فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ریاضی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: گسترش روزافزون آموزش مجازی و دسترسی هرچه بیشتر افراد به ابزارهای ارتباط ‌جمعی ازجمله تلفن همراه، سبب شد که این ابزار، به‌ منظور افزایش سهولت یادگیری و انتقال بهینه اطلاعات، مورد اقبال قرار گیرد. از آن‌جا که این رسانه‌ها، نقش پل ارتباطی را بین معلم و یادگیرنده فراهم می‌سازند، به‌کارگیری به موقع و صحیح آن‌ها، می‌تواند نقش به‌سزایی در انتقال بهینه اطلاعات و درک بهتر و آسان‌تر مواد درسی توسط یادگیرندگان، فراهم سازد. یادگیری، به کمک برنامه‌های قابل ‌نصب بر تلفن‌ همراه هوشمند، یکی از روش‌های یاددهی- یادگیری در سال‌های اخیر است و به ‌طور چشمگیری به منزله مزیت‌های فناوری در تدریس و یادگیری، در حال گسترش است. اثربخشی یادگیری، به کمک رایانه بر پیشرفت تحصیلی ریاضی در پژوهش‌های گوناگون، بررسی ‌شده است. این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر آموزش ماشین ‌حساب گرافیکی متلب، قابل‌ نصب بر روی گوشی همراه، بر عملکرد و نگرش به ریاضی دانش‌آموزان پایه دهم رشته علوم انسانی است.
روشها: پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و روش، نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری، دانش‌آموزان دختر پایه دهم رشته علوم انسانی شهرستان خرمشهر، در سال تحصیلی 1401-1400 و شیوه نمونه‌گیری، به ‌‌صورت نمونه در دسترس است. نمونه، شامل 46 دانش‌آموز است که به ‌طور تصادفی، به هر یک از گروه‌های آزمایش و گواه، 23 دانش‌آموز اختصاص یافت. جهت گردآوری داده‌ها، از نسخه کوتاه پرسش‌نامه سیاهه نگرش به ریاضی لیم و چاپمن(۲۰۱۳)، استفاده‌ شده است. پایایی این پرسش‌نامه، به ‌‌وسیله آلفای کرونباخ، بررسی شد. مقدار ضریب پایایی آلفای کرونباخ در پیش‌آزمون برای مقیاس کلی نگرش به ریاضی،87/0 و برای پس‌آزمون، ضریب آلفا 91/0 محاسبه شد. همچنین، عملکرد ریاضی، به‌ وسیله آزمون معلم ساخته، اندازه‌گیری شده است. روایی محتوایی و صوری آن، توسط معلمان با سابقه ریاضی، مورد تأیید قرار گرفت و روایی ملاکی پرسش‌نامه عملکرد ریاضی با تعیین ضریب همبستگی پیرسون عملکرد ریاضی و نگرش به ریاضی در پیش‌آزمون،42/0 محاسبه شد. به ‌منظور بررسی پایایی آزمون عملکرد ریاضی به دلیل تشریحی بودن سؤال‌های آزمون، از روش پایایی مصححان استفاده ‌شده است. قبل از آموزش، پیش‌آزمون برای دو کلاس، برگزار شد و سپس، در گروه آزمایش، به مدت ۷ جلسه و هر جلسه، 50 دقیقه نحوه استفاده از نرم‌افزار و ماشین ‌حساب گرافیکی متلب، آموزش داده شد. در مقابل، گروه گواه، آموزشی از این نرم‌افزار، دریافت نکردند. در پایان، برای هر دو گروه پس‌آزمون، برگزار شده است. به دلیل نرمال نبودن داده‌ها و برقرار نبودن شروط تحلیل کوواریانس، داده‌ها با استفاده از روش تبدیل بازده بهنجار شده و آزمون من- ویتنی، تحلیل‌ شده است.
یافتهها: نتایج به‌دست ‌آمده، نشان داد که میانگین نگرش و عملکرد ریاضی در گروه آزمایش، بیشتر از گروه گواه است و تفاوت معناداری در سطح خطای 5 درصد، بین دو گروه وجود دارد. اندازه اثر آزمون من ویتنی، برای عملکرد ریاضی، برابر22/0 و برای نگرش به ریاضی، اندازه اثر برابر21/0 گزارش ‌شده است. با استفاده از معیار کوهن، اندازه این اثر متوسط است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌ آمده از این پژوهش، چنین برمی‌آید که استفاده از ماشین‌حساب گرافیکی متلب، می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد نگرش مثبت و همچنین، افزایش عملکرد ریاضی دانش‌آموزان رشته علوم انسانی دوره دوم متوسطه، ایفا نماید. استفاده از برنامه‌های قابل ‌نصب درگوشی‌های همراه و ماشین‌حساب گرافیکی در برنامه درسی و همچنین، تدوین محتوا در این زمینه و تأثیر آن، در ارزشیابی می‌تواند، فرصتی برای ایجاد تغییرات با هدف پاسخگویی به تقاضای یادگیری دانش‌آموزان، فراهم نموده و این امکان را، برای یادگیری همیشگی بدون ارتباط با مکان یا زمان خاصی، ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of teaching with mobile version of MATLAB graphical calculator on the attitude and mathematics performance among the students of human sciences

نویسندگان [English]

  • Z. Chaliat
  • G. Rekabdar
  • B. Soleymani

Department of Mathematics, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The ever-increasing expansion of virtual education and the access of more and more people to mass communication tools, including mobile phones, caused this tool to be favored in order to increase the ease of learning and the optimal transfer of information. Since these media provide the role of a communication bridge between the teacher and the learner, their timely and correct use can play a significant role in the desired transfer of information and a better and easier understanding of the course materials by the learners. Learning with the help of programs that can be installed on smart mobile phones has been one of the teaching-learning methods in recent years, which is expanding dramatically as the advantages of technology in teaching and learning. The effectiveness of computer-aided learning on mathematical academic progress has been investigated in various studies.  This research was conducted with the aim of investigating the effect of teaching MATLAB graphic calculator that can be installed on a mobile phone on the performance and attitude towards mathematics among the 10th-grade humanities students.
Methods: The current study was applied in terms of its purpose and quasi-experimental in terms of method, with a pre-test and post-test design with experimental and control groups. The statistical population includedt the 10th-grade female students in the field of humanities in Khorramshahr in the academic year of 2021-2022 and the available sampling procedures were used The sample consisted of 46 students who were randomly assigned to each of the experimental and control groups, including 23 students. In order to collect the data, the short version of Lim and Chapman's (2013) math attitude questionnaire was used. The reliability of this questionnaire was checked by Cronbach's alpha. The value of Cronbach's alpha reliability coefficient in the pre-test for the general scale of attitude towards mathematics was 0.87 and for the post-test, the alpha coefficient was 0.91. Also, math performance was measured by a teacher-made test. Its content and form validity were confirmed by the experts in the field of mathematics education, and the criterion validity of the math performance questionnaire was calculated by determining the Pearson correlation coefficient of math performance and attitude towards math in the pre-test at 0.42, which was consistent with the expectation of a positive relationship between performance and attitude towards mathematics. In order to check the reliability of the math performance test, due to the explanatory nature of the test questions, the reliability method of the correctors was used. Before the training, a pre-test was administered in two classes; then the experimental group was taught how to use MATLAB software and graphic calculator for seven sessions and each session lasted fifty minutes. But the control group received no training on this software. At the end, a post-test was given to both groups. Due to the non-normality of the data and the non-fulfillment of all the covariance analysis conditions, the data were analyzed using the normalized-gain method and Mann-Whitney test.
Findings: The results showed that the average attitude and math performance in the experimental group were higher than those of the control group and there was a significant difference between the two groups at 5% level of confidence. The effect size of the Mann-Whitney test was reported to be 0.22 for math performance and 0.21 for math attitude. Using Cohen's criterion, the size of this effect was moderate.
Conclusion: According to the results of this research, it appears that the use of MATLAB graphic calculator can play an effective role in creating a positive attitude as well as increasing the mathematical performance of humanities students in the tenth grade of high school. The use of programs that can be installed on mobile phones and graphic calculators in the curriculum, as well as content compilation in this field and its impact on evaluation has provided an opportunity to make changes with the aim of responding to the students' learning demand and create this possibility for constant learning without connection to a specific place or time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude Toward Mathematics
  • Mathematics Performance
  • Graphical Calculator
  • Normalized Gain

COPYRIGHTS 
©2023 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image