فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقشپیش‌بینی کننده‌ی معنویت­گرایی در اثربخشی رهبری در محیط کار دانشگاه است. این پژوهش ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها، کمی به روش پیمایشی توصیفیمی‌باشد. نمونه آماری به روش تصادفی طبقه‌ای با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 115 نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییدر سال تحصیلی 94-93بودند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه «معنویت در محیط کار» میلیمان و همکاران و پرسشنامه رامسدن با عنوان «اثربخشی رهبری» در گروه‌های آموزشی دانشگاه است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها، توسط پنج‌تن از اساتید متخصص درزمینه موضوع،تائید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده  از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 بوده است. میزان آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی ابزارها به ترتیب، .89و.87به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که ضریب همبستگیمعنویت‌گرایی در محیط کاربر اثربخشی رهبری با میزان .75 در سطح اطمینان 95%معنی‌دار است. همچنین، با توجه نتایج ضرایب استاندارد،کار معنادار و هم سویی باارزش‌ها، به ترتیب.26و .31 و در سطح اطمینان 95% معنی‌دار هستند؛  بر اساس نتایج حاصل‌شده، مؤلفه‌ی هم سویی باارزش‌ها به‌تنهایی می‌تواند قوی‌ترین پیش‌بینی کننده‌ی اثربخشی رهبری مدیران در گروه‌های آموزشی باشد و0.54 درصد از واریانس اثربخشی رهبری مدیران گروه‌های آموزشی را به‌گونه‌ای معنادار(.05p< ) تبیین نمایند.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Spirituality in the workplace of university and Academic group leadership effectiveness

نویسندگان [English]

  • Z. Kashaniha 1
  • F. Khalvandi 2

1 Islamic Theology Department, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Educational Sciences Department, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the predictive role of spirituality on the leadership effectiveness in the workplace of the university. By purposes, this research is practical and on the base of data collection, the quantitative research method is descriptive. By stratified random sampling method, 115 faculty members of Shahid Rajaee Teacher Training University were selected in the academic year of 2014-2015. Spirituality in the workplace Milliman et al.’s questionnaire and Ramsend's questionnaire of "Leadership Effectiveness" were used. The factual and content validity of the questionnaires was confirmed by five professors in the subject area. The obtained Cronbach's alpha, by SPSS software 22 version, was 0.889 and 0.88, respectively, for the reliability of the tools. The findings showed that the coefficient influence of spirituality on leadership effectiveness is 0.75, at the level of 0.05.Also, according to the results of the standard coefficients, the meaningful work and Alignment with the organization’s values, respectively, 0.26 and 0.31 at the level of 0.05 are significant. The Alignment with the organization’s values component by itself can be as the strongest predictor of leadership effectiveness in the workplace of the university and can significantly explain 0.54% of total variance of leadership effectiveness in the workplace of the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • leadership in organization
  • leadership Effectiveness
  • Spirituality in the workplace of the university
  • group leaders

[1] Geijsel, F., Sleegers, P., Leithwood, K., & Jantzi, D. (2013). Transformational Leadership Effects on Teachers' Commitment and Effort toward School Reform. Journal of Educational Administration, 40(3), 228-256.

[2] Frank, D. G. (2002). Meeting the ethical challenges of leadership. Journal of Academic Librarianship, 28(1/2), 81-88.

[3] Bagherimajd, R., Milani, O., & Fallah Faramrzi, M. (2017). Survying the mediating role of work life quality on the relationship between spirituality in the workplace and employee productivity in university education system. Journal of Innovations in Educational Administration, 12(2), 20-33. [in Persian]

[4] Sandelands, C. (2003). Teaching the Spiritual Dimension of Nursing Care: A survey of U.S. baccalaureate nursing program. Journal of Nursing Education, 41, 482-91.

[5] Cunha, M.P., Rego, A., & D’Oliveira, T. (2006). Organizational spiritualties: An Ideology-based typology. Business & Society, 45(2), 211-34.

[6] Burack, E. (1999). Spirituality in the workplace. Journal of Organizational Change Management, 12(4), 280-91.

[7] McSherry, W., & Jamieson, S. (2011). An online survey of nurses’ perceptions of spirituality and spiritual care. Journal of Nursing Scholar, 20, 1757-1767.

[8] Claude, J., & G. Zamor. (2003). Workplace spirituality and organizational performance. Public Administration Review, 63(3), 355-364.

[9] Cavanagh, G. F. (1999). Spirituality for managers: Context and critique. Journal of Organizational Change Management, 12(3), 186-199.

[10] Organ, D. W., & K. Ryan. (1995). A meta-analytic review of attitudinal & dispositional predictors of organizational citizenship behavior. Journal of Pers Psychol, 48. 775- 802.

[11] Castro, C. B, Armario, E., & Ruiz, D. (2004). The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty. International Journal of Service Industry Management, 15(1), 27-53.

[12] Ashmos, D. P., & Duchon, D. (2000). Spirituality at work: Definitions, measures, assumptions, and validity claims. Paper Presented at the Academy of Management, Toronto.

[13] Kinjerski, V.M., & Skrypnek, B.J. (2004). Defining spirit at work: Finding common ground. Journal of Organizational Change Management, 17(1), 26-42.

[14] Milliman, J., Czaplewski, A. J., & Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitude. Journal of Organizational Change Management, 16(4), 426-447.

[15] Mitroff, I. I., & Denton, E. A. (1999). A spiritual audit of corporate America: A hard look at spirituality, religion, and values in the workplace. San Francisco: Jossey-Bass.

[16] Maxwell, J, (2009). The 21 irrefutable laws of leadership (J. Gjarchedagh, Trans.). Tehran: Peykan. [In Persian [

[17] Kreithner, R., & Kiniki, A. (2009). Management of organizational behavior (2nd ed.) (Farhangi, A. and Safarzade, H. Trans.).Tehran: Payam Poya. [in Persian [

[18] Maxwell, J, (2008). Leadership (3rd ed.) (F. Amini, Trans.). Tehran: Fara. [In Persian [

[19] Rezaeian, A., (2012). Management Principles (22nd Ed). Tehran: SAMT. [In Persian [

[20] Leonard, D., & Radni, M. (2010). Systemic leadership: Moral and effective (R. Khansari, & M. S. Siyahkarzadeh, Trans.). Biannual Journal of Imam Sadegh Faculty of Theology, 6(28), 34–39. [In Persian [

[21] Demask, M., McCabe O’Mara, E., & Walker, C. (2009). Validity and reliability of the group leadership effectiveness scale assessing group leader skills. Journal of Teaching in the Addictions, 8(1), 3-9.

[22] Reddin, J. W. (1970). Managerial Effectiveness. New York: McGraw – Hill

[23] Ramsden, P. (2008). Learning to lead in higher education. US: Routledge.