فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: با توجه به گسترش مکانی- محتوایی حوزه­های دانش، توجه به رویکردهای نو در آموزش، با تأکید بر فرصت­‌ها و محدودیت­‌ها، ضروری است. بنابراین، در این مقاله ارائۀ الگوی آموزشی مناسب با رویکرد قابلیت محیطی (شامل ویژگی‌های محیطی و خصوصیات فیزیکی، فرهنگی، رفتاری و ادراکی کاربران) در سطوح مختلف، در آموزش طراحی مجموعه­های مسکونی مورد نظر است. پژوهش­های انجام گرفته در این­باره در دو موضوع آموزش معماری مسکونی و قابلیت­های محیطی قابل بررسی هستند.
در این راستا هدف مقاله، بررسی مبانی آموزش معماری با رویکرد قابلیت‌­ محیطی و حد مطلوب ارتباط محیط و انسان در فضای مسکونی و ارائۀ الگوی عملیاتی در برنامه­ریزی آموزشی درس طراحی معماری مسکونی است. در حقیقت واکاوی معیارهای بنیادین طراحی مجموعه­های مسکونی در مقولۀ آموزش معماری با تمرکز بر ارتقاء کیفی این فضاها، معطوف به ابعاد پایداری در این تحقیق مورد نظر است.
روش‌ها‌: این تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب نحوۀ گردآوری داده­ها، توصیفی، از نوع پس رویدادی (علی- مقایسه‌ای) است. در مرحلۀ اول تحقیق، به روش کیفی و توصیفی به بررسی و جمع آوری مؤلفه­های اثرگذار بر آموزش معماری در طراحی مجموعه­های مسکونی به کمک منابع کتابخانه­ای و میدانی و مصاحبۀ ساختار نایافته با متخصصان پرداخته شد. ابزار تحقیق در این مرحله، پرسش‌نامه مستخرج از مدل اولیه است و مصاحبه با متخصصان به کمک مقیاس لیکرت انجام شد که شامل شش عامل 1- عوامل محیطی 2-عوامل فردی 3- برنامه‌ریزی آموزشی 4- پی‌سی‌کی آموزش 5- پی­سی­کی مدرس 6- عوامل درونی و بیرونی است که در دو مرحله با هدف بالا بردن روایی صوری(تأیید پرسش‌نامه توسط متخصصان) و پایایی پژوهش صورت گرفت. جامعۀ آماری شامل خبرگان و متخصصان در دو حوزۀ مدرسان دانشگاه و دست اندرکاران طراحی معماری مسکونی بودند. روش نمونه‌گیری به دلیل حفظ اصل جامعیت و رعایت تنوع جامعه، به‌صورت هدفمند انتخاب شده است. مرحلۀ دوم تحقیق در جهت انجام کار محاسباتی و آماری تحقیق، به لحاظ هدف تبیین و پیش‌بینی؛ به کشف متغیرها به کمک ابزار تحلیل عاملی پرداخته شد. سپس رتبه‌بندی عامل­های کشف شدۀ موثر بر آموزش معماری مسکونی انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج به‌دست آمدۀ آمار توصیفی پرسش­شوندگان از هر دو جنس خانم و آقا با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا و شغل هیأت علمی، مدرسان دانشگاه و دست‌اندرکاران معماری مسکونی، در سه بازۀ سنی کمتر از 40 سال، 40 تا60 سال و 60 سال به بالا می‌باشد. یافته­ها نشان داد هرشش عامل بر آموزش معماری اثرگذارند. از میان تمام این مؤلفه­ها ­پی­سی­کی آموزش و عوامل محیطی بیشترین تأثیر را داراست.
نتیجه‌گیری: براساس مطالعات انجام شده و نتایج مطالعات آماری، الگویی جامع و عملیاتی برای برنامه­ریزی آموزش طراحی معماری مسکونی تدوین شد. در این الگو، تی­پی­سی­کی و مؤلفه­های محیطی (شامل طراحی نور، طراحی رنگ، رفتار قلمرو پایی، تهویه، تجهیزات محیطی، امنیت و احترام به محیط) به‌عنوان موثرترین مؤلفه­های عامل محیطی در آموزش معماری مسکونی مطرح شدند. همچنین با توجه به تأکید بر تعامل مدرس و دانشجو و نقش راهنما بودن مربی و تسهیل­گری مدرس در نوع روش آموزش، ویژگی مهم این الگو، محوریت مؤلفه­­های یاد شده در سه حوزۀ یاد دهنده (مدرس)، یادگیرنده (دانشجو) و محیط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Teaching the design of residential architecture based on affordances

نویسندگان [English]

  • S. Bitaraf 1
  • M. Kameli 2
  • B. Saleh sedg poor 3

1 Department of Architecture, Faculty of Engineering, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran

2 Department of Architecture, School of Architecture and Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

3 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Due to the spatial-content development in domains of knowledge, it is necessary to pay attention to the new approaches to education by emphasizing opportunities and limitations. Therefore, in this paper providing an appropriate educational model compatible with an affordance-based approach (including environment features and physical, cultural, behavioral and perceptual characteristics of users) at different levels of teaching the design of residential complexes is desired. The research studies conducted in this regard can be examined in two subjects: teaching residential architecture and affordances.
In this regard, the purpose of this paper is studying the basics of teaching architecture, with two approaches including the affordances and the optimal relationship between environment and human being in the residential space and providing an operational model in educationasl planning of the course in designing the residential architecture. In fact, the analysis of the basic criteria for the design of residential complexes in the field of architecture education with a focus on improving the quality of these spaces based on the dimensions of sustainability are considered in this study.
Methods: This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of of data collection from the type of causal-comparative. In the first phase of the research, the effective components of architectural education in the design of residential complexes were studied and collected in a qualitative and descriptive manner with the help of library and field resources and unstructured interviews with experts.
Research tools at this stage were a researcher-made questionnaire that was extracted from a primary model and an interview with the experts using the Likert scale which included the following 6 components:   1- Environmental factors 2- Individual factors 3- Educational planning 4- PCK of education 5- PCK of teacher 6- Internal and external factors. The research was conducted in two stages with the aim of increasing the face validity (approval of the questionnaire by the experts) and the reliability of the research. The statistical population included experts and specialists in two groups of university lecturers and those involved in the design of residential architecture. The sampling method has been selected purposefully due to maintaining the principle of comprehensiveness and respecting the diversity of the community. In the second stage of the research, the variables were discovered using factor analysis tools in order to perform computational and statistical studies of the research for the  purpose of explanation and prediction Then, the factors identified as affecting the residential architecture education were ranked.
Findings: Theobtained results are descriptive statistics of respondents of both sexes holding master's and Doctorate degrees and working as faculty members, university lecturers and those involved in residential architecture in three age ranges of less than 40 years, between 40 to 60 years and 60 years and above. The findings showed that among all the aforementioned six components which affect the architecture education, PCK of education and environmental factors have the most impact.
Conclusion: Based on the research studies conducted and the statistical results obtained, a comprehensive and operational model was developed for the educational planning of the residential architecture design course. In this pattern, TPCK and environmental components (including the design of light, the design of color, territory-oriented behaviour, ventilation, environmental equipment, security and respect for the environment) were introduced as the most effective components in residential architecture education. Also, based on the emphasis laid on the teacher-student interaction and the guidance role of the instructor and the facilitating role of the teacher in the type of the teaching method, an important feature of this model is the centrality of the aforementioned components in three dimensions of the instructor (teacher), the learner (student) and the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Affordances
  • Residence
  • Architectural design

[1] Mahmoudi M. Design of Educational Spaces with Flexible Approach. Tehran: University of Tehran Press; 2013. Persian.

[2] Teichler U. The European Higher Education Area. Springer, Cham: 2015.

[3] Esfandiyari Bayat S, Abbasi E, Seddighi H. [Perception of classroom assessment environment and its relationship with agricultural students academic achievement: the mediating role of self-directed learning]. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 2018; 23(4):27-44, Persian.

[4] Pallasmaa J. The thinking hand: Existential and Embodied Wisdom in Architecture. Chichester: Wiley Chichester; 2009.

[5] Lang J. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. New York:Van Nostrand Reinhold Company; 1987.

[6] Groat LN, Wang D. Architectural Research Methods. New Jersey: John Wiley & Sons; 2013.

[7] Talebzade Nobarian M, Abolghasemi F, Ashourinejad S, Mousavi H. A causal model for self-concept, self-regulatory learning and academic achievement. Jounral of Psychological Models and Methods. 2010; 5, 1(4): 65-79.

[8] Boyer EL, Mitgang LD. Building Community: A New Future for Architecture Education and Practice. A Special Report. California Princeton Fulfillment Services; 1445 Lower Ferry Road, Ewing, NJ 08618; 1996.

[9] Davis D, Petry E. Integrating the Boyer report into architectural engineering technology education at the University of Hartford. Journal of Engineering Education, 2013; 91(1).

[10] Wolffe M, Defesche A, Lans W. Valued approach to the assessment of design skills in architectural education: a pilot study. Quality in Higher Education. 1999; 5(2):125-132.

[11] West R, Crighton J. Examination reform in central and eastern europe: Issues and trends. Assessment in Education: principles, Policy & Practice. 1999; 6(2): 271-289

[12] Mirriahi S, Gharooni F. [Necessity of education for environmental literacy in the architecture]. Technology of Education Journal. 2013; 8(1): 49-39. Persian.

[13] Saghafi MR. [A holistic model for architectural education: Blending face-to-face and web-based learning environments]. Technology of Education. 2015; 9(4): 253-263. Persian.

[14] Motiei B, Mehdizadeh Saradj F, Bayzidi Q. [An approach to dynamic and targeted education of architecture basic courses]. Technology of Education. 2018; 13(2): 325-337. Persian.

[15] Naghdbishi R, Najafpour H. [Assessing the quality of architectural training from the perspective of the instructors (Case Study: Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Roudehen Branch)]. HOVIATESHAHR. 2019; 12(36): 47-60. Persian.

[16] Bitaraf S, Naghdbishi R. The qualitative approach toward education of environmental design. Education Journal. 2015; 4(1-2): 10-15.

[17] Maslow AH. A theory of human motivation. Psychological Review. 1989; 20: 20-35.

[18] Memarian G, Hashemi Toghroljerdi SM, Hamzeh Nejad M. [Recognition of the historical-evolutionary typology educational method of the Moratoria school in residential complex studio]. Technology of Education Journal. 2012; 6(3): 243-255. Persian.

[19] Tahvildari H, Ghobadian v, Afhami R. The Relationship between metacognitive beliefs and undergraduate student’s architectural design courses score (Case study: Architectural design 5 students). HOVIATESHAHR. 2019; 12(36): 35-46.

[20] Gibson JJ. The theory of affordances. In The Ecological Approach to Visual Perception. Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Hillsdale: New Jersey; 1977. p. 127-137.

[21] Good JM. The affordances for social psychology of the ecological approach to social knowing. Theory & Psychology. 2007; 17(2): 265-295.

[22] Moore GT, Marans RW. Advances in Environmental Behavior and Design. New York: Plenum Press; 1997.

[23] Heft H. Ecological Psychology in Context: James Gibson, Roger Barker, and the Legacy of William James's Radical Empiricism (Resources for Ecological Psychology Series). New York: Psychology Press; 2001.

[24] Daneshgar Moghaddam G, Eslampour M. [Study of the affordance theory based on Gibson’s point of view and its effects on studies of human-built environment]. Armanshahr Architecture & Urban Development. 2013; 5(9):73-86. Persian.

[25] Naghdbishi R, Barghjelveh S, Islami SG, Kamelnia H. [Considerations of Gibsonian affordances in systematic exploration of design process nodel in architectural education]. Hoviatshahr. 2016; 10(2):75-84. Persian.

[26] Altman I. The Environment and Social Behavior: Privacy, Personal Space, Territory, and Crowding. California: Brooks/Cole Publishing Company; 1975.

[27] Memarian GH, Hashemi Toghr Oljerdi SM, Kamalpour H. [The impact of religious culture on organization of of houses comparative study of houses in Islamic, Zorasterian, and Jewsih disctricts of Kerman] . Quarterly Iranian Journal of Cultural Research. 2010; 3(2): 1-25. Persian.

[28] Bachelard G. The Poetics of Space. Beacon Press; 2006.

[29] Pucillo F, Becattini N, Cascini G. A UX model for the communication of experience affordances. Design Issues. 2016; 32(2):3-18.

[30] Pena WM, Parshall SA. Problem Seeking: An Architectural Programming Primer. John Wiley & Sons; 2012.

[31] Maier JR, Fadel GM, Battisto DG. An affordance-based approach to architectural theory, design, and practice. Design Studies. 2009; 30(4):393-414.

[32] Pols AJ. Characterising affordances: The descriptions-of-affordances-model. Design Studies. 2012; 33(2):113-125.

[33] Arnheim R. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. Berkeley: University of California Press; 1965.

[34] Mallgrave HF. The Architect's Brain: Neuroscience, Creativity, and Architecture. John Wiley & Sons; 2010.

[35] Kaplan S. Cognitive maps, human needs and the designed environment.  In Preiser, WF (ed.)  Environmental Design Research. Stroudsburg, PA: Dowden, Hutchinson and Ross. Pp. 275-283.

[36] Greiner JR, Jay R. The whole-brain child: 12 revolutionary strategies to nurture your child'sdDeveloping mind. International Journal of Childbirth Education. 2013; 28(4):83.

[37] Sahraian M, Solhi M, Haghani H. [The effect of bloom empowerment model on life skills promotion in girl students at the third grade of high school in Jahrom]. Journal of Research and Health, 2012; 2(1):9-18. Persian.

[38] Delavar A. Educational and Psychological Research. 4 ed. Tehran:Virayesh Publication Institute;2012. Persian.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image