فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

تحقیقات گسترده درباره آموزش معماری، نشان از اهمیت این موضوع دارد. رویکرد اصلی در بیشتر تحقیقات اخیر، آموزش یادگیرنده محور  است و بیشتر پژوهشگران بر تعامل و مشارکت استاد و دانشجو تاکید کرده اند. هدف اصلی این پژوهش­ها ارتقای انگیزش و یادگیری دانشجویان معماری است. از سویی در دنیای امروز، آموزش از طریق بازی های رایانه­ای مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش از طریق بازی -و نه فقط بازی های رایانه ای- در ارتقای یادگیری، مشارکت و احساس دانشجویان در مورد فایده درس است. در این پژوهش از روش تحقیق تجربی (عملی)  استفاده شده است. جامعه آماری، دانشجویان معماری طرح یک کارشناسی و تعداد نمونه 51 نفر بودند که به سه گروه تقسیم شدند. در گروه آزمون، آموزش طراحی همراه با بازی صورت گرفت. گروه دوم (گروه کنترل 1) به شیوه  کرکسیون جمعی و گروه سوم (گروه کنترل 2) از طریق کرکسیون های فردی اداره شد. در ابتدا و انتهای نیمسال در هر سه گروه، آزمون استاندارد MBI-SS  برگزار شد. پس از سنجش توزیع فراوانی پاسخ ها در سه گروه و تجزیه تحلیل آنها، نتایج تحقیق نشان داد که آموزش توام با بازی های نمایشی، گفتاری، نوشتاری و ترسیمی می تواند در ارتقای انگیزش، یادگیری، میزان مشارکت و احساس مثبت دانشجو در مورد درس، موثر باشد.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Game-Based Education in Teaching Architecture Design (Case Study: Architecture Design 1- B.A.)

نویسنده [English]

  • M. Shafaei

Architecture & Urbanism Department, Art University of Isfahan, Isfahan.Iran

چکیده [English]

Extensive research on architecture education shows the importance of this subject. The main approach of these research studies is student-centered education. Many researchers have emphasized the collaboration between student and teacher. The main goal of these studies is enhancing architecture students’ motivation and learning. Nowadays, there is a support for digital game-based education. Therefore, the goal of this study is investigating the role of game-based education (not only digital games) in enhancing learning, collaboration and the students’ feeling about the usefulness of the subject matter. Here, the experimental method has been used. Statistical population includes students of architecture design 1-B.A. The sample size is 51 students organized in 3 groups. The game-based method was used in the experimental group. The second group (control group 1) was trained through “project correction with other students as reviewers”. The third group (control group 2) was trained through “individually project correction”. All students were assessed by MBI-SS questionnaire at the beginning and the end of the semester. The results obtained through comparing the frequency of answers. It was concluded that game-based education through pantomime, verbal games and figural games could have a positive role on enhancing “learning”, “collaboration” and “students’ positive feelings about the architecture education”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Architecture education
  • Game-Based Education
  • Architecture Design
  • Learning

[1] Qian Ersi, M., Talebi, Z., & Shabani, A. H. (Fall &Winter 2011-2012). Challenges of architectural design education in converting concept and idea to architectural design. Pazhuhesh-e Honar, Art University of Isfahan, 1(2), 45-56. [In Persian]

 [2] Mahmoodi, M.M., &Taghizadeh, K. (2009). Information Technology and evolution of architecture engineering education. Paper presented at the Conference of Engineering Education in 1404, Farhangestan-e Oloom, University of Tehran, Iran. [In Persian]

 [3] Khakzand, M., Mozafar, F., Faizi, M., & Azimi, M.(2010). Visual analogy and its position in creative education of architectural design. Journal of Technology of Education, 2, 153-162. [In Persian]

[4] Gorji Mahlabani, Y. (2010). Todays’ architecture education and the future concerns. Journal of Technology of Education, 4(3), 223 – 234. [In Persian]

 [5] Qayyoomi Bidhendi, M. (2006). Architecture education system in pre-modern era based on architectural dissertation. Quarterly Journal-Research Soffeh, 15(42), 64-85. [In Persian]

 [6] Alalhesabi, M., & Norouzian Maleki, S. (2009). Experience of design education in schools of architecture. Journal of Technology of Education3(4), 323-336. [In Persian]

 [7] Farzian, M., & Karbasi, A. (2014). Handcrafts-personal experience learning by doing in architectural design education. HONAR-HA-YE-ZIBA, 19(3), 87- 96. [In Persian]

 [8] Saghafi, M. R., Mozaffar, F., & Moosavi, S.M. (Fall &Winter 2015-2016). Investigating the impact of DCIS teaching method (Direct collaboration of instructor and student) on the learning process of architectural design basics (Module І). Journal of Maremat and Me’mari-e Iran, Art University of Isfahan, 5(10), 79-90. [In Persian]

 [9] Hojat, I. (2003). Education of architecture and values worthless. Fine Arts Magazine, 14, 63-70. [In Persian]

 [10] Karimi Moshaver, M. (2012). Relation between learning styles and student performance in architecture design studios. Bagh-e Nazar (Garden of Vision), 9(20), 3-12. [In Persian]

 [11] Mozaffar, F., & Ekhlassi, A. (2009). New approach to teaching of architecture design: A model based on combination of PBL and CAAD. International Journal of Engineering Sciences, 19(10-B), 119-128. [In Persian]

 [12] Mahmoodi, A. S. (2002). Challenges of architectural design education in Iran. Honar-ha-ye Ziba, 12, 70-79. [In Persian]

 [13] Saghafi, M. R. (2015). A holistic model for architectural education: Blending face-to-face and web-based learning environments. Journal of Technology of Education, 9(4), 253-263.[In Persian]

 [14] Sharghi, A., & Ghanbaran, A. (2012). Inspiration of nature in training of architecture. Journal of Environmental Science and Technology (JEST), 14(3), 107-118. [In Persian]

 [15] Hodjat, I., & Ansari, H.R. (2011). Re-thinking architecture education studies based on high school education. Honar-ha-ye Ziba, Memarim va Shahrsazi, 44, 15-25. [In Persian]

[16] Mahdavinejad, M.M. (2005). Education of architectural criticism. Honar-ha-ye Ziba, University of Tehran, 23, 69-76. [In Persian]

 [17] Shahidi, M. S., Bemanian, M.R. & Yalpanian, M. (2008). The role of research in the education process of architecture design. Hoviate Shahr, 2(2), 81-92. [In Persian]

 [18] Faizi, M., & Khakzand, M. (2009). Drawing diagrams as an aid to architectural design process. IJIEPM, 19(6), 1-11. [In Persian]

 [19] Nadimi, H. (2011). Apprenticeship method, a second view. Honar-ha-ye Ziba, 44, 27-36. [In Persian]

 [20] Mozaffar, F., Khakzand, M., Changiz, F., & Farshadfar, L. (2009). Collaborative design: The lost ring in architectural design education. Journal of Technology of Education, 3, 337-349. [In Persian]

 [21] Khakbaz, A. (2017). The challenges of cooperative learning in academic teaching. Journal of Research in Teaching, 5(2), 35-50. [In Persian]

 [22] Nazidizaji, S., Kesht-Kar Ghalati, A., & Parvizi, R. (2011). Using narration in architecture education. Journal of Technology of Education, 2, 123-134. [In Persian]

 [23] Mahmoudabadi, A.R., & Nadimi, H. (Fall & Winter 2015-2016). A new step in architectural expression:The experience of utilization of caricature in the process of learning. Journal of Architecture and Urban Planning, 15, 5-24. [In Persian]

[24] Mardomi, K., & Ebrahimi, S. (Spring & Summer 2013). Playability, a design strategy for learning spaces. Scientific – Research Journal Iranian Scientific Association of Architecture & Urbanism, 1(5), 109-120.  [In Persian]

 [25] Gros, B. (2007). Digital games in education: The design of games-based learning environments. Journal of Research on Technology in Education, 40(1), 23-38.

 [26] Marlow, C.M. (2009). Games & Learning in Landscape Architecture. Retried from http://www.kolleg.loel.hsanhalt.de/landschafts informatik/fileadmin/user_upload/_temp_/2009/2009_Proceedings/605_marlow_games-2009-jun29-e.pdf, Access Date, 04/02/2014.

 [27] Shekofteh, M., Hodjati, N. (2016).  Playing-learning: A new method in educational system. Paper presented in the 2nd National Conference on the Development and Promotion of Educational Sciences, Psychology, Advice and Education inAssociation for the Promotion of Basic Sciences and Techniques, Tehran, Iran.  [In Persian]