فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی شریف،تهران،ایران

چکیده

در این تحقیق مدل‌سازی عددی رسوب‌شویی در مخزن سد سفیدرود و تأثیر آن در احیای حجم مخزن در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل عددی GSTARS 3 برای بررسی فازهای مختلف فلاشینگ استفاده شده است. این مدل برای رسوب‌شویی آزاد و تحت فشار تهیه و هرکدام به طور مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بررسی های انجام شده بر روی سد سفیدرود نشان می‌دهد با توجه به این که تراز آب مخزن در ابتدای عملیات فلاشینگ یکی از پارامترهای تأثیر گذار در راندمان رسوب‌شویی است، پایین آوردن تراز آب مخزن از تراز نرمال (271 متر) به تراز آبگیری نیروگاه (210 متر) موجب کاهش آب مصرفی از 897 متر مکعب به 19 متر مکعب برای شستن هر تن رسوب می‌شود. از طرف دیگر بررسی ها نشان می‌دهد که در این مخزن فلاشینگ بر رسوبا ت درشت دانه تأثیر گذار نیست و نمی‌توان از آن به عنوان تنها راه حل برای جلوگیری از کاهش ظرفیت مخزن  استفاده نمود و انجام عملیات رسوب‌زدایی تکمیلی  نظیر لایروبی، استفاده از سیفون و یا عبور جریانات غلیظ از مخزن، علاوه بر رسوب‌شویی سالانه در مخزن سد سفید رود امری اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling and training of hydraulic parameters affecting sedimentation

نویسندگان [English]

  • A. Shamsai
  • M. Ferasat kish

Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this study, the numerical modeling of sediment washing in Sefidrood dam reservoir and its effect on reservoir volume recovery in the short and long term have been studied. For this purpose, the GSTARS 3 numerical model has been used to study the different phases of flashing. This model is prepared for free and pressurized sedimentation and each of them is analyzed separately. Studies on Sefidrood Dam show that due to the fact that the reservoir water level at the beginning of the flashing operation is one of the influential parameters in the efficiency of sediment washing efficiency, lowering the reservoir water level from normal (271 m) to the power plant (210) M) Reduces the water consumption from 897 cubic meters to 19 cubic meters for washing each ton of sediment. On the other hand, studies show that flashing does not affect coarse-grained sediments in this reservoir and cannot be used as the only solution to prevent reservoir depletion, and additional sedimentation operations such as dredging, use of siphons or In addition to annual sedimentation in the Sefidrud Dam reservoir, it is inevitable that heavy currents will flow through the reservoir.
Send

کلیدواژه‌ها [English]

  • Falshing
  • Sedimentation
  • erosion
  • 3 GSTARS
  • dam

[7] Fan J., Morris G.L., "Reservoir Sedimentation. II: Reservoir Desiltation and Long-Term Storage Capacity" J. Hydraulic. Eng., Vol. 118, No. 3, 1992, pp. 370–384. [8] Dan G.B., Jan M., Jordan January Silting and Desilting of Publisher: Taylor & Francis, Inc, ISBN: 9054104775, 2000. [9] Olsen K.V., "Modeling Sedimentation and Flushing in Shallow Reservoirs (MIKE21C)" River and Flood Management Department, DHI water and Environment, Denmark, 2003. [10] Olsen R.N., "Sedimentation in the Angostura Reservoir: Studies and Experiences". Proceedings of the Ninth International Symposium on River Sedimentation, October, Yichang, China, 2004. [11] Molinas A., Wu B., "User’s Primer for BriStars (BRIdge Stream Tube Model for Alluvial Simulation)" Fort Collins,Colo., Federal Highway Administration Project No. DTFH61- 93-C-00068, Hydrau-Tech, Inc. 1997, p. 43. ]12 ]مجموعده مرداالت ششدمیت نفدرالس بدیت المللدی مهندسی رودااله، ا واز، 1371. ]13 ]سدازمان آب منطرده ای گدیالن، " گد،ارش عملیدات رسوبزدایی مخ،ن سد سفیدرود"، 1372. [1] Tolouie E., West J.R., Billam J., Sedimentation and Desiltation in the Sefid-Rud Reservoir. Paper Presented at the British Geomorphological Research Group Meeting on Geomorphology and Sedimentology of Lakes and Reservoirs, St Andrews, UK, 1991. [2] Dendy F.E., Summary of Reservoir Deposition Surveys made in the U.S.A. Dept. of Agr. Misc publ., 1362, 1975. [3] Hassanzadeh Y., "The Removal of Reservoir Sediment". Water International, IWRA,. Cambridge, U. S.A. Vol. 120, No. 3, 1995, pp. 256-277. [4] Paul T.C., Dhilon G.S., Sluice Dimensioning for Desilting Reservoirs. "International Water Power & Dam Construction May", Rentice-Hall International. (UK), 1988. [5] Brandt S.A., "Reservoir Desiltation by Means of Hydraulic Flushing" Institute of Geography, University of Copenhagen, 1999. [6] Lai D., Hseh W., Shen H., "Flushing Sediment Through Reservoirs". Journal of Hydraulic Research, Vol. 34, No. 2, 1996, pp.243-256.