فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به مقایسه عرضه دانش­آموختگان فنی و حرفه­ای با تقاضای نیروی انسانی در این بخش می­پردازد و مشتمل به بررسی کارآیی خارجی و اشتغال دانش­آموختگان و مقایسه عرضه و تقاضای نیروی آموزش­دیده در بخش کاردانی فنی و حرفه­ای به تفکیک رشته و گروه­های تخصصی می­باشد. در این پژوهش، روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق پیگیرانه فارغ­التحصیلان با همکاری کالج کلمبو به عنوان مبنا انتخاب گردیده برای این ارزیابی جامعه آماری مورد نظر را دانشکده­ها و آموزشکده­های فنی و حرفه­ای تحت نظر وزارت آموزش و پرورش وقت، تشکیل داده است. در نمونه­گیری، در سطح کشور از 24 رشته و 69 مرکز (با استفاده از نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای) نمونه­گیری شد. بر اساس نتایج تحقیق بین شغل و جنسیت فارغ­التحصیلان ارتباط معنادار متوسطی وجود دارد. همچنین76درصد شاغلان، مشاغل مرتبط با تحصیلات خود را یافته­اند و تنها 22درصد شاغلان، خوداشتغال هستند که ضریب همبستگی کرامر این رابطه را بسیار بالا و موثر گزارش کرده است. همچنین رابطه بین جنسیت و مشکلات اشتغال معنادار گزارش شده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که برای تحقق اشتغال دانش آموختگان فنی و حرفه­ای، به میزان %63فرصت شغلی دیگر برای163 هزار نفر احتیاج است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Quantitative growth of I.R Iran’s TVE graduates and skilled human resources with the aim of revising and reinforcing the curriculum

نویسندگان [English]

  • A. Sadri 1
  • E. Zahedi 2
  • N. Rahmani 3

1 Department of Educational Science, Shahid Rajaee Teacher Training University . Tehran. Iran

2 Department of Educational Science, Alzahra university. Tehran. Iran

3 Department of Educational Science, Emam sadeq university. Tehran. Iran

چکیده [English]

This research comprises comparison of I.R Iran’s TVE graduates and human resources requirement in this sector and considering external efficiency and rate of graduate occupation based on fields of studies, faculties and graduate self-employment and their challenges. In conducting this research have benefit from descriptive and survey methods. The research questionnaires for tracer study have developed in corporation of CPSC (Colombo Plan Staff College). For this assessment we used Statistical population from TVE Colleges and faculties. In sampling, in country level we selected 24 fields of studies from 69 centers. According to the research findings, 76% of graduates could find a job appropriate to their field of study. And only 22% of practitioners on the job are self-employ. Also the research finding shows that for materializing occupations for all graduates in TVE it is require having additional 63% of occupational vacancies for 163000

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitative growth
  • Tracer study TVE graduates
  • Skilled human resource

[1] Lester.T C. (1992). Head to head: The coming economic battle among Japan, Europe, and America. New York: William Morrow & Co

[2] Vahidi,P. & Nafisi,A (1998). Supply and demand of human resources skilled in Iran, an analysis of current situation and future prospects, study group. Journal of Development Plan Law, Planning and Budget Organization, 6(3), 44-67.

[3] Mohseninia,M.J. & Taj Mahrabi, S. (1997). Study of the relationship between labor market and existing training at high and technical and professional levels, Case study - Relationship between educational institutions of educational institutions affiliated with governmental organizations and their labor market. Tehran: Planning and Budget Organization of the Deputy of Cultural, Educational and Research Affairs.

[4] Taeibe, E. & Molaei Nezhad, A. (2001). The survey on employees expectations in three years vocational and trainings graduates according to their scientific vocational skills and communication skills and comparing the results with course goals. Tehran: Ministry of Education, Research and Education Planning Organization

[5]Sadry, A. & Zahedi, E (2004), Tracer study on institutes’ graduates. Tehran: Ministry of Education, Deputy of Secondary Education.

[6] Masoumi, B. & Kavandi, H.(2012). The analysis of the effect of skill training system on technical and vocational graduates’ entrepreneurship and employment in Ahwaz city. Quarterly Journal of research on training systems, 17(6), 45-70

[7] Navidi, A. & Barzegar, M. (2012). Evaluation of technician education (associate degree) course. Quarterly Journal of Educational Innovation, 42 (11), 161-186

[8] Kavoosi,T. (2008). The relationship between TV & Kar Danesh courses with occupation in East Azerbaijan province. Journal of Management and Planning in Training Systems, 1(1), 83-96

[9] Livanos,I. (2009). The relationship between higher education and labor market in Greece: The Weakest Link? Institute for Employment Research, University of Warwick. Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/16239/

[10] Sixth Program of Economic Development of the Country. (2016). Tehran: Planning and Budget Organization.

[11] Higher Education Institution (within the framework of the comprehensive scientific map of the country) (2016). Tehran: Higher Education Research and Planning Institute.