اثربخشی خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی بر یادگیری دانشجویان: مرور نظام‌مند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر پژوهشی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران. و دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

یکی از جدیدترین تحولات رخ‌داده در در نظام آموزشی، استفاده از خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی است. این پژوهش با هدف مرور نظام‌مند مقاله‌های قلمرو خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی، ارائه طرحی کلی از موضوع‌های مورد پژوهش و بررسی اثربخشی آن در آموزش انجام‌شده است. تا زمان گردآوری داده‌ها تعداد 867 مقاله در پایگاه‌های اطلاعاتی موردبررسی نمایه شده بود. بعد از حذف مقالات تکراری و نامرتبط، درنهایت 24 مقاله باقی ماند. در ادامه مقاله‌های منتخب بر اساس سال اجرای مداخله، نام دانشگاه مجری پروژه، کشور، هدف مطالعه، روش ارزیابی، نمونه موردبررسی، محتوای آموزشی و نتیجه‌گیری تحلیل شد. نتایج تمامی مطالعات حاکی از اثربخش بودن خودآموز آنلاین بر یادگیری مهارت‌های سواد اطلاعاتی است. مقایسه اثربخشی دو روش خودآموز آنلاین و سنتی، نتایج متفاوتی به همراه داشت. نتایج برخی مطالعات حاکی از اثربخشی بیشتر آموزش سنتی و نتایج برخی اثربخشی بیشتر خودآموز آنلاین را نشان می‌دهد. نتایج برخی مطالعات نیز نشان داد اختلاف معناداری بین روش سنتی و خودآموز آنلاین مشاهده نشد. جای خالی پژوهش‌های بیشتری در ارتباط با طراحی خودآموزهای آنلاین تعاملی و بازی‌گونه که تمامی مهارت‌های سواد اطلاعاتی را شامل شود احساس می‌شود. دانشجویان واکنش مثبتی به تعاملی‌بودن، بازی‌گونه‌بودن، یادگیری فعال، محتوای کوتاه، بازخورد فوری، استفاده از رسانه‌های مختلف، آسانی استفاده، آموزش گام‌به‌گام، ارتباط محتوا با تکالیف کلاسی، ناوبری خوب، امکان استفاده مجدد و عدم محدودیت زمانی و مکانی نشان دادند.

چکیده تصویری

اثربخشی خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی بر یادگیری دانشجویان: مرور نظام‌مند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Information Literacy online Tutorials on Student Learning: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Fahimnia 1
  • zahra batooli 2
  • nader naghshineh 3
  • Fakhralsadat Mirhosseini 4
1 مدیر پژوهشی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران. و دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 Associate Prof.Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Assistant Prof . Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
چکیده [English]

One of the most recent developments in the educational system is use of information literacy online tutorials.Purpose of this paper is to systematic review of articles in the field of Information Literacy online Tutorials, provide content analysis of this field and its effectiveness in education.After searching the databases with related keywords and based on input criteria,24 articles were selected.The selected articles were analyzed in terms of year,country, purpose of study, evaluation method,sample,educational content and the conclusions. The results indicate the effectiveness of online tutorials on increasing the level of learning of students' information literacy skills. The comparison of the effectiveness of both online tutorials and Face-to-Face Formats in different studies yielded different results. The results of some studies suggest that Face-to-Face Formats, and some results suggest online tutorials are more effective.The results of some studies also showed that there was no significant difference between online tutorial and Face-to-Face.Students have a positive reaction to interactivity, active learning, instant feedback, self-directed, short,different media, easy to use, step-by-step training, content association with assignments, good navigation,unlimited time and space for use.Further studies utilizing appropriate methodologies would enrich our evidence base, and contribute to the growth of knowledge about effectiveness of Information Literacy online Tutorials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • Online tutorials
  • Education
  • students
  • online education

[1] Libraries, A.o.C.R. (20016). Information literacy competency standards for higher education.

[2] Julien, H. & Hoffman, C. (2008). Information literacy training in Canada’s public libraries. The Library Quarterly, 78(1), 19-41.

[3] Loertscher, D.V. & Woolls, B. (2002). Information literacy: A Review of the research. A review of the research. Castle Rock CO, USA: Hi Willow Research and Publishing, San Jose, Calif: Hi Willow Research & Publishing.

[4] Guo, Y.R. & Goh, D.H. (2016). Library Escape: User-Centered design of an information literacy game. The Library Quarterly, 86(3), 330-355.

[5] Rockman, I.F. (2002). Strengthening connections between information literacy, general education, and assessment efforts. Library trends, 51(2), 185.

[6] Walter, S. (2006). Instructional improvement: Building capacity for the professional development of librarians as teachers. Reference & User Services Quarterly, 45(3), 213-218.

[7] Katz, I.R. (2007). Testing information literacy in digital environments: ETS's iSkills assessment. Information Technology and Libraries, 26(3), 3.

[8] McMunn-Tetangco, E. (2013). If you build it...?: One campus’ firsthand account of gamification in the academic library. College & Research Libraries News, 74(4): p. 208-210.

[9] Donaldson, K.A. (2001). Library research success: Designing an online tutorial to teach information literacy skills to first-year students. The Internet and Higher Education, 2(4), 237-251.

[10] Collins, K.L. & Takacs, S.N. (1993). Information technology and the teaching role of the college librarian. The Reference Librarian, 18(39), 41-51.

[11]Vishwanatham, R., Wilkins, W., & Jevec, T. (1997). The Internet as a medium for online instruction. College & Research Libraries, 58(5), 433-444.

[12] Li, P. (2011). Science information literacy tutorials and pedagogy. Evidence Based Library and Information Practice, 6(2), 5-18.

[13] Committee, I.T. (2007). Tips for developing effective web-based library instruction [web document]. Chicago, IL: Association of College & Research Libraries.

[14] Koufogiannakis, D. & Wiebe, N. (2006). Effective methods for teaching information literacy skills to undergraduate students: A systematic review and meta-analysis. Library and Information Science: Parameters and Perspectives, 3(3), 3-43.

[15] Brettle, A. (2007). Evaluating information skills training in health libraries: a systematic review. Health Information & Libraries Journal, 24, 18-37.

[16] Myers, A. & Ishimura, Y. (2016). Finding sound and score: A music library skills module for undergraduate students. Journal of Academic Librarianship, 42(3), 215-221.

[17] Mery, Y., Newby, J., & Peng, K. (2012). Why one-shot information literacy sessions are not the future of instruction: A case for online credit courses. College & Research Libraries, 73(4), 366-377.

[18] Stiwinter, K. (2013). Using an interactive online tutorial to expand library instruction. Internet Reference Services Quarterly, 18(1), 15-41.

[19] Bordignon, M., Strachan, G., Peters, J., Muller, J., Otis, A., Georgievski, A. & Tamim, B. (2016). Assessment of online information literacy learning objects for First year community college english composition. Evidence Based Library and Information Practice, 11(3), 50-67.

[20] Zhang, Q.Q., Goodman, M., & Xie, S.Y. (2015). Integrating library instruction into the course management system for a first-Year engineering class: An evidence-based study measuring the effectiveness of blended learning on students' Iinformation literacy levels. College & Research Libraries, 76(7), 934-958.

[21] Schweikhard, A.J., Hoberecht, T., Peterson, A., Randall, K. (2018). The impact of library tutorials on the information literacy skills of occupational therapy and physical therapy students in an evidence-based practice course: A rubric assessment. Medical Reference Services Quarterly, 37(1), 43-59.

[22] Hufford, J.R. & Paschel, A.K. (2010). Pre-and postassessment surveys for the distance section of LIBR 1100, introduction to library research. Journal of Library Administration, 50(5), 693-711.

[23] Tronstad, B., Phillips, L., Garcia, J. & Harlow, M.A. (2009). Assessing the TIP online information literacy tutorial. Reference Services Review, 37(1), 54-64.

[24] Brettle, A. & Raynor, M. (2013). Developing information literacy skills in pre-registration nurses: An experimental study of teaching methods. Nurse Education Today, 33(2), 103-109.

[25] Anderson, R.P. & Wilson, S.P. (2009). Quantifying the effectiveness of interactive tutorials in medical library instruction. Medical Reference Services Quarterly, 28(1), 10-21.

[26] Kraemer, E.W., Lombardo, S.V., & Lepkowski, F.J. (2007).The librarian, the machine, or a little of both: A comparative study of three information literacy pedagogies at Oakland University. College & Research Libraries, 68(4), 330-342.

[27] Persson, D. & Washington-Hoagland, C. (2004). PsycINFO tutorial - A viable instructional alternative. Reference & User Services Quarterly, 44(1), 67-77.

[28] Churkovich, M. & Oughtred, C. (2002). Can an online tutorial pass the test for library instruction? an evaluation and comparison of library skills instruction methods for first year students at deakin university. Australian Academic and Research Libraries, 33(1), 25-38.

[29] Shanahan, M.C. (2007). Information literacy skills of undergraduate medical radiation students. Radiography, 13(3), 187-196.

[30] Grant, M.J. & Brettle, A.J. (2006). Developing and evaluating an interactive information skills tutorial. Health Information and Libraries Journal, 23(2), 79-86.

[31] Nichols, J., Shaffer, B., & Shockey, K. (2003). Changing the face of instruction: Is online or in-class more effective? College & Research Libraries, 64(5), 378-388.

[32] Noe, N.W. & Bishop, B.A. (2005). Assessing Auburn University Library' Tiger Information Literacy Tutorial (TILT). Reference Services Review, 33(2), 173-187.

[33] Lechner, D.L. (2005). Graduate student research instruction: Testing an interactive web-based library tutorial for a health sciences database. Research Strategies, 20(4), 469-481.

[34] Holman, L. (2000). A comparison of computer assisted instruction and classroom bibliographic instruction. Reference & User Services Quarterly, 40(1), 53-60.

[35] Armstrong, A. & Georgas, H. (2006). Using interactive technology to teach information literacy concepts to undergraduate students. Reference Services Review, 34(4), 491-497.

[36] Silka, K.J., Perrault, E.K., Ladenson, Sh., Nazione, S.A. (2015). The effectiveness of online versus in-person library instruction on finding empirical communication research. Journal of Academic Librarianship, 41(2), 149-154.

[37] Held, T. & Gil-Trejo, L. (2016). Students weigh in: Usability test of online library tutorials. Internet Reference Services Quarterly, 21(1-2), 1-21.

[38] Jackson, P.A. (2006). Plagiarism instruction online: Assessing undergraduate students' ability to avoid plagiarism. College & Research Libraries, 67(5), 418-428.

[39] Baji, F., Bigdeli, Z., & Parsa, A. (In press). Normalizing the 6thgrade version of the tool for real-time assessment of information literacy skills (TRAILS) among the 6th grade students of Ahvaz. Journal of Studies in Librarary and Information Science.