فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم رایانه، دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،ایران

2 گروه علوم رایانه، دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،ایران

10.22061/tej.2014.248

چکیده

طراحی یک سیستم آموزشی، کار وقت­گیر و پر هزینه­ای است. از این رو ایجاد یک درس الکترونیکی مطابق با ویژگی­های هر فراگیر به منظور کاهش زمان یادگیری و افزایش بهره­وری آموزشی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از این پژوهش، تولید درس الکترونیکی مطابق با ویژگی­های یادگیری هر دانش­آموز، با استفاده از برخی استانداردهای آموزش الکترونیک، تئوری­های آموزشی و الگوریتم ممتیک و همچنین ارزیابی نتایج آموزشی این روش است. در مرحله تألیف درس، برای آموزش هر مفهوم، یک دسته از حداکثر فعالیت­های یادگیری ممکن، با منابع آموزشی مختلف از قبیل اسلاید، سخنرانی و غیره ایجاد می­شود. تناسب بین فعالیت­ها و ویژگی­های یادگیری دانش­آموز با استفاده از تئوری فلدر در سبک­های یادگیری و تئوری بلوم در طبقه­بندی سطوح دانش به دست می­آید. سبک یادگیری دانش­آموز با پرسش­نامه فلدر و سطح دانش او با آزمون­های طراحی شده بر طبق تئوری بلوم استخراج شد. الگوریتم ممتیک، مسیر یادگیری را که شامل چینش مناسبی از همین فعالیت­هاست، در اختیار دانش­آموز قرار می­دهد. جامعه آماری این پژوهش، دانش­آموزان دختر سال سوم رشته رایانه شهر زاهدان بودند. از این جامعه تعداد 40 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. 20 نفر با سیستم پیشنهادی آموزش دیدند و 20 نفر دیگر این درس را به طور سنتی آموختند. مقایسه­ای از لحاظ بررسی کیفیت آموزش بین دو گروه انجام شد که نتایج حاکی از کیفیت مطلوب روش پیشنهادی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Electronic Lesson Application Compatible with the Learning Styles of Students With Memetic Pattern

نویسندگان [English]

  • F. Zolfaghari 1
  • A. Rahati 2

1 Computer Science,Uni. of Sistan & Baluchestan,Iran

2 Department of Computer Science, Faculty of Mathematics, Sistan and Baluchestan University, Iran

چکیده [English]

Designing an educational system is costly and a time consuming task, hence, providing electronic learning modules according to the characteristics of each learner in order to reduce the learning time and increase productivity of education is very important. The purpose of this study is to provide an electronic module according to the learning characteristics of each student, using some of the e-Learning standards, learning theories , memetic algorithm and also assess the learning outcomes of this approach. At the stage of subject preparation to teach each concept, a set of maximum possible learning activities is provided with different materials such as slides, lectures, etc. The compatibility between the activities and characteristics of student who want to learn is produced based on the theory of Folder on learning styles and Bloom's theory for knowledge classification. Student learning styles are  designed  based on a questionnaire using Folder approach and testing of his/her  knowledge is extracted based on Bloom's theory and learning path which is include the proper ordering of learning activities is produced based on memetic algorithm. The populations of this study were 40 girls of third-year computer science class of  high school in Zahedan. They were selected randomly.  They have been subdivided into two groups of 20 randomly. The proposed system is trained with 20 people and 20 people have traditionally learned their lesson. Comparison between the proposed approach and traditional method in term of quality of education were  performed. The results indicate that the proposed method has good quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Standards
  • Memetic Algorithm
  • Learning Path
  • e-Learning

[1] Nkasiobi S. O, Austin N, Jacinta A., “Information Technology (IT) and the Learning Society: Growth and Challenges”, African Journal of Basic & Applied Sciences 3 (1): pp 14-18, 2011. [2] Boticario, J.G., Santos, O.C.: An open IMSbased user modelling approach for developing adaptive learning management systems. In J. of Interactive Media in Education 2008. [3] Santos,O.C.,Boticario, J.G. Supporting Learning Design via dynamic generation of learning routes in ADAPTAPlan. Proceedings of the 13th Int. Conf. on Artificial Intelligence in Education. (Eds.) Luckin, R, Koedinger, K.R. and Greer, J. Artificial Intelligence in Education. IOS Press. 2007, p. 638-640. [4] Santos, O.C., Baldiris, S., Velez, J., Boticario, J.G., Fabregat, R. Dynamic Support in ADAPTAPlan: ADA+. Proceedings of CAEPIA. (Eds.) Borrajo, D., Castillo, L. and Corchado, J.M. Actas de la XII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artifiical. Vol. II. 2007, p. 131-140. [5] Fernandez.S, Borrajo.D,” Using linear programming to solve clustered oversubscription planning problems for designing e-courses”, Expert Systems with Applications 39, PP 5178– 5188,2012. [6] Samadi, M. , ' Psychometric Study of Learning Style Inventory folder Solomon girls school ', New Educational Approaches, 13(1): pp 39-60, 2011. [7] IMS Learner Information Package. Version 1.0 Final Specification. http://www.imsglobal.org/profiles. 2001. [8] IMS Question and Test Interoperability. Version 1.2.1 Final Specification, http://www.imsglobal.org/question/ 2003. [9] IMS Reusable Definition of competency Version1.0. Final Specification. http://www.imsglobal.org/competencies/rdceov1 p0/imsrdceo_bestv1p0.html. 2002. [10] Baldiris, S., Santos, O., Barrera, C., Gonzalez, J., Velez, J., & Fabregat, R. Integration of educational specifications and standards to support adaptive learning scenarios in adaptaplan. Special Issue on New Trends on AI techniquesfor Educational Technologies. International Journal of Computer Science and Applications (IJCSA) .2008. [11] IMS Learner Information Package Accessibility for LIP. Version 1.0 Final Specification, http://www.imsglobal.org/accessibility/acclipv1p 0/imsacclip_confv1p0.html. 2003. [12] IMS Learning Design. Version 1.0 Final Specification, http://www.imsglobal.org/learningdesign/ldv1p0/ imsld_infov1p0.html 2003. [13] IMS Metadata 1.2.1. Final Specification. http://www.imsglobal.org/metadata. 2001. [14] IMS Content Packaging Specification. v1.1.4 final specification. http://www.imsglobal.org/content/packaging 2004. [15] Learning Technology Standards Committee. Standard for Learning Object Metadata Final version 1.2. http://www.ieeeltsc.org:8080/Plone. 2002. [16] Felder R. M., Silverman L. K., ‘Learning and Teaching Styles In Engineering Education’, Engr. Education, 78(7), 674–681, 1988 – Preface: Felder R. M., June 2002. [17] Felder, R.M. and Soloman, B.A. “Index of Learning Styles”, available at http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.h tml, (obtained at September, 2007) [18] Bloom, B.S. Taxonomy of Educational Objectives. New York: David Mckay, 1956.