تعداد مقالات: 374
4. تیپ شخصیتی و عملکرد زبان آموزان درآزمون های درک متن

دوره 8، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 80-71

فرهاد قربان دوردی نژاد


5. مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیکی و آموزش مرسوم بر یادگیری و انگیزش آموزش مداوم جامعه پزشکی

دوره 8، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-9

هاشم فردانش؛ عیسی ابراهیم زاده؛ محمدرضا سرمدی؛ صغرا عمرانی


6. تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی با تاکید بر عوامل درونی

دوره 7، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 261-270

علی صنایعی؛ حمیده سلیمیان


7. برگزاری آزمونک در کلاس های پرازدحام با استفاده از فناوری اطلاعات

دوره 7، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 89-160

پیام رهنمائی ذکاوت؛ لئونارد برنارد


8. ارزیابی شیوه‌های انتخاب معلمان ابتدایی در نظام آموزش و پرورش کشور

دوره 7، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 1-12

علیرضا فراهانی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ سید مصطفی شریف


9. هدف های آموزش مهندسی

دوره 6، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 267-276

حسین مطهری نژاد؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ محمود یعقوبی


10. تأثیر بازی رایانه‌ای بر انگیزه و پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 3، بهار 1391، صفحه 177-184

الهه امینی‌فر؛ بهرام صالح صدق‌پور؛ حسین زاده‌دباغ


11. ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برموفقیت پیاده سازی یادگیری سیار در دانشگاه ها با استفاده از مدل TRA

دوره 6، شماره 3، بهار 1391، صفحه 185-194

مریم احمدی؛ محمد ابراهیم شیری احمد آبادی؛ رضا عسگری مقدم


12. نگرش مدرسان زبان‌های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان

دوره 6، شماره 3، بهار 1391، صفحه 195-210

فروزان ده باشی شریف؛ بهمن زندی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ سید محمد ضیاءحسینی؛ احمد علی پور


13. بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور

دوره 6، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 87-104

مهرنوش خشنودی فر؛ کورش فتحی واجارگاه


14. بررسی ویژگی‌های یادگیری دانشجویان رشته‌های مهندسی با تأکید بر سبک‌های یادگیری و غلبه‌ طرفی مغز

دوره 6، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 1-8

مرضیه امینی؛ احمد علی‌پور؛ عیسی ابراهیم‌زاده؛ بهمن زندی؛ مهران فرج الهی


15. رویکرد کیفی در آموزش نظری معماری، مفهوم مکان در کلاس درس سیر اندیشه ها

دوره 5، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 239-249

آرزو صدوقی؛ غلامحسین معماریان؛ سید محسن فاطمی؛ حسام کمالی پور


20. بررسی فرایندهای یاددهی- یادگیری در آموزش های فنی و حرفه ای

دوره 5، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 1-11

علیرضا ذاکری؛ رسول کرد نوقابی؛ مسعود صدرالاشرافی


21. طراحی مدل ارزیابی آمادگی مهارت آموزی الکترونیکی در ایران

دوره 7، شماره 3، بهار 1392، صفحه 175-187

غلامعلی منتظر؛ سیدعلی موسوی


23. کارکرد آموزشی کاریکاتور و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 243-251

علیرضا محمود آبادی؛ هادی ندیمی


24. شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد ایمنی فیزیکی فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی

دوره 10، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 91-100

حمیدرضا عظمتی؛ سعید نوروزیان ملکی؛ نرجس خان‌والی


25. بررسی متغیرهای آسایش محیطی با تأکید بر ارتقای کیفیت یادگیری در فضاهای آموزشی

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 1-9

محمدصادق طاهر طلوع دل؛ زینت امینی فر