فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: در حال حاضر، در سراسر جهان شاهد تحول در روش­های یادگیری برخط و تغییر به سوی روش­های یادگیری همیارانه در محیط برخط هستیم. محیط­ یادگیری برخط به دلیل ماهیت مشارکتی و تعاملی خود در صورت استفاده از رویکردهای طراحی مناسب، فرصت منحصر به فردی را برای توسعه یادگیری انفرادی و همیارانه ایجاد می­کند. بر این اساس، اگر توسعه مهارت‌های یادگیری در یک اجتماع اکتشافی و مشارکت­جو مدنظر است؛ طراحی یک محیط یادگیری همیارانه برخط، عنصری اساسی و مهم است. در واقع، ایجاد یک اجتماع اکتشافی و همیارانه برای دست‌یابی به مهارت‌های تفکر انتقادی و استدلالی الزامی بوده و باید همانند یک روش آموزشی به آن نگریسته شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر طراحی یک محیط همیارانه برخط مبتنی بر بازخورد همتای استدلالی و بررسی تأثیر آن بر روی مهارت‌های تفکر انتقادی و کیفیت استدلال‌ورزی دانشجویان علوم تربیتی بود.
روش‌ها‌: این پژوهش، از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس­آزمون با گروه­های آزمایش و کنترل بود. به منظور اجرای پژوهش، یک محیط همیارانه برخط مبتنی بر بازخورد همتای استدلالی طراحی و تولید شد. دانشجویان در این محیط به‌صورت همیارانه به نوشتن نظرات خود درباره­ موضوع ارائه شده، ارائه بازخورد در مورد نوشته­های یکدیگر، و سپس بازنویسی نوشته­های خود براساس نظرات همتایان پرداختند. جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 1400 – 1399 بود که 32 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب، و به‌صورت تصادفی در یک طرح پیش‌آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل جایگزین، و به‌صورت جفت­های یادگیری همتا شدند. ابزار اندازه­گیری پژوهش، آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا بود. همچنین، به‌منظور اندازه‌گیری کیفیت استدلال‌ورزی دانشجویان از یک فهرست ‌وارسی محقق ساخته استفاده شد. پایایی آزمون تفکر انتقادی، با استفاده از آزمون آلفای کودر- ریچاردسون (69/0) محاسبه گردید. برای بررسی پایایی فهرست‌ وارسی کیفیت استدلال‌ورزی نیز از آزمون کاپا (82/0) استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل آماری برای سؤالات پژوهش در سطح معنی­داری (01/0) نشان داد که ارائه بازخورد همتای استدلالی در محیط یادگیری همیارانه برخط، مهارت‌های تفکر انتقادی، و همچنین کیفیت استدلال‌ورزی دانشجویان را افزایش می­دهد. به عبارت دیگر، دانشجویان گروه آزمایش نسبت به دانشجویان گروه کنترل در آزمون تفکر انتقادی نمرات بالاتری کسب کردند، و همچنین نوشته‌های استدلالی با کیفیت­تری نیز نوشتند.
نتیجه‌گیری:  نتایج پژوهش، حاکی از تأثیر محیط همیارانه برخط مبتنی بر بازخورد همتای استدلالی بر روی مهارت‌های تفکر انتقادی و کیفیت استدلال­ورزی دانشجویان بود. در واقع، طراحی چنین محیط­هایی با توجه به فرصتی که برای یادگیرندگان جهت استدلال­ورزی، بررسی نظرات و عقاید همتایان و در نهایت ارائه بازخورد به همتایان به‌وجود می‌آورد مهارت‌های تفکر انتقادی و استدلال­ورزی دانشجویان را تقویت می­کند. بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می­شود که محیط یادگیری همیارانه برخط مبتنی بر بازخورد همتای استدلالی به‌عنوان ابزار و رویکرد مناسبی برای بهبود مهارت‌های تفکر انتقادی و افزایش کیفیت استدلال­ورزی دانشجویان مورد توجه قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Online Collaborative Environment Based on Argumentative Peer Feedback on Students' Critical Thinking Skills and Argumentation Quality

نویسندگان [English]

  • GH. Khalifeh 1
  • S. Latifi 2

1 Department of Fondation of Education, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Educational Technology Department, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Currently, all over the world we are witnessing a change in online learning methods and a change towards coollaborative learning methods in the online environment. Due to its collaborative and interactive nature, the online learning environment creates a unique opportunity for the development of individual and collaborative learning if appropriate design approaches are used. Accordingly, if the development of learning skills in an exploratory and collaborative community is considered, designing an online collaborative learning environment is a basic and important element. In fact, creating an exploratory and supportive community is necessary to achieve critical and argumentative thinking skills and should be viewed as an educational method. Therefore, the aim of the present study was to design an online collaborative environment based on argumentative peer feedback and to investigate its impact on the critical thinking skills and argumentation quality of educational science students.
Methods: The design of this research was pretest-posttest control group design. In order to carry out the research, an online collaborative environment based on argumentative peer feedback was designed and developed. In this environment, students coollaboratively wrote their opinions about the the topic at hand, provided feedback on peer's writings, and then revised their writings based on the comments of their peers. The research population was all undergraduate students in the field of educational sciences of Shahid Chamran University of Ahvaz in the academic year 2019-2020, and 32 of them were selected as the research sample, and randomly assigned in a pretest-posttest control design, and they were paired as learning pairs (A dyad). The research’s measurement tools were the California Critical Thinking Skills Test and a rubric of assessing of students’ argumentative writing quality. The reliability of the critical thinking test was calculated using Kuder-Richardson Formula 20 reliability coefficient (KR20=0.69). Kappa test (0.82) was also used to measurethe reliability of the argumentative writing quality rubric. The Repeated measures ANOVA was used to analyze the data.
Findings: The results showed that providing and recieving argumentative peer feedback in the online collaborative learning environment increased students' critical thinking skills, and also the quality of argumentation. In other words, the the experimental group outperformed the control groupin term of critical thinking andargumentative writing quality.
Conclusion: The results of the research indicated the effect of the online collaborative environment based on peer feedback on the students' critical thinking skills and argumentation quality. In fact, the design of such environments strengthens the students' critical thinking and argumentative skills by taking into account the opportunity it provides for students to reason, examine the opinions of their peers, and finally provide feedback to their peers. Therefore, according to the results, it is suggested that online collaborative learning environment based on argumentative peer feedback should be considered as a suitable tool and approach to improve critical thinking skills and increase the quality of students' argumentation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Argumentative Peer Feedback
  • Online Peer Feedback
  • Critical Thinking Skills
  • Online Collaborative Environment
  • Argumentation

COPYRIGHTS 
© 2024 The Author(s).  This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

https://doi.org/10.1016/S0360-1315(02)00074-X
[7] Dillenbourg, P. What do you mean by collaborative learning? In P. Dillenbourg (Ed.), Collaborative-learning: Cognitive and computational approaches. Elsevier; 1999. p. 1-19.
[12] Anne KL, Grete OH. Collaborative learning in e-learning, virtual book e-pedagogy for teachers in higher education. Norway: Bergen University College; 2009.
https://doi.org/10.7771/1541-5015.1004
https://doi.org/10.1177/003172170909000905
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.08.013
https://doi.org/10.1111/bjet.13054
https://doi.org/10.1080/14703297.2019.1687005
https://doi.org/10.1080/10790195.2009.10850316
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.08.013
https://doi.org/10.3928/0148-4834-20001101-09
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.06.004
[51] Dinevski D, Plenkovic M. Modern university and e-learning, media culture and public relations. Maribor; 2002. P. 137-146.
https://doi.org/10.2466/10.23.PMS.116.1.210-221
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.02.004

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image