فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه ریاضی،دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: استعاره‌ها ابزارهای قدرتمندی هستند که برای ارائه دیدگاه معلمان درباره ریاضیات به‌کار گرفته می‌شوند و منعکس‌کننده تجربیات معلمان هستند. درک استعاره‌ای معلمان می‌تواند بسیاری از وقایع آموزشی را برای بررسی وضعیت فعلی آموزش، ملموس‌تر سازد. مطالعات پیشین از معلمان آینده‌نگر خواستند تا برای تدریس ریاضیات استعاره ارائه دهند و از این استعاره­ها برای درک نگرش آنها در مورد ریاضیات استفاده کنند. از­طرفی امروزه فناوری‌های آموزشی به‌سرعت فرصت‌های جدیدی برای آموزش معنادار ریاضی به‌وجود آورده است؛ از این‌رو، نقش معلمان در تلفیق آموزش و فناوری‌ها بیش‌ازپیش اهمیت پیدا می‌کند. از آنجا‌که تعبیر و تبیین دیدگاه‌های معلمان نسبت به حوزه فناوری درفرایند یاددهی - یادگیری حائز اهمیت است، از استعاره به جهت قیاس بین تعبیر محض و تعبیر عامیانه استفاده شد. انجمن ملی معلمان ریاضی اعلام کرده است که استفاده از فناوری در زمینه استدلال ریاضی، بیان، حل مسأله و ارتباط مؤثر، روش مناسبی است؛ بنابراین، استفاده متداول از فناوری، تقریباً در هر جنبه‌ای از زندگی ما، نیازمند تغییر در محتوا و ماهیت برنامه‌های ریاضی مدرسه است و این امر برای دانش‌آموزان بسیار اهمیت دارد که از رایانه برای افزایش درک مفاهیم ریاضی مطابق با این تغییرات استفاده کنند و همچنین باید برای استفاده از رایانه در برنامه‌های آموزشی برنامه‌ریزی و پشتیبانی شود؛ لذا هدف اصلی این تحقیق باتکیه‌بر روش ابزارسازی، هنجاریابی مقیاس درک استعاره‌ای از کارآمدی نرم‌افزار آموزش ریاضی در فرایند یاددهی - یادگیری از دیدگاه دبیران ریاضی بود.
روش‌ها‌: روش پژوهش، توصیفی و متدلوژیک و از نوع ابزارسازی و هنجاریابی است. باتکیه ‌برنمونه‌گیری خوشه­ای دومرحله‌ای و جدول مورگان، 198 دبیر ریاضی مرد و زن شاغل به خدمت در کلیه مدارس متوسطه اول و دوم دولتی و غیردولتی شهر تهران در مناطق 1، 2، 3، 4 آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی 1400-1399به‌عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. پژوهشگران، پرسش‌نامه‌ای با 44 گویه باتکیه‌بر مبانی نظری و فناوری‌های مربوطه در زمینه آموزش ریاضی تهیه و طراحی کردند. در مرحله اول، شاخص‌های روایی محتوایی  CVIو CVR بررسی شدند.
یافته‌ها: نتایج پس از دو دوره برگزاری و توزیع پرسش‌نامه‌ها در میان هشت متخصص در زمینه آموزش و تکنولوژی آموزش ریاضی نشان داد که برخی از گویه‌ها به ‌دلیل به حدنصاب نرسیدن به سطح استاندارد، حذف شدند و در نهایت 28 گویه مطابق با مؤلفه‌های مورد نظر در پرسش‌نامه، مورد تأیید واقع شد. سپس پرسش‌نامه در میان دبیران ریاضی در شبکه‌های مجازی توزیع شد. نتایج پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل با 26 گویه را تأیید کرد و مقادیر پایایی هر عامل بین 78/0 تا 94/0 اثبات و ثبت شد. چهار عامل اصلی اعم از درک استعاره‌ای از میزان دسترسی و آشنایی، میزان مهارت و تسلط، میزان علاقه‌مندی و نگرش و تأثیر و کاربرد استفاده از نرم‌افزارهای ریاضی، تعیین شدند.
نتیجه‌گیری: نتایج این بررسی و ابزارسازی باتکیه‌بر دیدگاه‌های دبیران ریاضی نشان داد که چهار عامل ذکر شده از اهمیت بسیاری در میزان کارایی و کاربرد فناوری‌ها و نرم‌افزارهای آموزش ریاضی در تدریس دوره متوسطه برخوردار است. تعیین و تبیین چنین عواملی می‌تواند موجبات بررسی دقیق‌تری از تشخیص چالش‌ها و منابع موجود در تهیه و توزیع فناوری‌های آموزش ریاضی در مدارس ‌شود.روش‌ها‌: روش پژوهش، توصیفی و متدلوژیک و از نوع ابزارسازی و هنجاریابی است. باتکیه ‌برنمونه‌گیری خوشه­ای دومرحله‌ای و جدول مورگان، 198 دبیر ریاضی مرد و زن شاغل به خدمت در کلیه مدارس متوسطه اول و دوم دولتی و غیردولتی شهر تهران در مناطق 1، 2، 3، 4 آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی 1400-1399به‌عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. پژوهشگران، پرسش‌نامه‌ای با 44 گویه باتکیه‌بر مبانی نظری و فناوری‌های مربوطه در زمینه آموزش ریاضی تهیه و طراحی کردند. در مرحله اول، شاخص‌های روایی محتوایی  CVIو CVR بررسی شدند.
یافته‌ها: نتایج پس از دو دوره برگزاری و توزیع پرسش‌نامه‌ها در میان هشت متخصص در زمینه آموزش و تکنولوژی آموزش ریاضی نشان داد که برخی از گویه‌ها به ‌دلیل به حدنصاب نرسیدن به سطح استاندارد، حذف شدند و در نهایت 28 گویه مطابق با مؤلفه‌های مورد نظر در پرسش‌نامه، مورد تأیید واقع شد. سپس پرسش‌نامه در میان دبیران ریاضی در شبکه‌های مجازی توزیع شد. نتایج پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل با 26 گویه را تأیید کرد و مقادیر پایایی هر عامل بین 78/0 تا 94/0 اثبات و ثبت شد. چهار عامل اصلی اعم از درک استعاره‌ای از میزان دسترسی و آشنایی، میزان مهارت و تسلط، میزان علاقه‌مندی و نگرش و تأثیر و کاربرد استفاده از نرم‌افزارهای ریاضی، تعیین شدند.
نتیجه‌گیری: نتایج این بررسی و ابزارسازی باتکیه‌بر دیدگاه‌های دبیران ریاضی نشان داد که چهار عامل ذکر شده از اهمیت بسیاری در میزان کارایی و کاربرد فناوری‌ها و نرم‌افزارهای آموزش ریاضی در تدریس دوره متوسطه برخوردار است. تعیین و تبیین چنین عواملی می‌تواند موجبات بررسی دقیق‌تری از تشخیص چالش‌ها و منابع موجود در تهیه و توزیع فناوری‌های آموزش ریاضی در مدارس ‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Standardization of Metaphorical Perception Scale of the Effectiveness of Mathematics Education Software in the Teaching-Learning Process from the perspective of mathematics teachers

نویسندگان [English]

 • J. Mahdikhani Sarvejahani 1
 • H. Doosti 2
 • A. Tehranian 1
 • A. Shahvarani 1
 • M. Azhini 1

1 Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of MathematicsFaculty of Mathematical Sciences and Computer,Kharazmi University, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Metaphors are powerful tools, which are used to present teachers' attitudes about mathematics and reflect their experiences. Teachers' metaphorical perception can make many educational events more tangible in order to examine the current status of education. Previous studies asked provident teachers to provide metaphors for teaching mathematics and to use these metaphors to understand their attitudes about mathematics. On the other hand, these days, educational technologies have rapidly created new opportunities for meaningful education of mathematics. Therefore, the role of teachers in integrating education and technology is getting more and more important. Frequent use of technology, in almost every aspect of our lives, requires a change in the content and nature of school math programs, and it is important for students to use computers to increase their understanding of math concepts as they change. The use of computers in educational programs should be supported. Since the interpretation and explanation of teachers' attitudes toward the field of technology is important in teaching-learning, metaphors are used to compare mere and common interpretation. The National Council of Teachers of Mathematicshas stated that the use of technology is an appropriate method in mathematical reasoning, expression, problem solving, and effective communication. Moreover, the use of computers in educational programs should also be supported. Therefore, the main purpose of the current study based on the instrumentation method was to standardize the metaphorical perception scale of the effectiveness of mathematics education software in the teaching-learning process from the perspective of mathematics teachers.
Methods: The research method was descriptive and the method entailed instrumentation and standardization. Using two-stage cluster sampling method and Morgan table, 198 male and female math teachers working in all primary and secondary state and non-state secondary schools in 1, 2, 3, 4 education districts of Tehranwere selected as the participants. Researchers prepared and designed a questionnaire with 44 items based on theoretical basics and related technologies in the field of mathematics education. In the first stage, CVI and CVR content validity indices were examined.
Findings: After two stages of distributing questionnaires among eight experts in the field of education and technology of mathematics, the results showed that some items were removed due to not reaching the standard level. Finally, 28 items according to the components in the questionnaire were approved.The questionnaire was then distributed among math teachers in virtual networks.The results of reliability and exploratory factor analysis confirmed four factors with 26 items and the reliability value of each factor was proved and recordedbetween 0.78 and 0.94.Four main factors were identifiedincluding a metaphorical understanding of access and acquaintance, skill and mastery, interest, attitude, impact and application in the use of mathematical software.
Conclusion: The results of this survey and tooling based on the views of math teachers showed that the four mentioned factors were very important in the efficiency and application of math education technologies and software in middle school teaching. Determining and explaining such factors can lead to a more detailed examination of the challenges and resources available in the preparation and distribution of mathematics education technologies in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology
 • Metaphor
 • Access
 • Skill
 • Interest
 • Attitude
 • Application

COPYRIGHTS 
©2022 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image