ارزیابی و بررسی تطبیقی نقش ریاضیات در آموزش معماری دردانشگاه‌های داخل و خارج از کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشیار گروه معماری،دانشکده معماری و شھر سازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تھران مرکزی

چکیده

ضرورت آموزش ریاضی و کاربرد مؤثر مفاهیم آن در طراحی معماری از دغدغه­های مهم برنامه­های آموزشی دانشگاه­ها و مؤسسات معاصر به­شمار می­رود. در نظام آموزشی معماری در ایران ریاضی به شیوه سنتی و مستقل از دوره­های عملی طراحی و آموزش داده می­شود و با دانش ریاضی به عنوان یک موضوع فرعی و بعضاً یک معضل در عرصه آموزش برخورد می­شود. اساتید معماری همواره به مشکلات دانشجویان در درک مفاهیم ریاضیات و کاربرد آن در فرآیند طراحی و سازه اشاره می­کنند. در این راستا تحقیق حاضر درصدد است تا میزان توجه به ریاضیات در برنامه آموزش معماری را در برخی دانشگاههای منتخب خارجی و ایران مقایسه کند، تا با درکی جامع از چگونگی رویکرد این کشورها به جایگاه دانش ریاضی در برنامه های آموزشی خود بتواند به ایجاد زمینه طراحی الگوی آموزشی مناسب برای تلفیق این دانش با برنامه­های درسی آموزش معماری در کشورمان کمک نماید. بررسی و مقایسه تطبیقی جایگاه دروس ریاضی در برنامه آموزشی دانشگاه های مختلف و اهداف آن، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و هدف کاربردی نشان می­دهد، میانگین دروس ریاضی ارائه شده در مدارس معماری ایالت متحده در طول دوره آموزشی %3؛ کشور­های آسیایی %2.2، و در ایران %1.7 می­باشد. بررسی­های این پژوهش بر لزوم هماهنگی روش­های آموزش ریاضی با تحولات جدید در فرآیند طراحی تأکید داشته و آن را مستلزم انتقال دانش ریاضی در قالب دوره­های مستقل و ترکیبی با رویکرد مقدماتی، کاربردی، تکنولوژی و طراحی می‌داند.

چکیده تصویری

ارزیابی و بررسی تطبیقی نقش ریاضیات در آموزش معماری دردانشگاه‌های داخل و خارج از کشور

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of mathematics role in architectural education at domestic and foreign Universities

نویسندگان [English]

  • Elham Mohammadzadeh Chineh 1
  • Hossein Soltanzadeh 2
1 PhD Candidate, Dep. Of Architecture, Architecture and Urban Design Faculty, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Prof., Dep. Of Architecture, Architecture and Urban Design Faculty, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

The necessity of mathematics education and application of its concepts in architectural design is among major concerns of educational programs in universities and contemporary educational institutions. In architectural education in Iran, mathematics is delivered through traditional methods and independent from design practical courses. Moreover, mathematics is considered as a secondary course or sometimes an intricate problem in education. Professors of architecture always point to difficulties of students in understanding mathematical concepts and their application in structural design process. Therefore, the present study tries to compare the degree of attention to mathematics in architectural curricula in selected universities abroad and in Iran in order to provide a comprehensive knowledge regarding the place of mathematics in the curricula of these countries and prepare the ground for the development of an appropriate educational program incorporating mathematics in architectural education curriculum in our country. Comparative analysis of mathematics role in curricula of different universities and its targets via applied analytical-descriptive research method suggests that average mathematical courses provided in US architectural schools during the training course is 3%, in Asian countries 2.2% and in Iran 1.7%. The results emphasize the coordination of mathematical teaching methods with modern developments in design process and show that it entails mathematical knowledge delivered in the format of combined independent courses as preliminary, applied, technological and design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture education
  • Mathematics
  • Architecture Design
  • Curriculum
  • University

[1] Mehdizadeh Seraj, F., & Farsi Mohammadipour, A. (2012). Investigating micro syllabus of architectural basic design compatible with needs of students in architectural design courses. Fine Arts & Urbanization, 17(4), 61-70 [In Persian [

 

[2] Hojjat, I. (2004). Creative education – experience. Fine Arts, 18, 25-36. [In Persian [

 

[3] Demirbas¸ O.O., &. Demirkan, H. (2003). Focus on architectural design process through learning styles. Design Studies, 24(5), 437-456.

 

[4] Verner, I. M., & Maor, S. (2007). Mathematical aspects in an architectural design course: The concept, design assignments, and follow-up. Nexus Network Journal, 9(2), 363-374.

 

[5] Cikis, S. (2010). A critical evaluation of mathematics courses in architectural education and Practice. Mathematics courses in architectural education and practice. International Journal of Technology & Design Education, 20(1), 95-107.

[6] Kappraff, J. (1991). Connections: The geometric bridge between art and science. New York: McGraw.

 

[7] Verner, I. M., & Maor, S. (2006). Mathematical mode of thought in architecture design education: A case study. Nexus Network Journal, 8(1), 93-107.

 

[8] Salingaros, N. A. (1999). Architecture, patterns and mathematics. Nexus Network Journal, 1(1-2), 75-85

 

[9] Sarhangi, R. (2012). Persian architecture and mathematics: An overview. Nexus Network Journal, 14(2), 197-201.

 

[10] Connor, J., & Edmund, R. (2002). Mathematics and architecture. University of St Andrews. Retrieved from http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Architecture.html

 

[11] Hojjat, I. (2002). A word of time: A new approach in methods of architectural education in Iran. Fine Arts, 12,  50-58. [In Persian [

 

[12] Boston Architectural College Web Site, http://www.the-bac.edu/x244.xml

 

[13] Directorate General of Higher Education, List of Indonesian Universities.  http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=61

 

[14] Education Standard, National Council of Architectural Registration Boards Education Standard, (pp.7-8). Retrieved from www.ncarb.org

 

[15] UNESCO/UIA, Charter for Architectural Education, Revised Version 2005. Retrieved from http://www.uiaarchitectes.

 

[16] Pickover, C. A. (2005). The pattern book: Fractals, art and nature. US: World Scientific Publishing Company, Inc.

 

[17] Pedemonte. O. (2001). Mathematics for architecture: Some European experiences. Nexus Network Journal, 3(1), 129- 135.

 

[18] Nottoli, H. (2005). Methods for evaluation in mathematics for architecture and design. Nexus Network Journal, 7(1), 69- 75.

 

[19] Banerjee, H.K., & De Graaf, E. (1996). Problem-based learning in architecture: Problems of integration of technical disciplines. European Journal of Engineering Education, 21(2), 185-196.

 

[20] Consiglieri, L., & Consiglieri, V. (2003).  A proposed two- semester program for mathematics in the architecture curriculum.  Nexus Network Journal, 5(1), 127-135.

[21] Javier, F., & Cepeda, D. (2005). Designing a Problem-based learning course of mathematics for architects. Nexus Network Journal, 7(1), 42-47.

 

[22] Sarhangi, R. (2010). A workshop in geometric construction of mosaic designs bridges. Mathematics, Art, Architecture, Culture, 24-28, 531-538.

 

[23] http://  www.aap.cornell.edu  /  arch  /  programs  / ugcurriculum.cfm