فصلنامه علمی
محیط یادگیری
1. بررسی تاثیر متغیرهای کالبدی پنجره کلاس درس بر بازسازی تمرکز ذهنی دانش آموزان

سولماز حیدری؛ حامد مضطرزاده؛ حمید رضا عظمتی؛ ملیحه تقی پور

دوره 15، شماره 3 ، تابستان 1400، ، صفحه 545-554

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.6716.2439

چکیده
  پیشینه و اهداف: از آنجایی که تمرکز ذهنی دانش‌آموزان یکی از اصلی ‌ترین شروط یادگیری و موفقیت تحصیلی آنان می ‌باشد، بررسی عواملی که به بازسازی تمرکز ذهنی دانش ‌آموزان کمک نماید بسیار قابل توجه به شمار می آید. در این راستا به نظر می ‌رسد علاوه بر عوامل فردی، جسمی و روحی دانش ‌آموزان و همچنین عوامل مرتبط با امور آموزشی، کیفیت تدریس و... ...  بیشتر

محیط یادگیری
2. مبانی هستی‌شناسی کمال آفرینی در طراحی مکان‌های آموزشی

حمیدرضا عظمتی؛ بهرام صالح صدق پور؛ محمدصادق طاهرطلوع دل؛ زهرا صدوقی

دوره 15، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 139-152

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.6146.2341

چکیده
  پیشینه و اهداف: هدف غایی در تعلیم و تربیت، رشد و بالندگی متعلمین است. توجه به معماری محیط آموزشی که متناسب با اهداف عالیه نظام آموزشی باشد دغدغه معماران این حوزه است. در این پژوهش با اتکاء به نظر اندیشمندان اسلامی در حوزه علوم قرآنی، آموزه های برگرفته شده از قرآن کریم و مؤلفه‌ها یا متغیرهای بسترساز عامل کمال آفرینی استخراج گردید. این ...  بیشتر

محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
3. سنجش میزان اثربخشی نور طبیعی بر کاهش استرس دانش آموزان در فضاهای آموزشی

فاطمه ایمانی؛ خسرو موحد

دوره 12، شماره 1 ، زمستان 1396، ، صفحه 41-48

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2754.1702

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از عوامل موثر تربیتی در آموزش و پرورش جدید، نحوه معماری فضاهای آموزشی است. در تعلیم و تربیت جدید، فضای کالبدی مدرسه نه تنها یک محیط خشک و بی روح در فرآیند یادگیری محسوب نمی‌گردد، بلکه به عنوان یک عامل زنده و پویا درکیفیت فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان نقش ایفا می کند. در محیط های یادگیری توجه به شاخصه های ...  بیشتر