فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران، تهران، ایران

2 مهندسی معماری، مؤسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان، ایران

چکیده

 یکی از مهم­ترین اقدامات در برنامه­ریزی طراحی فضاهای آموزشی توجه به ایمنی فیزیکی این فضاها، بخصوص در مدارس ابتدایی است. به همین لحاظ اولویت اول در طراحی، امنیت کودک است و بعد از آن توجه به انعطاف­پذیر بودن محیط و ابزار، تا به کودک مجال تخیل­پردازی بدهد. این پژوهش با هدف بررسی اهمیت امنیت فیزیکی و شناسایی متغیرهای محیطی ایجاد امنیت در فضاهای آموزشی به منظور دستیابی به مطلوبیت بیشتر فضا انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر بدین‌گونه است که در مرحله نخست مبانی ­نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه­ای تدوین و تهیه گردید، که بر اساس نتایج حاصل از تحقیق شکل گرفته بودند. در مرحلة بعد برای آزمون فرضیات تحقیق، مطالعات میدانی و مصاحبه­ای روی 8 مدرسه ابتدایی شهر رشت انجام شد و طی دو مرحله توزیع پرسش­نامه، نتایج مورد نیاز استخراج و تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته‌ها نشان داد که پاسخ­دهندگان عوامل بسیاری از قبیل مکان­یابی صحیح مدارس، نحوة دسترسی، حریم­های عملکردی مدارس و غیره را در ایجاد امنیت فضاهای آموزشی دارای اهمیت ویژه­ای برشمردند، این در حالیست که سطح امنیت کالبدی در مدارس مذکور متوسط بوده ‌است، حال آن­که ایجاد امنیت فیزیکی سبب ارتقای مطلوبیت فضاهای آموزشی گردیده و افزایش میزان یادگیری کودکان را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recognition of effective variables on physical safety in elementary school

نویسندگان [English]

  • H.R. Azemati 1
  • S. Norouzian Maleki 1
  • N. Khan Vali 2

1 Department of Architecture and Urban Planning,, Shahid Rajaee Teacher Training University. Tehran. Iran

2 Architecture Engineering, College of Deylaman Lahijan. Iran

چکیده [English]

One of the most important steps in planning the design of educational facilities, is attention to the physical safety of these spaces, especially in elementary schools. For this reason, the priority in the designing  is safety of the child and then due to the flexibility of the environment and tools, to give the child's chance of imagination. This study aimed to evaluate the importance of physical security and safety, environmental variables that creates safety in the educational spaces, in order to achieve a more favorable atmosphere has been done. In case study examples, solutions can be found to solve the problem in schools and in planning for the future, measures to promote safety in our schools. The research study, so that in the first phase, the theoretical research gathered through library studies, that was based on the results of the research. In the next step is to test hypotheses, field studies and interviews have been done on 8 elementary schools in Rasht, and the questionnaires were distributed in two stages, the required results gathered and analyzed. The findings showed that for respondents so many factors such as correct location of schools, access, privacy and security in the performance of schools and educational facilities described have special significance, despite the fact that is, the level of security in schools body was moderate, however, physical security, enhancing the utility of educational facilities and increase children's learning outcomes will follow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical security
  • education environment
  • safe schools
  • environmental variables
  • incident
Salman, Z. and Aghazadeh, M., The impact of physical activity and play in the development of mental abilities in preschool boys, Educational innovations Quarterly, Summer 1993, No. 26, Tehran, (1993), p. 88. [1] Nouri, M., School Health, Mashhad, Vaghefi publications, (1998). [2] Johari, Z. and Ramazan Khani, A. and Zarpak, B., The security situation in primary schools in Tehran, University of Medical Sciences and Health Services Yazd, Winter (2001), Supplement No. 4, Yazd, p. 32. [3] Maleki, H., Unknown to promote public safety in schools need to cooperate with law enforcement agencies and education, Research a police order and security, Spring (2009), No. 5, Tehran, 2009, p. 4. [4] Rabie, A., National Security Studies, antsharat Mrkzchap and Publications Department, Tehran, (2004), pp. 10-13. [5] Akbari, A., The National Research Center for Genetic Engineering and Technology, College of Life, Tehran University, (1993). [6] Khosro Jerdi, N. and Mokaram Dust, H., A consideration of the alphabet in the design of educational facilities, Tahan publishing, 1 printing, Tehran, (2012), pp. 233-234. [7] Higgins S, H. E., The Impact of School Environments. A literature review, The Centre for Learning and Teaching, School of Education, Communication and Language Science, (2005), p. 14. [8] Fisher, K.,Revoicing the Classroom: a spatial manifesto".Forum , 46, (2007), pp. 36-38. [9] Saberi, Golkar, Analytical methods andeducationalMht.aypreparation classesto provide atemplate [10] ormodelofthe idealcity, Education Research CouncilofIsfahan Province, (2004). Moeen, M., Persian culture specific, Tehran, (1975). [11] OwraiSiddiqui, GH., Structural effecton the phenomenon ofsocialsecurity orinsecurity, Proceedings presented at the Conference on Development and Public Security, Ministry of Interior, Press, Vol. 1, Thran, (1996). [12] Oxford advanced learners Dictionary pf current English, oxford university press, Editet by sally wehmrire (20.0), p.1227. [13] Amid, H., Amid culture, Amir Kabir Publications, Tehran, (1980), p.257. [14] Dehkhoda, A. A., Dehkhoda dictionary, Tehran University Press, Institute Dehkhoda dictionary, Tehran, (2006). [15] Kamali, A., The security objective and subjective Women 'ambassador, Khadija, Social and cultural challenges of women, Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution, Tehran, (2011), p. 57. [16] Moghadam Zade, A. and Zelqy, A. and Maleki, H., Developing indicators show the level of security at secondary school in Tehran, fslnamh Education, Winter (2008), No. 92, Tehran, p. 125. [17] Ghafoori, A., Childlike perspective, The principles of landscape design for the children, Master Thesis Landscape Architecture, Faculty of Architecture and urban martyr Beheshti University, Tehran, (2008). [18] Sylwester, R., Skulls and School Boxes: Student Brains That Want Out, University of Oregon, NCEF, Available: www.edfacilities.org, (2003). [19] Shatryan, R. The design and architecture of educational facilities, Posted Image Science, Tehran, (1999), p. 23. [20] Azemati, H. and Bagheri, M., Frame space as the curriculum (foster creativity in children in the school environment), Journal of Curriculum Studies, Vol. 6, Fall (2011), No. 22, p.165. [21] Ehsani Moayed, F., Design for Children, The Art Journal, Spring (2014), No. 32, Tehran, (2014), p. 6. [22] 36 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 01 ،شماره 2 ،زمستان 0931 Helm Serasht, p. and Del Pishe, E., Schools, four publishing, printing, Tehran,(1998), pp. 182-176. [23] Mogadam, B., The use of school psychology, Soroush Press, Fourth Edition, Tehran,(1987), p. 29. [24] Seyf, A. A., Educational psychology, psychology of learning and teaching, Informed Publications, Tehran, (2000). [25] Azemati, H. and Nassiri, H., The effect of physical security in the promotion of education, Abstracts of the Fourth National Conference on Education, (2012), p. 349. [26] Lafont, and Yrlvyy Robert., What you should know about the psychological roots of their children, Translator Mohammed Hussein server, Janzadh Publications, Tehran, (1990)

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image