فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران ایران

3 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران ، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش این است که چه عناصری از طبیعت از نظر کودکان دارای اهمیت هستند و آیا امکان حضور و کاربست این عناصر در محیط­های آموزشی وجود دارد؟ این پژوهش بر آن است تا به کمک کودکان، راه­کارهایی در طراحی حیاط مدرسه با توجه به نقش طبیعت در رشد آموزش آنان مطرح کند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتوایی است. براساس ماهیت موضوع، از تکنیک پرسش­نامه و تصاویر، به عنوان روش اصلی گردآوری اطلاعات استفاده شده است. ساختار پرسش­نامه براساس سنجه­ها و معیارهای به­دست­آمده از ادبیات موضوع و براساس طیف لیکرت تدوین شده است. در مرحله اول، 120 عدد پرسشنامه در اختیار کودکان7- 12 سال، نمونه موردی قرار داده شد. پژوهشگر برای اطمینان اینکه نتایج حاصل از پرسشنامه­ها قابل بسط هستند، در مرحله دوم، تصاویری مرتبط با پرسشنامه، در اختیار کودکان قرار داد تا کودکان براساس ترجیحات بصری (Visual Preference survey)، به آن تصاویر پاسخ دهند. سپس پژوهشگر براساس تحلیل محتوای بصری به نتایجی دست یافت. مشخص گردید که این دو ابزار سنجش در راستای یکدیگر و متناسب با عوامل محیطی موثر بر کودکان حرکت می­کنند. در نهایت چارچوبی برای سازماندهی فضایی حیاط مدرسه ارائه شده است. با توجه به نیازهای متفاوت کودکان، می­تواند راهنمای مناسبی برای طراحان باشد. اصولی که موجب افزایش خلاقیت و یادگیری کودکان گردد و محیطی مطلوب در جهت رشد آموزش کودکان فراهم کند.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of Valuable Natural factors by the VPS Method ‏ From children’s attitudes, in order to provide a framework for organizing the school yard space

نویسندگان [English]

  • N. Ahmadpour Samani 1
  • A. Farsi Mohammadipour 2
  • S.M. Behrooz 3

1 Architecture Department, Faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan, Sanandaj.Iran

2 Architecture Department, Faculty of Architecture and urbanization, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran

3 Architecture Department, Faculty of Architecture and Urbanization, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to determine which natural elements are important from children’s points of view and whether the use and presence of elements are possible in educational locations. This research seeks to find approaches to design school yards based on children’s points of view with regard to the role of nature in their education. The research method used in this qualitative study is content analysis. Based on the nature of the subject, a questionnaire and the image technique were used as the main method of data collection. The structure of the questionnaire is based on the measures and criteria derived from the subject literature and designed based on Likert scale. In the first stage, 120 questionnaires were provided to children of 7-12 age in the case study. Results of the questionnaires were obtained. To ensure that the results of the questionnaires are expanded, the researcher, in the second phase, provided some pictures relevant to questionnaires, so that the children could respond to questions based on their visual preferences. The researcher then obtained results based on visual content analysis. It was discovered that these two instruments of measurement are in line with each other and are appropriate to the environmental factors affecting children. Finally, a framework for organizing the school yard is presented. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • nature
  • children
  • framework
  • yard
  • (VPS)

[1] Sylwester, R. (2007). Skulls and school boxes: Student Brains that want out. Design Share, 3(1), 1-4.

[2] Mozafar, F., Azemati,  H., & Bagheri, M.  (2006). Designing urban gardens and developing children's creativity.  Journal of Educational Technology, 2,  85-7.  ]in Persian]

[3] Golchin, P., Naroy, B., & Masnavi, M.R. (2011). Visual qualitative assessment of educational facilities based on the preferences of consumers (Case study: University of Sistan and Baluchistan).  Journal of Ecology, 62, 135-150. [in Persian].

 

[4] Mozaffar, F.,  Hoseini, B.,  Bagheri, M., & Azemati, H. (2006),  The role of neighborhood open spaces in the development and creativity of children.  Journal of  Baghe-e Nazar, 4(8), 59-72. [inPersian].

 

[5]  Sami Azar,  A.    (2000).   The   concept  and function  of  outdoor  space  in  traditional  and  new schools.  Journal of  Sofe, 10,  104-111. [in Persian].

 

[6] Noghrekar,  A.,  Mozafar,  F., Saleh, B., & Shafai,  M.  (2009),  Scrolling in explaining the design  principles  of  educational  facilities.  Journal of Armanshahr, 2(2), 67-74.  [in Persian].

 

[7] Mozafar,  F.,  Mehdizade seraj,  F., &  Mirmoradi, S.  (2009), Recognizing  the role of nature in educational areas. Journal of Educational Technology, 4, 46-37. [in Persian].

 

[8] Noghrekar,  A.,  Mozafar,  F.,  Saleh, B., & Shafai, M.  (2010),  Designing  a  daycare  center  based  on  the  relationship between creativity traits and architectural  ideas. Quarterly  Journal of Educational  Innovations, 8(32), 39-59. [in Persian]

 

[9]Pour Ja'far,  M.,  Ansari, M., Mahmoodnezhad, H., & Alizadeh, A. (2010). Analysis study of children's creativity incentives in urban spaces and environment's  design  with  emphasis  on  bringing up cohesions between creativity and physical design of urban spaces. Journal of Urban Management, 25(8), 63-81. [in Persian].

 

[10]Noghrehkar, A., Taghdiri, S., & Moien Mehr, S. (2015). Principles for designing the educational spaces based on the definition of the human and architecture from the perspective of Islam. Journal of Architecture andUrbanism of Iran, 6(10), 101-118, [in Persian]

 

[11] Shafaei, M., & Madani, R. (2010). Design principles of educational facilities for children based on creativity. Journal of Educational Technology, 4(3), 215-222. [in Persian]

 

[12] Bagheri, M., & Azemati, H.R. (2011). Improving children’s creativity in school environment (Architectural space as educational curriculum). Journal of Curriculum Studies (J.C.S.), 6(22), 163-184. [in Persian]

 

[13] Gharehbeiglu, M., Einifar, A.R., & Izadi, A.A. (2013). Promote interaction between children with residential outdoor locations (Case study: Three types of residential street in the City of Tabriz). Journal of  Fine Arts (Architecture & Urbanism), 18(2), 69-82. [in Persian]

 

[14] Mamykina, L., Candy, Linda., & Edmonds, E. (2002). Creativity Collaboration. Communication of the Acm, 45(10), 96-99.

 

[15]  Shibata, S., & Suzuki, N. (2002). Effects of an indoor plant on creative task performance and mood. Environmental Psychology, 45(5), 265-272.

 

[16] Hornecker, E. (2005). Space and place, setting stage for social interaction. Retrievd from: www.informatics.sussex.ac.uk

 

[17] collado, S., Statts, H., & Corraliza, J. (2013). Experiencing nature in children's summer camps: Affective, cignitive and behavioural cinsequences. Environmental Psychology, 23, 37-44.

 

[18] Rigolon, A., & Derr, V. (2015). Green ground for play and learning: An intergenerational model joint design and use of school and park systems. In  D. Sinnett, S., Burgess, and S. Smith (eds.), Handbook on green infrastructure: Planning, design, and implementation (pp. 281-300). UK: Edward Edgar Publishing Limited.

 

[19] Sullivan, W., Kus, F., & Depooter, S. (2004). The fruit of urban nature: Vital neighborhood spaces. Environment and Behavior, 36(5),  678-700.

 

[20] Kytta, M. ( 2002). Affordances of childrens environments in the context of cities, small towns, suburbs and rural villages in Finland and Belarus. Environmental Psychology, 22(2), 109-123.

 

[21]Shariatmadari, A. (1965). Educational psychology (18th ed.). Isfahan: Mashal Publications.

 

[22] Fjortoft, I. (2004). Landscape as playscape: The effects of natural environments on children’s play and motor development. Children, Youth and  Environments, 14(2), 111-121.

 

[23] Hoseini, A. (2007). The effect of teacher creativity teaching program on creativity of academic achievement and students self-concept. Quarterly Journal of Educational  Innovations and Environments, 6(23), 111-121. [in Persian]

 

[24] Said, I.) 2007(. Architectural for children: Understanding children perception towards built environment. The Proc. of international conference challenges and experiences in developing architectural (pp. 1-6). Indonesia: Faculty of Built Environment University Teknologi Malaysia

 

[25]Tamdogon, O. (2006). Creativity in education: Clearness in perception, vigorousness in curiosity. Education for Information, 24(2-3), 139-151.

 

[26] Association, T. N. (2000). www.naaee.org.