed by view of professors and calculating Cronbach's alpha. Descriptive and inferential statistics was used by SPSS and structural equation modeling was used by LISREL. The results indicated that the university brand identity and brand equity affects attracting scientific talents and the highest path coefficient among the research variables is "brand identity" (0.88).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand equity
  • Higher Education
  • university brand identity
  • scientific talents
  • University

[1] Malekinia, E. (2016). Study the role of higher education in economic development. Proc. of the Conference on Iran Higher Education. Tehran. [in Persian]

 

[2] Atardoost, M.R., & Shekarchi Zadeh, A.R. (2017). A review on literature of Brand. Proc. of the 2nd Conference on Economic, Management, and Accounting. Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran. [in Persian]

 

[3] Khodadad Hosseini, H., Karimian, M., & Moshbeki, A. (2015). Investigating the impact of brand equity on university brand resonance (Case study of Amir Kabir, Tarbiat Modares, Tehran, and Sharif Universities). Journal of New Marketing Research, 5(1), 169-182. [in Persian]

 

[4] Mirzaei, A., Gray, D., Baumann, C., Johnson, L.W., &Winzar, H. (2015). A behavioral long-term based measure to monitor the health of a brand. Journal of Brand Management, 22(4), 299-322.

 

[5] Maringe, F., & Gibbs, P. (2009). Marketing higher education: Theory and practice. UK: McGraw-Hill Education.

 

[6] Celly, K. S., & Knepper, B. (2010). The California State University: A case on branding the largest public university system in the US. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 15(2), 137-156.

 

[7] Philipp A. R.,  Nina, K. Barry, J. B., & Bjoern, S. I. (2016). Brand management in higher education: The University Brand Personality Scale. Journal of Business Research, 69(8), 3077-3086.

 

[8] KianRad, M. (2016). Brand equity and brand identity (BRAND) according to Aaker Model. Retrieved from http://kianradads.ir  [in Persian]

 

[9] NorooziKhah, H. (2014). Talent management, an appropriate tool beside traditional human resource management. Retrieved from http://naftema.com [in Persian]

 

[10] Chirsh, W. (2008). Succession planning demystified IE report 372. UK: Institute for Employment Studied.

 

[11] Tahmasbi, R., Qholipoor, A., & Javaheri, E. (2012). Talent management: Identification and ranking of factors affecting the absorption and maintenance of talent. Public Management Research, 17, 5-26. [in Persian]

 

[12] Hosseini, H., & Farhadi Nahad, R. (2012). Identification of brand image at university. Educational Measurement, 8(3), 109-132. [in Persian]

 

[13] Palmer. A, Nicole Koenig-Lewis, & Yousra Asaad (2016). Brand identification in higher education: A conditional process analysis. Journal of Business Research, 69(8), 3033–3040

 

[14] Mozafari, M.M. & Anzari, T. (2015). Brand identity. Proc. of the 1st International Conference on Management and Accounting, Valuations Approach. Tehran. [in Persian]

 

[15] Sung, M., & Yang, S. (2008). Toward the model of university image: The influence of brand personality, external prestige, and reputation. Journal of Public Relations Research, 20(4), 357–376.