مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 کارشناسی ارشد

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه آموزش مبتنی بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم دوره اول متوسطه شهرستان جوانرود صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان پایه هشتم دوره اول متوسطه شهرستان جوانرود که در سال تحصیلی1395-96مشغول به تحصیل بودند. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و برای رسیدن به هدف از روش تحقیق شبه آزمایشی استفاده شده است، به منظور انتخاب نمونه آماری، از روش در دسترس استفاده شد. بدین ترتیب یکی از مدارس شهرستان جوانرود که مجهز به امکانات لازم جهت اجرای آموزش مبتنی بر فاوا بود انتخاب، و با روش تصادفی از میان کلاسهای پایه هشتم، دو کلاس و در هر کلاس27 نفر دانش آموز به عنوان گروههای آزمایش و کنترل انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریک، بلوم و پاریسمشتمل بر 15 سوال و سه خرده مقیاس شناختی، رفتاری و عاطفی با طیف 5 گزینه ای لیکرت بود. ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد، سپس یک نیمسال تحصیلی گروه آزمایش با روش آموزش مبتنی بر فاوا و گروه کنترل با روش سنتی آموزش دیدند. پس از پایان نیمسال از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. اهم یافته ها نشان داد که اشتیاق تحصیلی دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری با هم دارند(p<0.001). به عبارت بهتر مقایسه دو گروه نشان داد که گروه تحت آموزش مبتنی بر فاوا، نسبت به آموزش سنتی، برای بهبود اشتیاق تحصیلی دانش آموزان موفق تر است.از این رو آموزش مبتنی بر فاوا در مقایسه با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان اثربخشی بیشتری دارد.

چکیده تصویری

مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effect of education-based on ICT with traditional education on students' academic eagerness

نویسندگان [English]

  • bahareh azizinejad 1
  • feridon allah karami 2
1 مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور
2 MA
چکیده [English]

The main goal of this research compared the effect of traditional education and ICT- based education on students’ academic enthusiasm in the eighth grade of middle school in Javanrood. The statistical society includes all eighth-grade students from middle schools in Javanrood in 2017-2018. The research made applied and the Simi statistical method used for achieving the goals. The available method used for choosing the statistical samples. So, one of the schools chose which was with the necessary facilities for performing ICT- based education, and two classes chose as control and examination groups including 27 people by using the random method. The research tool was academic enthusiasm questionnaire including 15 questions in cognitive, behavioral, and emotional subscales by 5 options Likert Scale; first, a pretest was given to each class, and then the examination group educated by the ICT and control group without them. Finally, a post- test was given to each group. The descriptive and inferential statistics used for analyzing the data. The most important findings show that there was a significant difference on base academic enthusiasm among experimental and control groups. The research results showed that the ICT-based education method has more effectiveness in comparison with the traditional education on the student’s academic enthusiasm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education-based
  • on ICT
  • Academic eagerness
  • Traditional education
  • High school Students

[1] Allah Karami, A. (2013). Comparison of combined learning and on-the-job training on creativity and critical thinking of secondary school students in Qods city, (Unpublished master’s thesis).Allameh Tabatabai University,Tehran. [in Persian[

[2] ZareiZawarki, I.,&Safavi, S. M. R. (2009).New ways of creativity development.Tehran; Growth of culture. [in Persian[

[3]Pinxten, M., Wouters, S., Preckel, F., Niepel, C., De Fraine, B., &Verschueren, K. (2015). The formation of academic self-concept in elementary education: A unifying model for external and internal comparisons.Contemporaryeducational psychology, 41, 124-132.

[4] Allah Karami, A.,&ZareiZavaraki, I. (2014). Comparison of combined training with traditional training on critical thinking and happiness of students.ICT Quarterly. 4(4),39-57. [in Persian[

[5]Piri,M.,&Shahi,R.(2016).Effects of multi-media teaching on academic engagement of sixth grade learners of nomadic multi-grade classes in science course, Training Technology Journal, 11(1), 11-19.

[6]Stacey, E., & Gerbic, P. (2009). Effective blended learning practices: Evidence-based perspectives in ICT-facilitated education. Hershey, PA: IGI Global.

[7]Khadivi, A.,&MalekMohammadi, F. (2008). Comparison of active and traditional teaching methods in the Progression of the science degree and the creativity of third-level junior students in Karaj, Journal of Educational and Evaluation, 1 (2), 120-95.[in Persian[

[8] Delir Nasser, N., & HosseinNasab, S.D.(2015). A comparative study of academic achievement and motivation for improvement in primary and secondary school students in Tabriz city, Journal of Educational and Evaluation,8(29), 42-31.[in Persian[

[9]Pehlivan, H., & Koseoglu, P. (2012).An analysis of Ankara Science High School Students’ attitudes towards biology and their academic self concepts in Terms of some family characteristics. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46,944-949.

[10] KhojastehMehr, R., Abbaspour, Z., Karei, A.,&Kuchaki, R. (2012).The effect of academic achievement program on performance and self-concept, attitudes toward school, learning the way of success in school and students' social adjustment.Psychology School, 1(1), 45-57.[in Persian[

[11] Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59-109.

[12]Jennifer A. F. (2015). Academic Engagement International Encyclopedia of the Social &Behavioral Sciences (2nd ed.). Boston: Elsevier Science & Technology.

. [13]Bashpour, S., Isazadegan, A.; Zahed Babalan, A., & Ahmadian, L. (2013). Comparison of academic self-concept and academic enthusiasm in school among students with learning disabilities and normal, Journal of Studies in Educationa and Learning,65(2), 64-47.[in Persian[

[14]Naiami, A.Z. & Piriyah, S. (2012). The Relationship between Academic Motivation with Academic Passion of Third Year High School Students in Ahwaz, Quarterly Journal of Research in Educational Systems,6(16),29-42. [in Persian[

[15]Maslach, C, Schaufeli, W. B., &Leiter, M. P. (2001). Job Burnout.Annual Review of Psychology, 52, 397-422.

[16]Wang, M. T. & Holcombe, R. (2010).Adolescents' perceptions of classroom environment, school engagement, and academic achievement.American Educational Research Journal, 47, 633–662.

[17]Zyngier, D. (2008). Conceptualizing student engagement: Doing education not doing time. Teaching and teacher education, 24, 1765–1776.

[18]Newmann, F. M., Wehlage, G. G. &Lamborn, S. D. (1992).The significance andsources of student engagement. In Newman, F. M. (ed.) Student engagement and achievement in American secondary schools (pp. 11-39). New York: Teachers College Press.

[19] Cadima, J.,Doumen,S.,Verschueren. K. &Buyse, E. (2015).Child engagement in the transition to school: Contributions of self-regulation, teacher–child relationships and classroom climate.Early Childhood Research Quarterly,32, 1-12.

[20]Salmela-Aro, K., Tolvanen, A., Nurmi, J.-E. (2009). Achievement strategies during university studies predict early career burnout andengagement. Journal of vocational behavior, 75, 162-172.
[21]Ouweneel, E., Le Blanc, P.M. &Schaufeli, W.B. (2011). Flourishing students: A longitudinal study on positive emotions, personal resources, andstudy engagement. The journal of positive psychology: Dedicated to furthering research and promoting good practice, 6 (2), 142-153.

[22] Allah Karami, A.,&Manoochehri, S. (2014). The role of ICT in the success of technical and vocational schools and its technicians, Journal of Engineering Education, 3(4), 31-44. [in Persian[

[23]Sattari, S.; Namwar, Y.& Haj Nazari, Y.(2012). Relationship between the level of familiarity and application of information and communication technology with the academic achievement of high school students in Harris County.Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences,3(2), 103-85.[in Persian[

[24]Agh Arkkali, R., Safari, N., & Hafezi KanKot, H. (2011).The Effect of Information and Communication Technology Education on Critical Thinking and Attitude of Secondary School Girls in District 4 of Tehran. Research in Curriculum Development, 2(31),36-49. [in Persian[

[25]Kayha, A.,&Hoveyda, R. (2013). Influence of Information and Communication Technology on the Students' Learning in the Middle School, Proceedings of the First Virtual Conference on Educational Institutions, Association of Educators in Daneshgar,Tehran.[in Persian[

[26] Brian M. Galla, Jeffrey J. Wood, Eli Tsukayama, Kim Har, Angela W. Chiu, &David A. Langer(2014). A longitudinal multilevel model analysis of the within-person and between-person effect of effortful engagement and academic self-efficacy on academicperformance.Journal of School Psychology,52(3), 295-308.

[27]Gunuc, S.,&Kuzu A. (2015).Confirmation of campus-class-technology model in student engagement: A path analysis. Computers in Human Behavior, 48,114-125.

[28]Nurttila, S., Ketonen, E.,&Lonka, K. (2015). Sense of competence and optimism as resources to promote academic engagement.Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171, 1017-1026.

[29]Harrison, C., Comber, C., Fisher, T., Haw, K., Lewin, C., Lunzer, E., & Watling, R. (2002).Impact 2: The impact of information and communications technology on pupil learning and attainment. London: Becta/DfES.

[30]Martin, A. J. (2008). Enhancing student motivation and engagement: The effectof a multidimensional intervention.ContemporaryEducational Psychology,32(2),239–269.

[31]Marsh, H. W., & O’Mara, A. (2008). Reciprocal effects between academic self-concept, self-esteem, achievement, and attainment over seven adolescent years: Unidimensional and multidimensional perspectives of self-concept. Personality and social psychology bulletin, 34, 542–552.

[32]Sadegi,H.,Shahri,M., Khalegi Kia Dehi,N.,AsadianKhoramAbadi,Z. & Pirani, Z.(2016). The role of negative emotion regulation and emotional eagerness of learning in predicting high-risk behaviors of students.Quarterly Breeze of Health, 3(4), 37-44.

[33]Gangi, B., Tavakoli, S., BaniasadiShahrBabak, F., &Asadi, S.(2017). Investigating the Relationship between Internet Addiction and Students' Academic Engagement.Journal of Educational Strategies in Medical Sciences, 9(2), 150-155.

[34]Kavetsos, G., & Koutroumpis, P. (2010).Technological affluence and subjective well-being. Journal of Economic Psychology, 32(5), 742-53.

[35]Melton, B., Graf, H., &Chopak-Foss, J. (2009). Achievement and satisfaction in blended learning versus traditional general health course designs. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 3(1),1-13.

[36]Uhlaner, C. J. (1989). Relational goods and participation: Incorporating sociability into a theory of rational action. Public Choice, 62, 253-285.

[37]NaeemiHosseini, F., ZareHosseiniHormosi, M., Shaghaghi, F.&Kaveh, M. H. (2012).Compilation learning and its impact on academic motivation and student satisfaction.Education Technology, 7(7),1. [in Persian[

[38]MoradiMokhles,H.,Heydari,J.,Salehi,V.,&Puti,N. (2017).The impact of computer-based and web-enhanced learning environments on the interaction of instructional elements,Training Technology Journal, 11(4), 315-325.

[39]Mansoori, S. (2008).Comparing the Effects of Smart and Normal Schools on Critical Thinking Skills and Educational Achievement Motivation in High School Students in Tehran(Unpublished master’s thesis). Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University. [in Persian[