فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 پژوهشگر دکترای تخصصی، معماری، دانشکده هنر ومعماری، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

مدرسه یک مرکز اجتماعی است و اساسی‌ترین هدف آن یادگیری مفاهیم درسی و آموزش رفتار اجتماعی مطلوب است. رفتار مرتبط با کالبدی است که انسان در آن محیط قرار می‌گیرد، بنابراین ویژگی‌ها و کیفیت‌های فضاهای آموزشی در شکل‌گیری رفتارها تأثیرگذار هستند. محققان روانشناسی محیط، با مطالعه الگوهای رفتاری کودکان در فضاهای آموزشی به تأثیر عواملی مانند نور، تهویه، گرمایش و سرمایش، چیدمان و ... در افزایش روند یادگیری پرداختند. از مهم‌ترین مؤلفه‌های کلاس درس با بهره‌وری بالا، مبلمان مناسب با چیدمان مطلوب است. پژوهش حاضر به عملکرد و کارکرد مبلمان روی نحوه یادگیری دانش‌آموزان پرداخته است. هدف پژوهش طراحی بهینه محیط‌های آموزشی در جهت ارتقاء کیفیت میزان یادگیری دانش‌آموزان است. روش جمع‌آوری مطالعات، میدانی و کتابخانه‌ای در منابع روانشناسی محیطی و روش پژوهش همبستگی و استفاده از آزمون آماری مقایسه‌ای تحلیل واریانس (ANOVA) می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل تغییرات در مبلمان سه کلاس با شرایط نورگیری و تهویه یکسان در مدرسه‌ای از شیراز بوده و بررسی رفتاری میزان یادگیری از طریق ایجاد تغییر در مبلمان فضای آموزشی و سنجش میزان یادگیری از طریق مقایسه معدل دانش‌آموزان چیدمان‌های مختلف در دو ترم متوالی با استفاده از نرم‌افزارهای اکسل و SPSS بوده است. نتایج حاصل بیانگر تأثیر مثبت معیارهای چیدمان فضایی محیط مدرسه بر میزان یادگیری بوده است و محیط کالبدی کلاس درس می‌تواند به‌عنوان معلمی جهت انگیزه‌ی یادگیری برای دانش‌آموزان باشد.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of class’s interior furniture in improving student learning

نویسندگان [English]

  • Kh. Movahed 1
  • Kh. Sajadi 2

1 Department of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2 PhD. Student, Department of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz. Iran

چکیده [English]

School is a social center, and its purpose is to learning lessons and learning social behavior. Behaviors are related to the physical environment in which human beings are located, so the formation of behaviors are influential in the qualities of educational spaces. Researchers have been studied the role of the factors such as light, ventilation, heating and cooling, lighting, and etc. on learning process by studying the behavioral patterns of children in educational spaces. The most important elements of a classroom with high productivity is its suitable furniture. In this study, the function and performance of furniture were studied on student’s learnings. The purpose of this research is to design optimized educational environments in order to improve the quality of students' learning. The research method is correlation and using the sources of environmental psychology and statistical analysis of variance (ANOVA). The case study is three classrooms in a school with the same lighting and air condition. Study on behavioral of learning is investigating by changing the furniture of educational space with excel software and SPSS. The results indicate the positive effect of the spatial layout in the educational spaces, and the classroom can be a teacher for learning motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Layout
  • Furniture
  • Learning
  • school
  • Education

[1] Muhammad, G. H. (2000), The Psychology in the School (3rd ed.). Isfahan: Main.

 

[2] Seif, A. (2007), Modern educational psychology (9th ed.). Tehran: Dorn Publication.

 

[3] Karimi, A. R., & Tahmasbi, M. (2015). Study the impact of classroom layout on improving student learning. Paper presented at the National Conference on Educational Spaces Architecture. Tehran, Iran. [In Persian]

 

[4] Mardomi, K., & Delshad, M. (2010). A flexible learning environment, an experienced child's world, an adaptable educational system. Iranian Scientific and Architecture Association Journal, 1, 109-118. [In Persian]

 

[5] McGregor, J. (2004). Spatiality and the place of the material in schools. Pedagogy, Culture and Society, 12(3), 347-372.

 

[6] Lotfata, A. (2008). The impact of environmental factors on the learning of elemental educational environments in the city. Urban Management Journal, 21, 73-90. [In Persian]

 

[7] Azemati, H., Aminifar, Z., & PourBagher, S. (2016). The pattern of spatial arrangement of modern schools based on Islamic schools in order to attract individuals. Naghshe Jahan,  2, 16-23. [In Persian]

 

[8] Stone, N.J. (2001). Designing effective study environments. Journal of Environmental Psychology, 21, 179-190. 

 

[9] Moinpoor, H., Nasr Esfehani, A.R., & Saedi, A. (2005). Class physical factors effect on student achievement. Journal of Modern Educational Approaches, 4. Retrieved from http://www.ensani.ir/fa/7549/magazine.aspx