طراحی مدل ارزیابی آمادگی مهارت آموزی الکترونیکی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 نربیت مدرس

چکیده

در سال های اخیر توجه به کیفیت و گسترش آموزش های مهارتی به منظور تربیت سرمایه های انسانی خلّاق و ماهر رشد
چشمگیری داشته است. در این مقاله با ارزیابی مدل های مختلف آمادگی الکترونیکی و با اتکا بر مطالعات تطبیقی و تحلیل اطلاعات
حاصل از مطالعات ملی، چارچوب مفهومی جامعی برای ارزیابی آمادگی مهارت آموزی الکترونیکی در کشور طراحی شده اس ت. بدین
منظور، مدلی مبتنی بر اقتضائات بومی ایران طراحی شده و اجزای آن از طریق پرسشنامه به محک نظر حدود 60 تن از خبرگان ملی
آمادگی » : گذاشته شده است. مدل مذکور برای ارزیابی آمادگی مهارت آموزی الکترونیکی در ایران ارائه شده که شامل سه بعد اصلی
همراه با پانزده شاخص است که مدل جامعی را برای « آمادگی نظارت، ارزیابی و هماهنگی » ،« آمادگی تمهیدات نرم » ،« زیرساخت سخت
ارزیابی نظام آموزش مهارتی کشور ارائه می کند. مدل حاصل می تواند چارچوب مناسبی برای ارزیابی و اندازه گیری میزان توسعه یافتگی
مهارت آموزی الکترونیکی در کشور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E-Training Readiness Model for Iranian Technical and Vocational Training Centers Print

نویسندگان [English]

  • Gh. Montazer 1
  • A. Moosavi 2
1 Tarbiat Modares Uni.
2 Tarbiat Modares Uni.
چکیده [English]

Focusing on quality and expansion of skill education to train creative and skill ful human resources has had a significant increase over the last years. In this regard، creating E-Training centers is among issues that should be carefully considered by training authorities. In this paper، evaluating different models for E-readiness، relying on comparative studies، and analyzing data obtained from national studies، a comprehensive conceptual framework has been designed to study e-training readiness in the country. The achieved model includes three main dimensions: “hard infrastructure readiness”، “soft provisions readiness”، “supervision، and arrangements readiness”، as well as fifteen indexes which offer a comprehensive model to the countries training system and define its position in the development of mass scaled E-learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E
  • Training
  • Readiness
  • Technical and Vocational Education and Training (TVET)
  • Iran