کاربرد درس الکترونیکی سازگار با سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان با الگوی ممتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم رایانه، دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 علوم رایانه، دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

طراحی یک سیستم آموزشی، کار وقت­گیر و پر هزینه­ای است. از این رو ایجاد یک درس الکترونیکی مطابق با ویژگی­های هر فراگیر به منظور کاهش زمان یادگیری و افزایش بهره­وری آموزشی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از این پژوهش، تولید درس الکترونیکی مطابق با ویژگی­های یادگیری هر دانش­آموز، با استفاده از برخی استانداردهای آموزش الکترونیک، تئوری­های آموزشی و الگوریتم ممتیک و همچنین ارزیابی نتایج آموزشی این روش است. در مرحله تألیف درس، برای آموزش هر مفهوم، یک دسته از حداکثر فعالیت­های یادگیری ممکن، با منابع آموزشی مختلف از قبیل اسلاید، سخنرانی و غیره ایجاد می­شود. تناسب بین فعالیت­ها و ویژگی­های یادگیری دانش­آموز با استفاده از تئوری فلدر در سبک­های یادگیری و تئوری بلوم در طبقه­بندی سطوح دانش به دست می­آید. سبک یادگیری دانش­آموز با پرسش­نامه فلدر و سطح دانش او با آزمون­های طراحی شده بر طبق تئوری بلوم استخراج شد. الگوریتم ممتیک، مسیر یادگیری را که شامل چینش مناسبی از همین فعالیت­هاست، در اختیار دانش­آموز قرار می­دهد. جامعه آماری این پژوهش، دانش­آموزان دختر سال سوم رشته رایانه شهر زاهدان بودند. از این جامعه تعداد 40 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. 20 نفر با سیستم پیشنهادی آموزش دیدند و 20 نفر دیگر این درس را به طور سنتی آموختند. مقایسه­ای از لحاظ بررسی کیفیت آموزش بین دو گروه انجام شد که نتایج حاکی از کیفیت مطلوب روش پیشنهادی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electronic Lesson Application Compatible with the Learning Styles of Students With Memetic Pattern

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zolfaghari 1
  • Amin Rahati 2
1 Ms. of Computer Science,Uni. of Sistan & Baluchestan
2 , Uni. of Sistan & Baluchestan
چکیده [English]

Designing an educational system is costly and a time consuming task, hence, providing electronic learning modules according to the characteristics of each learner in order to reduce the learning time and increase productivity of education is very important. The purpose of this study is to provide an electronic module according to the learning characteristics of each student, using some of the e-Learning standards, learning theories , memetic algorithm and also assess the learning outcomes of this approach. At the stage of subject preparation to teach each concept, a set of maximum possible learning activities is provided with different materials such as slides, lectures, etc. The compatibility between the activities and characteristics of student who want to learn is produced based on the theory of Folder on learning styles and Bloom's theory for knowledge classification. Student learning styles are  designed  based on a questionnaire using Folder approach and testing of his/her  knowledge is extracted based on Bloom's theory and learning path which is include the proper ordering of learning activities is produced based on memetic algorithm. The populations of this study were 40 girls of third-year computer science class of  high school in Zahedan. They were selected randomly.  They have been subdivided into two groups of 20 randomly. The proposed system is trained with 20 people and 20 people have traditionally learned their lesson. Comparison between the proposed approach and traditional method in term of quality of education were  performed. The results indicate that the proposed method has good quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Standards
  • Memetic Algorithm
  • Learning Path
  • e-Learning