فصلنامه علمی
آموزش فنی حرفه ای
1. بررسی دانش پداگوژی محتوای معلمان و دانشجو‌معلمان در حوزه استدلال تناسبی با تمرکز بر فعالیت آموزش حل مسأله‌ در گونه‌های معنایی

افسانه پورنگ؛ نسیم اصغری؛ احمد شاهورانی سمنانی

دوره 15، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 249-260

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.5939.2311

چکیده
  پیشینه و اهداف: استدلال تناسبی، پیش در‌آمد تفکر تابعی و ابزاری قدرتمند در جهت توسعه تفکر جبری است که مستلزم درک دانش‌آموزان از رابطه تابعی میان فضاهای اندازه می‌باشد. توانایی بازشناسی و تشخیص شباهت ساختاری و مقایسه های ضربی در فرایند استدلال تناسبی ، پایه ی جبر و ریاضیات پیشرو می باشد مفهوم تناسب و استلزام‎های توسعه تفکر تناسبی، ...  بیشتر

رویکردهای نوین آموزشی
2. ارتقای تفکر تابعی: شناسایی طرح‌واره‌های پیش‌نیاز دانش‌آموزان پایه‌ی هفتم در تعمیم الگوهای شکلی دومتغیره

ربابه افخمی؛ نسیم اصغری؛ علیرضا مدقالچی

دوره 14، شماره 3 ، تابستان 1399، ، صفحه 707-722

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4844.2127

چکیده
  پیشینه و اهداف: الگوهای شکلی ظرفیتی بی­نظیر برای ارتقای تفکر تابعی دارند. تعمیم الگوها در ریاضیات مدرسه ای مسیری برای ارتقای تفکر تابعی در نظر گرفته می شود. مفهوم متغیر یکی از مفاهیم مطرح در تعمیم الگوهاست. توجه به الگوهای شکلی فرصتی را فراهم می­کند تا دانش­آموزان معنای متغیرها و چگونگی استفاده از آنها را درک کنند. استدلال نیز ...  بیشتر

آموزش ریاضی
3. بررسی درک رویه ای و ساختاری دانش آموزان دوره متوسطه اول در عبارت های جبری

فاطمه زهرا حیدری؛ نسیم اصغری

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، ، صفحه 660-671

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3384.1879

چکیده
  پیشینه و اهداف: تحقیقات بین المللی بسیاری به منظور رد یابی مسیر فکری دانش‌آموزان در دست ورزی با مفهوم متغیر و عبارت‌های جبری و همچنین بررسی و تصریح مشکلات عملکردی آنان انجام شده است. اما علیرغم اهمیت این دو مفهوم، پژوهش جامعی در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم در ایران صورت نگرفته است و پژوهش های انجام شده اغلب بر نحوه دستکاری و نوشتن عبارت‌های ...  بیشتر