فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

منابع انسانی یکی از دارایی­های بسیار مهم و عامل کلیدی برای موفقیت هر سازمان است که اهداف آن را با استفاده از قدرت، تجربه، دانش، رفتار و مهارت آنها برآورده می­سازد. از این رو آموزش منابع انسانی نقش مهمی در نیل به اهداف و رشد سازمان دارد. آموزش و یادگیری توسط فناوری­های مختلفی انجام می­گیرد. آموزش سنتی، آموزش از راه دور، آموزش الکترونیکی، آموزش تحت شبکه توری و شبکه­های اجتماعی چند نمونه از آن می­باشد. مدل­های ارزیابی آموزش الکترونیکی موجود اکثراً از نظر آموزشی بطور جزئی، کارایی کارکنان و تاثیر آموزش بر آنان را بررسی نموده­اند، لذا در این مقاله مدلی جامع ارائه می­شود که هم کارایی و هزینه­های سازمان و زمان و کارایی پرسنل را در روش رایج و الکترونیکی مدلسازی و ارزیابی می­کند. نتایج بدست آمده از شبیه­سازی نشان می­دهد سیستم یادگیری الکترونیکی کارایی منابع انسانی سازمان را به میزان پانزده درصد بهبود داده و هزینه­های آموزش سازمان را هیجده درصد نسبت به روش­های رایج کاهش می­دهد.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cost and Performance Modeling and Analysis of Using E-Learning in Organization to Increase Expertise

نویسنده [English]

  • A. Habibizad Navin

Department of Computer Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz. Iran

چکیده [English]

Human resources (HRs), as the most important asset of any organizations, play a significant role in their goals, competition and success. Thus the training of human resources plays an important role to achieve the growth and success of any organization. Teaching and learning are performed by different technologies such as traditional education, distance learning, e-learning and the use of grid and social networks. Existing evaluation models of e-learning have mostly examined partially the educational outcomes, the employees’ efficiency and the impact of e-learning, Therefore, in this paper a comprehensive model is presented that models and evaluates the efficiency and cost of the organization and the time and efficiency of the personnel in the current and electronic methods. The obtained results by simulation show that e-learning system improves the HRs utilization by 15% and decreases the training cost of organizations by 18% in comparison to the common method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-Learning
  • Learning Organization
  • Human Resources
  • performance
  • Cost of education

[1] Seyedjavavden, R. (2014). Principles and applications of human resource management and personnel (8th ed.). Tehran: Negahe Danesh. [in Persian]

[2] Janežič, M., Dimovski, V., & Hodošček, M. (2018). Modeling a learning organization using a molecular network framework. Computers & Education, 118, 56–69.

[3] Khadjooi, K., Rostami, K., & Ishaq, S. (2011). How to use Gagne’s model of instructional design in teaching psychomotor skills. Gastroenterol Hepatol Bed Bench, 4(3), 116–119.

[4] Saadat, V., & Saadat, Z. (2016). Organizational learning as a key role of organizational success. In 3rd International Conference on New Challenges in Management and Organization: Organization and Leadership (pp. 219–225). Dubai,UAE.

[5] Chatti, M. A., Jarke, M., & Wilke, D. F. (2007). The future of e-learning: a shift to knowledge networking and social software. International Journal of Knowledge and Learning, 3(4/5), 404-420.

[6] Aşcıa, H. B., Tanb, F. Z., & Altıntaş, F. (2016). A Strategic Approach For Learning Organizations: Mental Models. In 12th International Strategic Management Conference, ISMC 2016 (pp. 2–11). Antalya, Turkey.

[7] Mahmoudi, M., & Mashaqi, S. (2017). The Role of E-Learning in Human Resource Development and the Realization of Sustainable Development. In The First National Conference on Social Sciences, Education, Psychology and Social Security. Tehran,Iran. [in Persian]

[8] Mirzeaye, S. (2017). The necessity and importance of the role of human resources education in response to organizational goals. In The First International Conference on Economics, Management, Accounting, Humanities and Islamic Banking. Tehran,Iran. [in Persian]

[9] Habibizad Navin, A., Jafari Navimipour, N., Rahmani, A. M., & Hosseinzadeh, M. (2014). Expert grid: New type of grid to manage the human resources and study the effectiveness of its task scheduler. Arabian Journal for Science and Engineering, 39(8), 6175–6188.

[10] Kheyrabadi, Z., & Abdollahi, D. (2017). The Position of e-learning in the information age. In The fifth scientific and research conference of education and science. Tehran,Iran. [in Persian]

[11] Tanenbaum, A. S. (2002). Computer networking (2nd ed.). Tehran: Nopardazan.

[12] Elahi, A. (2014b). Network technology (10th ed.). Tehran: Naghoos.[in Persian]

[13] Rabiei, F., & Faryadi, M. (2016). E-learning; the inevitable necessity to promote and improve the learning and learning process. In The second international conference on new findings on science and technology. Qom,Iran. [in Persian]

[14] Mahmoudi, M., & Mohammad Ali, M. (2017). Evaluation and Evaluation of Effective Factors on E-learning and E-Learning in Schools. In Fifth National Conference on Development and Promotion of Education Sciences, Psychology, Consulting and Education. Tehran,Iran. [in Persian]

[15] Kavianifar, S., & Kaskani, N. (2017). New Methods of Teaching with the E-Learning Approach. In Second Congress on the Transformation and Innovation in the Humanities. Sabzevar,Iran. [in Persian]

[16] Gunasekaran, A., McNeil, R. D., & Shaul, D. (2002). E‐learning: research and applications. Industrial and Commercial Training, 34(2), 44–53.

[17] Ruiz J., G., Mintzer M., J., & Leipzig R., M. (2006). The impact of e-learning in medical education. Academic Medicine, 81(3), 207–212.

[18] Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (1992). Towards a theory of informal and incidental learning in organizations. International Journal of Lifelong Education, 11(4), 287–300.

[19] Govindasamy, T. (2001). Successful implementation of e-Learning: Pedagogical considerations. The Internet and Higher Education, 4(3), 287–299.

[20] Abbas, B., Salari, S., & Khajehpour, M. (2015). E-Learning: Features, Advantages and Disadvantages of Iran’s Higher Education. In Second International Conference on Advanced Research in the Field of Education, Psychology and Social Studies. Qom,Iran. [in Persian]

[21] Uden, L., Wangsa, I. T., & Damiani, E. (2007). The future of e-learning: e-learning ecosystem. In 2007 Inaugural IEEE-IES Digital EcoSystems and Technologies Conference (pp. 113–117). Cairns, Australia.

[22] Zareie, B., & Jafari Navimipour, N. (2016). The effect of electronic learning systems on the employee’s commitment. The International Journal of Management Education, 14(2), 167–175.

[23] Wang, Y.-S., Wang, H.-Y., & Shee, D. Y. (2007). Measuring e-learning systems success in an organizational context: Scale development and validation. Computers in Human Behavior, 23(4), 1792–1808.

[24] Pereira, F. A. D. M., Ramos, A. S. M., Gouvêa, M. A., & Da Costa, M. F. (2015). Satisfaction and continuous use intention of e-learning service in Brazilian public organizations. Computers in Human Behavior, 46, 139–148.

[25] Ismail, J. (2001). The design of an e-learning system: Beyond the hype. The Internet and Higher Education, 4(3), 329–336.

[26] Cidral, W. A., Oliveira, T., Di Felice, M., & Aparicio, M. (2018). E-learning success determinants: Brazilian empirical study. Computers & Education, 122, 273–290.

[27] Wang, Y.-S., Wang, H.-Y., & Shee, D. Y. (2007). Measuring e-learning systems success in an organizational context: Scale development and validation. Computers in Human Behavior, 23(4), 1792–1808.

[28] Hung, J.-L., & Zhang, K. (2012). Examining mobile learning trends 2003–2008: A categorical meta-trend analysis using text mining techniques. Journal of Computing in Higher Education, 24(1), 1–17.

[29] Hwang, G., & Tsai, C. (2011). Research trends in mobile and ubiquitous learning: A review of publications in selected journals from 2001 to 2010. British Journal of Educational Technology, 42(4), E65–E70.

[30] Mohammadyari, S., & Singh, H. (2015). Understanding the effect of e-learning on individual performance: The role of digital literacy. Computers and Education, 82, 11–25.

[31] Shahabadi, M. M., & Uplaneh, M. (2015). Synchronous and asynchronous e-learning styles and academic performance of e-learners. Social and Behavioral Sciences, 176, 129–138.

[32] Shaw, R. S. (2010). A study of learning performance of e-learning materials design with knowledge maps. Computers and Education, 54(1), 253–264.

[33] Castillo-Merino, D., & Serradell-López, E. (2014). An analysis of the determinants of students’ performance in e-learning. Computers in Human Behavior, 30, 476–484.

[34] Wackerly, D., Mendenhall, W., & Scheaffer, R. (2008). Mathematical Statistics with Applications (7th ed.). Singapore: Pearson Education.