فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش فعال یادگیری به کمک نقشه‌ی مفهومی  معلم ساخته با تلفیق چندرسانه‌ایدر یادگیری مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان با نیازهای ویژه (کم‌توان ذهنی) بوده است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه موردمطالعه حاضر را دانش آموزان کم‌توان ذهنی در محدوده شهر دیواندره به تعداد 18 نفر تشکیل داده و نمونه مشتمل است بر 14 دانش‌آموز کم‌توان ذهنی (خفیف) 16-14 ساله با حذف افرادی که علاوه بر مشکل ذهنی دچار اختلال جسمی نیز بوده‌اند. انجام نمونه‌گیری از نوع تمام شماری محسوب می‌شود. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ی محقق ساخته مهارت‌های اجتماعی است که در سه مؤلفه تعامل با دیگران، رفتار اجتماعی سازگارانه و کنترل خود با پایایی 80.0 مورداندازه‌گیری قرار گرفت. برای مقایسه مؤلفه‌های مهارت اجتماعی بین دو گروه کنترل و آزمایش از آزمون U من- ویتنی استفاده شد.  برای مقایسه توافق بخشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه آزمایش پس از مداخله‌ی اثر از آزمون رتبه‌های علامت‌دار ویلکاکسون همراه با اندازه اثر استفاده شد. نمرات پس‌آزمون نسبت به‌پیش آزمون در گروه آزمایش ازلحاظ آماری تفاوت معناداری وجود داشت. میزان یادگیری مهارت اجتماعی دانش آموزان کم‌توان ذهنی(خفیف) که به شیوه‌ی نقشه‌های مفهومی معلم ساخته با تلفیق چندرسانه‌ای آموزش‌دیده بودند متاثر از این شیوه از آموزش نسبت به آنها که از روش معمول آموزش استفاده می‌کنند بالاتر بوده است.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analytic review on impacts of conceptual map implicated in multimedia on social skills improvement among learners with mental tardation

نویسندگان [English]

  • A. Mirzaie 1
  • Z. Khoshneshin 2
  • S. Salimi 1
  • S.A. Ghasemtabar 1

1 Department of Educational Technology, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Department of Educational Technology, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University . Tehran.Iran

چکیده [English]

The present study describes effectiveness of conceptual map implicated through multimedia on social skills improvement among learners with mental retardation. Teaching on the basis of concept mapping known as an active method to teach social skills for learners with special learning needs (as mental retarded). Quasi-experimental research method is used with pretest-posttest instrument. Sample of the study is equal to society includes14 mild mental retarded students (aged 16-14 years). It is a researcher-made questionnaire measures learners with mental retardation social skills improvement included three components as interaction with others, social adaptive behavior and self-control. Questionnaires' Reliability estimated by Cronbach's alpha (0.80). Mann-Whitney U test used to analyses the data, compartments of the pre- post-test scores in experimental group after the intervention. The Wilcoxon Signed rank test with the effect size is also approached to data analyzing .It is revealed that there is a significant difference in pre-test and posttest scores of students in different level of social skills. So implementation of concept mapping plus to using multimedia could enabled mentally retarded students as it is suggested to construct their minding's as well improvement of their social skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concept mapping
  • Multimedia
  • social skill
  • learning disorders

[1] Hemmati, A., & Ghorban, B. (2016). teaching methods for students with special needs. Tehran: Avaie Noor. [In Persian]

 

[2] Saif Naraghi, M., & Naderi, E. (2016). Psychology and exceptional children education. Tehran: Arasbaran. [In Persian]

 

[3] Salahshor, M. (2016).Teaching social skills for children. Tehran: Faravaran. [In Persian]

 

[4] Zarghampour, M. (2008). Elementary skills training for mentally retarded students. Tehran: Iran Printing & Company [In Persian]

 

[5] Masrabadi, J. (2009). The Effectiveness of conceptual maps on students' academic achievement in biology, psychology and physics, Journal of New Educational Thoughts, 5(8), 114-93 [In Persian]

[6] Bakhshi Barzeli,  M. (2011). The effect of teaching theory of mind on improving social skills in 8-12 year old students with mental disability in Meshkinshahr city. (Unpublished master’s thesis), Olom Behzisti and Tavanbakhshi University, Tehran. [In Persian]

 

[7] Grossard, C., Grynspan, O., Serret, S., Jouen, A. L., Bailly, K., & Cohen, D. (2017). Serious games to teach social interactions and emotions to individuals with autism spectrum disorders (ASD). Journal of Computers & Education113, 195-211.

 

[8] Helbig , K., & Wimberly, J.K. (2016). Social skills training for adolescents with intellectual disabilities: a school based evaluation. Behave Modification, 40(4), 541-567.

 

[9] Charsky, D., & Ressler, W. (2017). Games are made for fun: Lessons on the effects of concept maps in the classroom use of computer games. Computers & Education, 56(3), 604-615.

 

[10] Huang, H. S., Chiou, C. C., Chiang, H. K., Lai, S. H., Huang, C. Y., & Chou, Y. (2012). Effects of multi-dimensional concept maps on students at fourth graders' learning in web-based computer course. Computers & Education, 58(3), 863-873, Apr 2012.

 

[11] Beitz, J. (1998). Concept mapping: navigating the learning process. NurseEducation, 23(5), 35-41

 

[12] Chularut, P., & DeBacker, T. K. (2004). Influence of using concept map on learning achievement, self-regulation, and self-efficacy to learn English as a        second language. Contemporary Educational Psychology29(3), 248-263.

 

[13] Malka, M. (2006).The effects of social skill training for learners with learning disability. International Journal of Disability, Development and Education, 42(1), 75-85.

 

[14] Ashouri, J. Kajbaf, M. B., Manshei, G., & Talebi, H. (2014). Effects of using concept map, participation in comparison with traditional learning on motivation and learning achievement in biology lesson. Journal of Research Planning in Curriculum, 14(2), 73-63 [In Persian]

 

[15] Swadpour, N., & Rezaei, A. (2014). The effectiveness of teaching using conceptual mapping of teacher and conceptual chapters with multivariate integration in vocational and vocational lessons on the performance of learning and motivation of students in the 3rd junior student of Zanjan. Journal of Educational and Evaluation, 7(25) 58 -43. [In Persian]

 

[16] Mirzaii, K., & Zahmatkesh, S. (2013). Teaching conceptual mapping an effective method on students' recruitment and recall.  Journal of E-Learning, 4(1) 43-38. [In Persian]

 

[17] Saiedi, A. Seyf, A., & Asadzadeh, H. (2012). The effect of using conceptual map on student comprehension. Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 3(1), 143-131 [in Persian]

 

[18] Kardan, J. (2011). The effect of concept map on academic achievement in students physics (Unpublished master’s thesis). Tabriz University, Tabriz [In Persian]

 

[19] Hatami, J. Mirza'i, R., & Abbasi, J. (2009). Quality improvement of teaching chemistry with using conceptual maps, Journal of Technology Education, 4,(2), 296-281. [In Persian]

 

[20] Wu, P. H., Huang, G. J., Milrad, M. Ke, H. R., & Huang, Y. M. (2012). An innovative concept map approach for improving students' learning performance with an instant feedback mechanism. British Journal ofEducational Technology, 43(2), 217-232.

 

[21] Redford, J. S., Thiede, K. W., Wiley, J., & Griffin, T. D. (2012). Concept mapping improves meta-comprehension accuracy among 7th graders. Journal of Learning andInstruction, 22(4), 262-270

 

[22] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordered 4 (DSM4), (1994). US: American Association of Mental Deficiency (AAMD).