بازشناسی روش آموزشی تاریخی- تکاملی مدرسه موراتوری در کارگاه طراحی مجموعه‌های مسکونی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 انشکده معماری و شهر سازی ،دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

3 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

در دهه‌های اخیر نیاز به پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در موضوع آموزش معماری، بیش از پیش آشکار شده است. در این میان، طراحان، برای حل مسائل معماری از تفسیر‌های عینی و ذهنی کمک گرفته‌اند؛ لذا شناخت ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه معمار و مخاطبان، مؤلفه مهمی جهت خواندن معماری شده است. یکی از شیوه‌های مطرح آموزشی در ایتالیا، شیوه مدرسه معماری موراتوری است که بر مبنای گونه شناسی تاریخی- تکاملی و با هدف بازسازی زنجیره تاریخی شیء، که در واقع بخشی از ضمیر ناخودآگاه معمار بوده، شکل گرفته است. از مزایای این شیوه، فرآیند مشخص پژوهش، آموزش و طراحی جهت رسیدن به الگوهای پایه در مقیاس منطقه، شهر، بافت و معماری است که امکان پیروی از آن ‌را در سایر دانشکده‌های معماری فراهم می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن شرح این مدرسه به نقد مبانی نظری و برنامه آموزشی آن پرداخته و با توجه به مناسب بودن یافته‌های آن برای دانشکده‌های معماری، نتایج آن را جهت استفاده در دروسی چون کارگاه طراحی مجموعه‌های مسکونی و در موضوع شناسایی الگوهای پایه، توصیه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of the Historical-Evolutionary Typology Educational Method of the Moratoria School in Residential Complex Studio

نویسندگان [English]

  • Gh. Memarian 1
  • S.M. Hashemi Toghroljerdi 2
  • M. Hamzeh Nejad 3
1 Iran Uni. of Science and Technology
2 Vail-e-Asr Uni. of Rafsanjan
3 Iran Uni. of Science and Technology
چکیده [English]

In recent decades, the need for interdisciplinary research in architectural education has become more evident. Meanwhile, designers implement objective and subjective interpretations for solving architectural problems. Therefore, the recognition of the conscious and unconscious mind of the architect and users is becoming a prominent criterion in reading architecture. One of the teaching methods in Italy is the method of the Moratoria School of Architecture. This method is based on historical-evolutionary typology, which is formed in order to regenerate the historical chain reconstruction of the object, which is, a part of the unconscious mind of the architect. The advantages of this approach are the research process, education and design in order to achieve basic types in the regional, city, contextual, architectural scale that provides the option of following the method in other schools of architecture. Describing the Moratoria school, the paper employs the descriptive-analytical method to criticize the basis of intellectual thoughts and curriculum. The findings of this study can be used in type recognition in the residential complex studio in schools of architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture education
  • Moratoria School
  • Typology
  • Basic Types
  • Residential Complex